nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4Bài viết lách Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn tập dượt, biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương.

Bạn đang xem: nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4

Cách nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương vô cùng hay

Bài giảng: Cách nhận dạng trang bị thị hàm số - Cô Nguyễn Phương Anh (Giáo viên VietJack)

A. Phương pháp giải & Ví dụ

Quảng cáo

Các dạng trang bị thị của hàm số bậc 4 trùng phương hắn = ax4 + bx2 + c     (a ≠ 0)

   Đồ thị với 3 điểm vô cùng trị :

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

   Đồ thị có một điểm vô cùng trị :

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

   Đồ thị hàm bậc tứ trùng phương luôn luôn nhận trục tung thực hiện trục đối xứng

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Đường cong vô hình mặt mũi là trang bị thị của một hàm số vô tứ hàm số được liệt kê ở tứ phương án A, B, C, D tiếp sau đây. Hỏi hàm số này là hàm số này ?

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

   A. hắn = x4 - 3x2+1.     B. hắn = x4 + 2x2.

   C. hắn = x4 - 2x2.     D. hắn = -x4 - 2x2.

Hướng dẫn

Từ trang bị thị và đáp án suy đi ra đấy là hàm số bậc 4 trùng phương: hắn = ax4 + bx2 + c     (a ≠ 0) với 3 vô cùng trị nên a > 0,b < 0. Do bại loại B, D. Do trang bị thị qua quýt O(0; 0)nên c = 0 loại A.

Từ trang bị thị suy đi ra hàm số đạt cực lớn bên trên x = 0 và đạt vô cùng đái bên trên x = ±1 nên loại A, B, D.

Chọn C.

Ví dụ 2: Giả sử hàm số hắn = ax4 + bx2 + c với trang bị thị là hình bên dưới. Tìm a,b, c.

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Hướng dẫn

y' = 4ax3 + 2bx

Nhìn trang bị thị tao thấy :

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Quảng cáo

Ví dụ 3: Cho hàm số y=f(x) với trang bị thị (C) như hình vẽ. Chọn xác minh sai về hàm số f(x):

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

   A. Hàm số f(x) xúc tiếp với Ox.

   B. Hàm số f(x) đồng trở nên bên trên (-1; 0).

   C. Hàm số f(x) nghịch tặc trở nên bên trên (-∞; -1).

   D. Đồ thị hàm số f(x) với tiệm cận ngang là hắn = 0.

Hướng dẫn

Từ trang bị thị tao suy đi ra những đặc điểm của hàm số:

   1. Hàm số đạt CĐ bên trên x = 0 và đạt CT bên trên x = ±1.

   2. Hàm số tăng bên trên (-1; 0) và (1; +∞).

   3. Hàm số rời bên trên (-∞; -1) và (0; 1).

   4. Hàm số không tồn tại tiệm cận.

Chọn D.

B. Bài tập dượt vận dụng

Bài tập dượt nhận dạng đồ thị hàm số bậc 4 trùng phương

Câu 1:

   A. y = -x4 + 4x2 - 3     B. hắn = -x4 + 4x2 - 4

   C. y = x4 - 4x2 + 1     D. hắn = x4 + 4x2 + 1

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : C

Quảng cáo

Câu 2:

   A. y = x4 +x2 + 2     B. hắn = x4 + x2 + 1

   C. y = x4 -x2 + 2     D. hắn = x4 - x2 + 1

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 3:

   A. y=-2x4 + 4x2 - 1     B. hắn = x4 - 2x2 - 1

   C. y=-x4 +2x2 - 1     D. hắn = -x4 + 2x2 + 1

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 4:

   A. y = x4 +2x2 +3     B. hắn = -x4 - 2x2 + 3

   C. y=-x4 +2x2 +3     D. hắn = -x4 - 2x2 - 3

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 5:

Xem thêm: giao điểm của 3 đường phân giác trong tam giác

   A. y = x4 -2x2 -2     B. hắn = -x4 + 2x2

   C. y = x4 -2x2     D. hắn = x4 - 2x2 - 1

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : C

Quảng cáo

Câu 6:

   A. y = x4 +x2 +6     B. hắn = -x4 - x2

   C. y = x4 -5x2 +6     D. hắn = -x4 - x2 + 6

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 7:

   A. y = x4 - 2x2 +2     B. hắn = x4 - 2x2 + 3

   C. y = x4 - 4x2 +2     D. hắn = -x4 + 2x2 + 2

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : A

Câu 8:

   A. y = 50% x4 - x2 +3     B. hắn = -1/4 x4 + 2x2 + 3

   C. y = 50% x4 - 2x2 -1     D. hắn = 1/4 x4 - 2x2 + 3

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 9:

   A. y = x4 - 2x2     B. hắn = (-1/4)x4 + 2x2

   C. y = 1/4 x4 - 4x2     D. hắn = -1/2 x4 + x2

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 10:

   A. y = -3x4 - 4x2 + 2     B. hắn = -x4 + 2x2 + 2

   C. y = -1/2 x4 - x2 + 2     D. hắn = -x4 + 3x2 + 2

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : C

Câu 11: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c với trang bị thị như hình mặt mũi. Chọn xác minh đúng:

   A. a > 0,b > 0,c > 0     B. a < 0,b > 0,c < 0

   C. a < 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b < 0,c < 0

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : C

Câu 12: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c với trang bị thị như hình mặt mũi. Chọn xác minh đúng:

   A. a > 0,b > 0     B. a > 0,b < 0

   C. a < 0,b > 0     D. a < 0,b < 0

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : B

Câu 13: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c với trang bị thị như hình mặt mũi. Chọn xác minh đúng:

   A. a > 0,b < 0,c < 0     B. a < 0,b > 0,c > 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a > 0,b < 0,c > 0

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : D

Câu 14: Cho hàm số hắn = ax4 + bx2 + c (a ≠ 0), với trang bị thị như hình mặt mũi. Chọn xác minh đúng:

   A. a < ,b ≤ 0,c > 0     B. a < 0,b < 0,c < 0

   C. a > 0,b > 0,c > 0     D. a < 0,b > 0,c ≥ 0

Các dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 ôn thi đua trung học phổ thông Quốc gia với tiếng giải

Lời giải:

Đáp án : A

Xem tăng những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 12 với vô đề thi đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

  • Dạng 1: Điểm đặc biệt quan trọng nằm trong trang bị thị hàm số
  • Trắc nghiệm Điểm đặc biệt quan trọng nằm trong trang bị thị hàm số
  • Dạng 1: Cách nhận dạng trang bị thị hàm số bậc 3
  • Dạng 3: Cách nhận dạng trang bị thị hàm số phân thức

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


nhan-dang-do-thi-ham-so.jsp

Xem thêm: trắc nghiệm sinh 10 học kì 2 có đáp an