hố đen vũ trụ

Không với gì nhập dải ngân hà khiếp sợ rộng lớn một hố đen thui, Chris Impey, GS thiên văn học tập Đại học tập Arizona, Mỹ nhấn mạnh vấn đề nhập bài bác phân tách về hố đen vũ trụ.