trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong không gian violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Hồng Quế
Ngày gửi: 22h:07' 03-02-2021
Dung lượng: 169.5 KB
Số lượt tải: 8109

TRẮC NGHIỆM TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN
Câu 1. Cho điểm A(5; 3; –4). Khoảng cơ hội kể từ A cho tới mặt mũi bằng (Oxy) là
A. 3 B. 4 C. 5 D.
Câu 2. Tìm hắn, z sao mang lại = (–2; y; z) nằm trong phương với = (1; 2; –1)
A. hắn = –4 và z = 2 B. hắn = 4 và z = –2 C. hắn = –2 và z = 4 D. hắn = 2 và z = –4
Câu 3. Cho điểm A(1; 0; 5), B(–1; 2; 4). Tính AB
A. 3 B. 5 C. 2 D. 4
Câu 4. Tính góc thân thiết nhị vector = (–2; –1; 2) và = (0; 1; –1)
A. 135° B. 90° C. 60° D. 45°
Câu 5. Cho những điểm A(0; –3; 2), B(3; 0; 1), C(0; 0; 4). Số điểm nằm trong mặt mũi bằng Oxy là
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
Câu 6. Cho tứ điểm A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1). Tính thể tích khối tứ diện ABCD
A. 1/6 B. 1/3 C. 1/2 D. 1
Câu 7. Cho điểm S(3; 1; –2). Tìm tọa phỏng hình chiếu vuông góc H của S bên trên Oy
A. (3; 0; –2) B. (0; 1; –2) C. (0; 1; 0) D. (–3; 0; 2)
Câu 8. Tìm tọa phỏng tâm và nửa đường kính mặt mũi cầu (S): x² + y² + z² – 8x + 2y + 1 = 0
A. I(4; –1; 0), R = 4 B. I(–4; 1; 0), R = 4 C. I(4; –1; 0), R = 2 D. I(–4; 1; 0), R = 2
Câu 9. Viết phương trình mặt mũi cầu với tâm I(0; 3; –2) và trải qua điểm A(2; 1; –3)
A. (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = 3 B. (S): x² + y² + z² – 6y + 4z + 4 = 0
C. (S): x² + (y – 3)² + (z + 2)² = 6 D. (S): x² + y² + z² – 6y + 4z + 10 = 0
Câu 10. Cho điểm A(1; 1; 2). Tìm tọa phỏng điểm B đối xứng với A qua chuyện trục Oz
A. (1; 1; –2) B. (1; 1; 0) C. (–1; –1; 0) D. (–1; –1; 2)
Câu 11. Viết phương trình mặt mũi cầu với tâm I(–3; 0; –3) và xúc tiếp với mặt mũi bằng Oyz
A. (S): (x + 3)² + y² + (z + 3)² = 18 B. (S): (x – 3)² + y² + (z – 3)² = 9
C. (S): (x + 3)² + y² + (z + 3)² = 9 D. (S): (x – 3)² + y² + (z – 3)² = 18
Câu 12. Viết phương trình mặt mũi bằng (P) là mặt mũi bằng trung trực của AB với A(2; 1; 1) và B(2; –1; 3)
A. (P): hắn – z – 2 = 0 B. hắn – z + 2 = 0 C. hắn + z + 2 = 0 D. hắn + z – 2 = 0
Câu 13. Viết phương trình mặt mũi bằng (P) trải qua những điểm A(1; 2; –3), B(3; 3; –4), C(0; 4; 0)
A. (P): x + hắn – z – 10 = 0 B. (