kiểm tra 1 tiết đại số 9 chương 2

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II Đại số lớp 9 là tư liệu tuy nhiên Download.vn ham muốn ra mắt cho tới quý thầy giáo viên nằm trong chúng ta lớp 9 tìm hiểu thêm.

Tài liệu bao hàm 5 đề đánh giá 1 tiết chương 2 đại số lớp 9 nhằm mục đích gia tăng kiến thức và kỹ năng môn Toán nhằm sẵn sàng chất lượng kiến thức và kỹ năng cho tới bài xích đánh giá phen 2, kỳ thi đua học tập kỳ I sắp tới đây. Đề đánh giá 1 tiết môn Chương 2 Đại số lớp 9 với đáp án cụ thể đi kèm theo. Mời chúng ta chuyển vận về nhằm coi đầy đủ cỗ tư liệu nhé!

Bạn đang xem: kiểm tra 1 tiết đại số 9 chương 2

Bộ đề đánh giá 1 tiết Chương II Đại số lớp 9

Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Đại số lớp 9

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2

Môn Đại số lớp 9

Thời gian 45 phút

Năm học : 20… - 20..

Hàm số bậc

nhất và đồ thị

( 4 tiết )

Nhận biết được

hàm số bậc

nhất ; hàm số

đồng đổi mới,

nghịch biến

Biết vẽ đồ vật thị

của hàm số bậc

nhất

y = ax + b

( a

Biết tìm tọa độ

giao điểm của

hai đồ vật thị.

Vận dụng kiến

thức nhằm tính được

khoảng cơ hội,

diện tích một

hình,…

Đường thẳng

song tuy vậy và

đường thẳng

cắt nhau

( 2 tiết )

Nhận biết được

vị trí tương đối

của nhị đường

thẳng là đồ vật thị

của hàm số bậc

nhất.

Căn cứ vào các

hệ số xác định

được vị t

tương đối của

hai đường thẳng

là đồ vật thị của

hàm số bậc nhất.

Xác ấn định các

dạng đường

thẳng liên quan

đến lối thắng

cắt nhau, song

song.

Hệ số góc của

đường thẳng

( 3 tiết )

Hiểu được hệ số

góc của đường

thẳng

y = ax + b

( a

Xác ấn định được

hệ số góc của

đường thẳng.

Viết được

phương trình

đường thẳng.

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

ĐỀ SỐ 1

A. Phần Trắc nghiệm: ( 3,0 điểm) Khoanh tròn phương án em cho đúng:

Câu 1. Hàm số nào tại đây hàm số bậc nhất:

A.

B.

C.

D.

Câu 2. Hàm số bậc nhất hắn = (k - 3)x - 6 là hàm số đồng biến khi:

A. k

3 B. k

-3 C. k > -3 D. k > 3

Câu 3. Đường thẳng y = 3x + b lên đường qua điểm (-2 ; 2) thì hệ số b của nó bằng:

A. -8 B. 8 C. 4 D. -4

Câu 4. Hai đường thẳng hắn = ( k -2)x + m + 2 và hắn = 2x + 3 – m song tuy vậy với nhau khi:

A. k = - 4 và m =

B. k = 4 và m =

C. k = 4 và m

Xem thêm: phim siêu nhân

D. k = -4 và m

Câu 5. Hai đường thẳng hắn = - x +

và hắn = x +

có địa điểm tương đối là:

A. Song song B. Cắt nhau tại một điểm có tung độ bằng

C. Trùng nhau D. Cắt nhau tại một điểm có hoành phỏng bằng

Câu 6. Góc tạo ra bởi đường thẳng

và trục hoành Ox có số đo là:

A. 45

B. 30

C. 60

D. 135

.

II.Phần Tự luận: (7,0 điểm)

Câu 7) (2,5 điểm)

a. Vẽ bên trên cùng mặt phẳng tọa phỏng Oxy đồ vật thị của các hàm số sau:

(d

1

);

(d

2

)

b.Tìm tọa độ giao điểm M của hai đường thẳng (d

1

) và (d

2

).

c.Tính góc

tạo vì như thế đường trực tiếp (d

2

) và trục hoành Ox.

Câu 8) (3,0 điểm)

Viết phương trình của lối thẳng hắn = ax + b thỏa mãn một trong các điều khiếu nại sau:

a. Có hệ số góc bằng -2 và trải qua điểm A(-1; 2).

b. Có tung độ gốc bằng 3 và đi qua một điểm trên trục hoành có hoành độ bằng -1.

c. Đi qua quýt hai điểm B(1; 2) và C(3; 6).

Câu 9) (1,5 điểm)

Cho hàm số bậc nhất hắn = (m – 1)x + 2m – 5 (d

1

).

a. Tính giá trị của m để đường trực tiếp (d

1

) tuy vậy song với lối thẳng hắn = 3x + 1 (d

2

).

b. Với giá trị nào của m thì đường thẳng (d

1

) và (d

2

) rời nhau tại một điểm bên trên trục hoành.

Bài làm

HƯỚNG DẪN CHẤM

A) Phần TN:

B) Phần Tự luận:

Câu 7) (2,5 điểm)

a. Vẽ đồ thị: (1,5 điểm/ Mỗi đồ thị 0,75đ)

* hắn = -2x + 5: cho tới x = 0 => y = 5 với A(0; 5)

cho hắn = 0 => x = 5/2 có B(5/2; 0)

Đường thẳng AB là đồ thị hàm số hắn = -2x + 5

* hắn = x + 2: cho x = 0 => hắn = 2 với C(0; 2)

cho hắn = 0 => x = -2 với D(-2; 0)

Đường thẳng CD là đồ thị hàm số hắn = x + 2

b.Tìm tọa độ của điểm M: (0,5 điểm)

Phương trình hoành độ giao phó điểm:

-2x + 5 = x + 2 x = 1 => y = 3

Vậy tọa độ của điểm M (1; 3)

c. Tính góc

: (0,5 điểm)

Trong tg vuông OBC ta có: tan

= OC : OB = 2 : 2 = 1 =>

= 45

. Vậy góc tạo bởi (d

2

)

trục hoành Ox là 45

.

Câu 8) (3,0 điểm/ Mỗi câu 1, 0 điểm)

a. Vì thông số góc bằng -2 nên hắn = -2x + b; và đường thẳng đi qua quýt A(-1;2) nên 2 = -2 (-1) + b => b = 0

(0,75đ).

Vậy đường thẳng cần thám thính có dạng hắn = -2x. (0,25đ)

b. Vì tung độ gốc bằng 3 nên y = ax + 3; đường thẳng đi qua một điểm trên trục hoành có hoành độ

bằng -1 nên 0 = a. (-1) + 3 => a = 3. (0,75đ)

Vậy đường thẳng cần thám thính có dạng hắn = 3x + 3. (0,25đ)

c. Vì lên đường qua điểm B(1;2) n 2 = a.1 + b (1), trải qua điểm C(3;6) nên 6 = a.3 + b (2). (0,5đ)

Xem thêm: phim vkool

Từ (1) ta có b = 2 – a, thay cho vào (2) tao có 6 = 3a + 2 – a => 4 = 2a => a = 2, suy ra b = 0. (0,25đ)

Vậy đường thẳng cần thám thính có dạng hắn = 2x. (0,25đ)

Download

  • Lượt tải: 10.369
  • Lượt xem: 50.881
  • Dung lượng: 342,2 KB