toán 10 chân trời sáng tạo trang 72

Đề bài

Bạn đang xem: toán 10 chân trời sáng tạo trang 72

Tính phỏng lâu năm cạnh x trong số tam giác sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quyết định lí cosin

Xem thêm: giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác

Lời giải chi tiết

a) sát dụng quyết định lí cosin, tớ có:

\(\begin{array}{*{20}{l}}
{{x^2} = 6,{5^2} + {5^2} - 2.6,5.5.\cos {{72}^o} \approx 47,16}\\
{ \Leftrightarrow x = \sqrt {47,16} \approx 6,87}
\end{array}\)

b) sát dụng quyết định lí cosin, tớ có:

\(\begin{array}{l}{x^2} = {\left( {\frac{1}{5}} \right)^2} + {\left( {\frac{1}{3}} \right)^2} - 2.\frac{1}{5}.\frac{1}{3}.\cos {123^o} \approx 0,224\\ \Leftrightarrow x = \sqrt {0,224} \approx 0,473\end{array}\)

Xem thêm: đề thi toán vào 10 hà nội 2018