khai triển nhị thức (x+2)^5

Với giải ý b Bài 8.13 trang 57 SBT Toán lớp 10 Kết nối học thức cụ thể nhập Bài 25: Nhị thức Newton giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu câu nói. giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện nhập SBT Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải sách bài bác tập luyện Toán lớp 10 Bài 25: Nhị thức Newton

Bạn đang xem: khai triển nhị thức (x+2)^5

Bài 8.13 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2Khai triển những nhiều thức

b) (x + 2)5

c) (2x + 3y)4

d) (2x – y)5

Lời giải:

b)

(x+2)5=C50.x5+C51.x4.2+C52.x3.22+C53.x2.23+C54.x.24+C55.25

= 1.x5 + 5.x.2  + 10.x3.4 + 10.x2.8 + 5.x.16 + 1.32

= x5 + 10x4 + 40x3 + 80x2 + 80x + 32.

c)

(2x + 3y)4

=C40.(2x)4+C41.(2x)3.3y+C42.(2x)2.(3y)2+C43.2x.(3y)3+C44.(3y)4

= 1.16x4 + 4.8x3.3y + 6.4x2.9y2 + 4.2x.27y3  + 1.81y4

= 16x4 + 96x3y + 216x2y + 216xy3 + 81y4.

d)

Xem thêm: lưỡi hái tử thần

(2x – y)5 = [2x + (– y)5]

=C50.(2x)5+C51.(2x)4.(y)+C52.(2x)3.(y)2+C53.(2x)2.(y)3+C54.2x.(y)4+C55.(y)5

= 1.32x5 + 5.16x.(–y)  + 10.8x3.y2 + 10.4x2.(–y)3 + 5.2x.y4 + 1.(–y)5 

= 32x5 – 80x4y + 80x3y2 – 40x2y3 + 10xy4 – y5.

Xem tăng những bài bác giải sách bài bác tập luyện Toán lớp 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 8.13 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2Khai triển những nhiều thức...

Bài 8.14 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2: Trong khai triển của (5x – 2)5, số nón của x được bố trí bám theo luỹ quá tăng dần dần, hãy dò thám hạng tử loại nhị...

Bài 8.15 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2: Hãy dùng thân phụ số hạng thứ nhất nhập khai triển của (1 + 0,03)4 để tính độ quý hiếm giao động của một,034. Xác quyết định sai số vô cùng...

Bài 8.16 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2: Xác quyết định hạng tử ko chứa chấp x nhập khai triển của x+2x4...

Bài 8.17 trang 57 SBT Toán 10 Tập 2: Khai triển z2+1+1z4...

Xem tăng những bài bác giải SBT Toán 10 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 24: Hoán vị, chỉnh thích hợp và tổ hợp

Bài 25: Nhị thức Newton

Xem thêm: harry potter và hội phượng hoàng

Bài tập luyện cuối chương 8

Bài 26: Biến cố và khái niệm cổ xưa của xác suất

Bài 27: Thực hành tính phần trăm bám theo khái niệm cổ điển