số phần tử của tập hợp các số là ước của 100

Câu hỏi

số thành phần của tập dượt hpo những ước của 100

Hikari

Số thành phần của tụ hợp những ước của 100

Xem chi tiết

Phạm Thị Phương Thanh

10 mon 3 2017 khi 20:37

tập hợp ý những ước là số chẵn to hơn 5 của 100 sở hữu ..... phần tử

Xem chi tiết

Nguyễn Đặng Phương Thảo

14 mon 3 2017 khi 21:06

Tập hợp ý những ước là số chẵn to hơn 5 của 100 sở hữu ... phần tử

Xem chi tiết

VyDned

23 mon 11 2021 khi 15:03

Muốn tìm hiểu tụ hợp ước chung quy của nhì hoặc nhiều số đương nhiên, tớ thực hiện: * A. Tìm ƯCLN của những số cơ. Khi cơ tụ hợp ước công cộng của những số cơ đó là tụ hợp ước của ƯCLN. B. Viết tụ hợp những ước của những số cơ rời khỏi. Tìm nhập số cơ những thành phần công cộng. Tập những thành phần cơ đó là tụ hợp ước công cộng của những số cơ. C. Cả A và B đều sai. D. Cả A và B đều đích thị.

Xem chi tiết

Hồ Hoàng Khánh Linh

Xem thêm: giải phương trình sinx + căn 3 cos x = 1

17 mon 2 2022 khi 20:34

Cho P.. là tụ hợp những ước ko yếu tắc của số 180. Số thành phần của tụ hợp P.. là?

Xem chi tiết

Nguyễn Vũ Nguyên Hồng

29 mon 12 2022 khi 20:48

Cho P.. là tụ hợp những ước ko yếu tắc của số 180. Số thành phần của tụ hợp P.. là?

Xem chi tiết

Chelsea

 Cho P.. là tụ hợp những ước ko yếu tắc của số 180. Số thành phần của tụ hợp P.. là ?

Xem chi tiết

Vũ Phong

Cho P.. là tụ hợp những ước ko yếu tắc của số 180. Số thành phần của tụ hợp P.. là ?

Xem chi tiết

Lazy kute

Cho P.. là tụ hợp những ước ko yếu tắc của số 180. Số thành phần của tụ hợp P.. là ...

Có ... số một vừa hai phải là bội của 3 một vừa hai phải là ước của 54.

Xem chi tiết

Xem thêm: công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng