giải chi tiết đề thi đại học môn hóa khối a năm 2009

Nội dung Text: Giải cụ thể đề ganh đua hoá khối A năm 2009 (hay)

Xem thêm: chương trình môn khoa học tự nhiên thcs file word

  1. GIẢI ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009 BỘ GD & ĐT Môn ganh đua : HOÁ, khối A - Mã đề : 825 * Cho biết lượng nguyên vẹn tử (theo đvC) của những nhân tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Sn = 119; Ba=137; Pb = 207. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (40 câu, kể từ câu 1 cho tới câu 40) Câu 1 : Cho láo lếu hợp ý bao gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vô 400 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu hợp ý bao gồm H2SO4 0,5M và Na NO3 0,2M. Sau Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml hỗn hợp NaOH 1M vô hỗn hợp X thì lượng kết tủa nhận được là lớn số 1. Giá trị tối thiểu của V là A. 240. B. 120. C. 360. D. 400. nH+=0,4 mol   nNO3=0,08 mol   nFe=0,2 mol nCu=0,3 mol Fe   →     Fe3+   +3e         Cu    →    Cu2+   + 2e 0,02     0,02    0,06          0,03       0,03    0,06     Tổng số mol e nhường = 0,12 mol NO3­+3e+4H+ →NO+2H2O 0,08  0,24           ne nhận>ne nhường  nên Fe tan hết 0,04   0,12  0,16     nH+ dư=0,4­0,16=0,24 mol Trung hoà X Tổng số mol OH­=3nFe3++2nCu2++nOH­=0,06+0,06+0,24=0,36 mol Số mol NaOH=0,36 lít=360 ml Đáp án C Câu 2 : Xà chống hóa trọn vẹn 66,6 gam láo lếu hợp ý nhị este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 vì thế hỗn hợp NaOH, thu được láo lếu hợp ý X bao gồm nhị ancol. Đun rét láo lếu hợp ý X với H2SO4 quánh ở 1400C, sau khoản thời gian phản xạ xảy ra hoàn toàn nhận được m gam nước. Giá trị của m là A. 18,00. B. 8,10. C. 16,20. D. 4,05. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 cùng đồng phân C3H6O2 Tổng số mol hai chất = 66,6:74=0,9 (mol) RCOOR’+ NaOH→ RCOONa + R’OH                       2R’OH→ R’2O + H2O 0,9                                     0,9 (mol)                     0,9                  0,45 (mol) Khối lượng nước = 0,45 . 18 =8,1(gam) Đáp án B Câu 3: Trường hợp ý nào là tại đây ko xẩy ra phản xạ hóa học? A. Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng, nguội. B. Sục khí Cl2 vô hỗn hợp FeCl2. C. Sục khí H2S vô hỗn hợp CuCl2. D. Sục khí H2S vô hỗn hợp FeCl2. H2S không phản ứng với FeCl2 Đáp án D Câu 4: Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe (I); Zn –Fe (II); Fe-C (III); Sn-Fe (IV). Khi xúc tiếp với hỗn hợp hóa học điện li thì những kim loại tổng hợp nhưng mà vô tê liệt Fe đều bị bào mòn trước là: A. I, II và III. B. I, II và IV. C. I, III và IV. D. II, III và IV. Tính khử Fe>Cu(I), Zn>Fe(II), Fe>C(III), Fe>Sn(IV)  Fe bị ăn mòn I, III, IV Đáp án C Câu 5: Cho láo lếu hợp ý khí X bao gồm HCHO và H2 trải qua ống sứ đựng bột Ni nung rét. Sau Lúc phản xạ xảy ra hoàn toàn, nhận được láo lếu hợp ý khí Y bao gồm nhị hóa học cơ học. Đốt cháy không còn Y thì nhận được 11,7 gam H2O và 7,84 lít khí CO2 (ở đktc). Phần trăm bám theo thể tích của H2 vô X là A. 65,00%. B. 46,15%. C. 35,00% D. 53,85%. Số mol HCHO=số mol CO2=0,35 (mol) GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  2. HCHO→H2O 0,35      0,35  (mol) Suy ra số mol H2=(11,7:18)­0,35=0,3(mol) % thể tích H2=(0,3:0,65).100%=46,15% Đáp án B Câu 6: Cho tư láo lếu hợp ý, từng láo lếu hợp ý bao gồm nhị hóa học rắn đem số mol vì thế nhau: Na 2O và Al2O3; Cu và FeCl3; BaCl2 và CuSO4; Ba và NaHCO3. Số láo lếu hợp ý hoàn toàn có thể tan trọn vẹn nội địa (dư) chỉ dẫn đến hỗn hợp là A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Chỉ tạo ra một dung dịch là:  Đáp án C Câu 7: Hỗn hợp ý khí X bao gồm anken M và ankin N đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon vô phân tử. Hỗn hợp ý X có khối lượng 12,4 gam và thể tích 6,72 lít (ở đktc). Số mol, công thức phân tử của M và N theo thứ tự là A. 0,1 mol C2H4 và 0,2 mol C2H2. B. 0,1 mol C3H6 và 0,2 mol C3H4. C. 0,2 mol C2H4 và 0,1 mol C2H2. D. 0,2 mol C3H6 và 0,1 mol C3H4. Phương pháp thử  m=0,2.42+0,1.40=12,4(g) Đáp án D Câu 8: Xà chống hóa trọn vẹn 1,99 gam láo lếu hợp ý nhị este vì thế hỗn hợp NaOH nhận được 2,05 gam muối hạt của một axit cacboxylic và 0,94 gam láo lếu hợp ý nhị ancol là đồng đẳng sau đó nhau. Công thức của nhị este tê liệt là A. HCOOCH3 và HCOOC2H5. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. Áp dụng bảo toàn khối lượng  mNaOH=0,94+2,05­1,99=1(g)  nNaOH=0,025(mol) M=1,99:0,025=79,6 Đáp án D Câu 9: Cho 1 mol amino axit X phản xạ với hỗn hợp HCl (dư), nhận được m 1 gam muối hạt Y. Cũng 1 mol amino axit X phản xạ với hỗn hợp NaOH (dư), nhận được mét vuông gam muối hạt Z. tường m2–m1=7,5. Công thức phân tử của X là A. C4H10O2N2. B. C5H9O4N. C. C4H8O4N2. D. C5H11O2N. Đặt công thức là  (NH2)xR(COOH)y Ta có phương trình 22y­36,5x=7,5 Nghiệm duy nhất thoả mãn x=1, y=2 chọn B Đáp án B Câu 10: Hòa tan không còn m gam ZnSO4 vô nước được hỗn hợp X. Cho 110ml hỗn hợp KOH 2M vô X, thu được a gam kết tủa. Mặt không giống, nếu như mang lại 140 ml hỗn hợp KOH 2M vô X thì cũng nhận được a gam kết tủa. Giá trị của m là A. đôi mươi,125. B. 12,375. C. 22,540. D. 17,710. TNI: Zn  dư OH­ hết 2+      Zn2++2OH­→ Zn(OH)2              0,22     0,11 TNII: Zn2+ hết OH­ dư hoà tan một phần kết tủa  Zn2++2OH­→ Zn(OH)2 x         2x           x  Zn(OH)2+2OH­→[Zn(OH)­4]  x­0,11     2x­0,22  Tổng số mol OH­=0,28=2x+2x­0,22  suy ra x=0,125  m=0,125.161=20,125(g) Đáp án A Câu 11: Hiđrocacbon X ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom ở nhiệt độ chừng thông thường. Tên gọi của X là A. etilen. B. xiclopropan. C. xiclohexan D. stiren. GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  3. Xiclo hexan không làm mất màu nước brom ở đk thường Đáp án C Câu 12: Cho luồng khí CO (dư) trải qua 9,1 gam láo lếu hợp ý bao gồm CuO và Al 2O3 nung rét cho tới Lúc phản xạ hoàn toàn, nhận được 8,3 gam hóa học rắn. Khối lượng CuO đem vô láo lếu hợp ý thuở đầu là A. 0,8 gam. B. 8,3 gam. C. 2,0 gam. D. 4,0 gam. mO=9,1­8,3=0,8(g) nO=nCuO=0,05(mol)  mCuO=0,05.80=4(g) Đáp án D Câu 13: Đun rét láo lếu hợp ý nhị ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 quánh, nhận được láo lếu hợp ý bao gồm những ete. Lấy 7,2 gam một trong những ete tê liệt lấy thắp cháy trọn vẹn, nhận được 8,96 lít khí CO2 (ở đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol tê liệt là A. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH. B. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH. C. CH3OH và C3H7OH. D. C2H5OH và CH3OH. nCO2=nH2O=0,4 nên có một ancol chưa no Công thức ancol là CnH2n+1OH Ete : (CnH2n+1)2O   28n+18=7,2: (0,4:n) nên n=1,8 nên chọn A Đáp án A Câu 14: Dãy bao gồm những hóa học đều tính năng được với hỗn hợp HCl loãng là A. AgNO3, (NH4)2CO3, CuS. B. Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO. C. FeS, BaSO4, KOH. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3. Dãy Mg(HCO3)2, HCOONa, CuO tác dụng được với HCl loãng Đáp án B Câu 15: Cho phương trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau Lúc thăng bằng cách thức chất hóa học bên trên với thông số của những hóa học là những số nguyên vẹn, tối giản thì hệ số của HNO3 là A. 46x – 18y. B. 45x – 18y. C. 13x – 9y. D. 23x – 9y. Cân bằng (5x­2y)Fe3O4+(46x­18y)HNO3→ 3(5x­2y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x­9y)H2O Đáp án A Câu 16: Xà chống hóa một hợp ý hóa học đem công thức phân tử C 10H14O6 vô hỗn hợp NaOH (dư), thu được glixerol và láo lếu hợp ý bao gồm thân phụ muối hạt (không đem đồng phân hình học). Công thức của thân phụ muối hạt tê liệt là: A. CH2=CH-COONa, HCOONa và CH≡ C-COONa. B. CH3-COONa, HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. C. HCOONa, CH≡ C-COONa và CH3-CH2-COONa. D. CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa và HCOONa. C10H14O6 Tổng k=4 = 3pi(COO)+1pi ở gốc nên chọn phương án B hoặc D B CH3CH=CHCOONa có đồng phân hình học nên chọn D Đáp án D Câu 17: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO 2 sinh đi ra hít vào không còn vô hỗn hợp nước vôi trong, nhận được 10 gam kết tủa. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ hạn chế 3,4 gam đối với lượng dung dịch nước vôi vô thuở đầu. Giá trị của m là A. 13,5. B. 30,0. C. 15,0. D. đôi mươi,0. Khối lượng CO2=10­3,4=6,6(g) Sơ đồ:    C6H12O6→2CO2              180            88          x             6,6   x=13,5(g)           H=90% nên Khối lượng glucozơ=(100.13,5):90=15(g) Đáp án C Câu 18: Cho láo lếu hợp ý X bao gồm nhị ancol nhiều chức, mạch hở, nằm trong lệ thuộc sản phẩm đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X, nhận được CO2 và H2O đem tỉ lệ thành phần mol ứng là 3 : 4. Hai ancol tê liệt là A. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. B. C2H5OH và C4H9OH. GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  4. C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. Hai ancol đa chức có tỉ lệ số mol CO2 và nước là 3:4 thì chứng tỏ hai ancol no có  n trung bình = 3  chọn C Đáp án C Câu 19: Cho 3,68 gam láo lếu hợp ý bao gồm Al và Zn tính năng với 1 lượng vừa phải đầy đủ dung dịchH 2SO4 10% thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng hỗn hợp nhận được sau phản xạ là A. 101,48 gam. B. 101,68 gam. C. 97,80 gam. D. 88,đôi mươi gam. Số mol H2SO4 phản ứng = số mol H2=0,1(mol) Khối lượng dung dịch H2SO4=ơ[ (0,1.98).100]:10=98(g) Khối lượng dung dịch sau phản ứng =98+3,68­0,1.2=101,48(g) Đáp án A Câu 20: Nếu cho một mol từng chất: CaOCl2, KMnO4, K2Cr2O7, MnO2 theo thứ tự phản xạ với lượng dư dung dịch HCl quánh, hóa học dẫn đến lượng khí Cl2 tối đa là A. KMnO4. B. K2Cr2O7. C. CaOCl2. D. MnO2. K2Cr2O7→3Cl2; KMnO4→2,5Cl2; CaOCl2→Cl2; MnO2→Cl2  Đáp án B Câu 21: Cho 0,25 mol một anđehit mạch hở X phản xạ với lượng dư hỗn hợp AgNO 3 vô NH3 nhận được 54 gam Ag. Mặt không giống, Lúc mang lại X phản xạ với H2 dư (xúc tác Ni, t0) thì 0,125 mol X phản xạ không còn với 0,25 mol H2. Chất X đem công thức ứng với công thức công cộng là A. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2). C. CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). D. CnH2n+1CHO (n ≥ 0). Số mol Ag = 2 lần số mol anđehit chứng tỏ anđehit đơn chức Số mol H2=2 lần số mol anđehit chứng tỏ anđehit chưa no chứa 1 pi Đáp án A Câu 22: Hòa tan trọn vẹn 12,42 gam Al vì thế hỗn hợp HNO3 loãng (dư), nhận được hỗn hợp X và 1,344 lít (ở đktc) láo lếu hợp ý khí Y bao gồm nhị khí là N2O và N2. Tỉ khối của láo lếu hợp ý khí Y đối với khí H 2 là 18. Cô cạn dung dịch X, nhận được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là A. 97,98. B. 106,38. C. 38,34. D. 34,08. ì 44a+ 28b= 0, 18. ì a= 0, ï 06. 2 ï 03 Ta có hệ   ï  í ï í           ï ï a+ b= 0, 06 ï b= 0, ï 03 î î 2N+5+8e→N2O      2N+5+10e→N2  Tổng số mol e nhận=0,54(mol)          0,24  0,03             0,3    0,03 Số mol Al=0,46(mol) Al→Al3++3e 0,46     1,38   >  0,54(số mol e nhận ) chứng tỏ phản ứng còn tạo NH4NO3     N+5   +  8e     →     NH4NO3        (1,38­0,54)       0,105 Tổng khối lượng muối = 0,46.nAl(NO3)3 + 80.nNH4NO3 = 106,38(g) Đáp án B Câu 23: Cho 3,024 gam một sắt kẽm kim loại M tan không còn vô hỗn hợp HNO3 loãng, nhận được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử độc nhất, ở đktc) đem tỉ khối so với H2 vì thế 22. Khí NxOy và sắt kẽm kim loại M là A. NO và Mg. B. N2O và Al C. N2O và Fe. D. NO2 và Al. MKhí=22 chứng tỏ NxOy là N2O duy nhất  2N+5+  8e  → N2O             M→Mn++ne  0,336  0,042                     Khi đó M=3,024: (0,336:n)  M=9n (n=3, M=27) Chọn Al Đáp án B Câu 24: Cho 10 gam amin đơn chức X phản xạ trọn vẹn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối hạt. Số đồng phân cấu tạo nên của X là A. 8. B. 7. C. 5. D. 4. GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  5. Theo bảo toàn khối lượng nHCl=(15­10):36,5 MAmin=10:số mol Axit HCl = 73 (C4H11N) có tổng 8 đồng phân Đáp án A Câu 25: Cho láo lếu hợp ý bao gồm Fe và Zn vô hỗn hợp AgNO3 cho tới Lúc những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, thu được dung dịch X bao gồm nhị muối hạt và hóa học rắn Y bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Hai muối hạt vô X là A. Fe(NO3)2 và AgNO3. B. AgNO3 và Zn(NO3)2. C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2. Dung dịch chứa 2 muối chứng tỏ Fe phản ứng một phần và AgNO3 hết Dung dịch chứa Fe(NO3)2 và Zn(NO3)2 Đáp án C Câu 26: Thuốc demo được dùng làm phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. Cu(OH)2 vô môi trường thiên nhiên kiềm. B. hỗn hợp NaCl. C. hỗn hợp HCl. D. hỗn hợp NaOH. Dùng Cu(OH)2/OH ­ Đáp án A Câu 27: Cho 6,72 gam Fe vô 400ml hỗn hợp HNO3 1M, cho tới Lúc phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và hỗn hợp X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa tan tối nhiều m gam Cu. Giá trị của m là A. 1,92. B. 0,64. C. 3,84. D. 3,20. Số mol Fe=0,12(mol) số mol HNO3=0,4 (mol) Fe+4HNO3→Fe(NO3)3+NO+2H2O           Fe   + 2Fe(NO3)3→3Fe(NO3)2 0,1   0,4        0,1                                  0,02       0,04 Fe(NO3)3 dư =0,1­0,04=0,06(mol)           Cu + 2Fe(NO3)3→Cu(NO3)2+2Fe(NO3)2                                                          0,03   0,06                                           mCu=0,03.64=1,92(g) Đáp án A Câu 28: Một hợp ý hóa học X chứa chấp thân phụ nhân tố C, H, O đem tỉ lệ thành phần lượng mC : mH : mO = 21:2:4. Hợp hóa học X có công thức giản dị và đơn giản nhất trùng với công thức phân tử. Số đồng phân cấu trúc nằm trong loại hợp ý hóa học thơm sực ứng với công thức phân tử của X là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. CxHyOz  x:y:z=(21:12):2:(4:16)=7:8:1  Công thức C7H8O=3 phenol+1 ete+1 ancol Đáp án A Câu 29: Cho sản phẩm những hóa học và ion: Zn, S, FeO, SO 2, N2, HCl, Cu2+, Cl-. Số hóa học và ion đem cả tính lão hóa và tính khử là A. 4. B. 6. C. 5. D. 7. Chất thoả mãn S, FeO, SO2, N2, HCl Đáp án C Câu 30: Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 vào trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn nhận được 4,96 gam chất rắn và láo lếu hợp ý khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y đem pH bằng A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Theo phương pháp tăng giảm khối lượng  Số mol muối phản ứng =(6,58­4,96):108=0,015(mol) Cu(NO3)2→2NO2+1/2O2 0,015          0,03 4NO2→4HNO3 0,03      0,03    [H+]=0,03:0,3=0,1(M) pH=1 Đáp án D Câu 31: Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo nên trở thành kể từ những monome ứng là A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  6. D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Hai monome lần lượt là CH2=C(CH3)COOCH3 và H2N­[CH2]5­COOH Đáp án C Câu 32: Hợp hóa học cơ học X tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp brom tuy nhiên ko tính năng với dung dịch NaHCO3. Tên gọi của X là A. metyl axetat. B. axit acrylic. C. anilin. D. phenol. X tác dụng được với NaOH và Br2, không tác dụng với NaHCO3 đó là phenol Đáp án D Câu 33: Nguyên tử của nhân tố X đem thông số kỹ thuật electron phần ngoài nằm trong là ns 2np4. Trong hợp ý hóa học khí của nguyên tố X với hiđrô, X cướp 94,12% lượng. Phần trăm lượng của nhân tố X vô oxit cao nhất là A. 27,27%. B. 40,00%. C. 60,00%. D. 50,00%. Hợp chất với H là H2X có %X theo khối lượng là 94,12% X là S nên %S trong SO3 là 40% Đáp án B Câu 34: Dãy bao gồm những hóa học đều pha chế thẳng (bằng một phản ứng) dẫn đến anđehit axetic là: A. CH3COOH, C2H2, C2H4. B. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5. C. C2H5OH, C2H4, C2H2.D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH. Dãy chất điều chế trực tiếp tạo ra CH3CHO là C2H5OH, C2H4, C2H2 Đáp án C Câu 35: Dung dịch X chứa chấp láo lếu hợp ý bao gồm Na2CO3 1,5M và KHCO3 1M. Nhỏ kể từ từ từng giọt cho tới không còn 200 ml dung dịch HCl 1M vô 100 ml hỗn hợp X, sinh đi ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là A. 4,48. B. 1,12. C. 2,24. D. 3,36. Số mol CO3 =0,15 (mol) ;  số mol HCO3 =0,1(mol) ;  số mol H =0,2(mol) 2­ ­ + H++CO32­→HCO3­  ;  Tổng số mol HCO3­=0,25  ;    H++ HCO3­→ CO2+H2O 0,15 0,15    0,15                                                 0,05  0,25    0,05                VCO2=0,05.22,4=1,12 (lít) Đáp án B Câu 36: Khi thắp cháy trọn vẹn m gam láo lếu hợp ý nhị ancol no, đơn chức, mạch hở nhận được V lít khí CO 2 (ở đktc) và a gam H2O. Biểu thức tương tác thân thuộc m, a và V là: V V V V A. m = a − . B. m = 2a − . C. m = 2a − . D. m = a + . 5, 6 11, 2 22, 4 5,6 m=mC+mH+mO=12.(V:22,4)+a:9+16.(a:18­V:22,4) Đáp án A Câu 37: Có thân phụ dung dịch: amoni hiđrocacbonat, natri aluminat, natri phenolat và thân phụ hóa học lỏng: ancol etylic, benzen, anilin đựng vô sáu ống thử riêng không liên quan gì đến nhau. Nếu chỉ người sử dụng một dung dịch demo độc nhất là hỗn hợp HCl thì phân biệt được tối nhiều từng nào ống nghiệm? A. 5. B. 6. C. 3. D. 4. Dùng HCl nhận ra 6 chất: NH4HCO3 có khí thoát ra ;  NaAlO2 có kết tủa keo sau đó tan ; Phenolat natri có hiện  tượng vẩn đục ;  C2H5OH dung dịch trong suốt ;  Phenol phân lớp ; Anilin ban đầu phân lớp sau đó lắc đều tạo  dung dịch trong suốt với HCl dư Đáp án B Câu 38: Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hít vào không còn vô 100 ml hỗn hợp chứa chấp láo lếu hợp ý NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 3,940. B. 1,182. C. 2,364. D. 1,970. nOH­=0,006+2.0,012=0,03(mol) nCO2=0,02(mol) 1
  7. Đáp án D Câu 39: Dãy những sắt kẽm kim loại đều hoàn toàn có thể được pha chế vì thế cách thức năng lượng điện phân hỗn hợp muối hạt của chúng là: A. Ba, Ag, Au. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu. Fe, Cu, Ag Đáp án B Câu 40: Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần trả những nhân tố chất hóa học, nguyên tố X thuộc A. chu kì 4, group VIIIB. B. chu kì 4, group VIIIA. C. chu kì 3, group VIB. D. chu kì 4, group IIA. Cấu hình của X là  3d64s2 chu kỳ 4, nhóm VIIIB Đáp án A II. PHẦN RIÊNG [10 câu]: Thí sinh chỉ được tạo một trong các nhị phần (phần A hoặc B) A. Theo lịch trình Chuẩn (10 câu, kể từ câu 41 cho tới câu 50) Câu 41: Cho những hợp ý hóa học hữu cơ: C2H2; C2H4; CH2O; CH2O2 (mạch hở); C3H4O2 (mạch hở, đơn chức). Biết C3H4O2 ko thực hiện chuyển màu sắc quỳ tím độ ẩm. Số hóa học tính năng được với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 dẫn đến kết tủa là A. 3. B. 4 C. 2 D. 5 CH=CH, HCHO, HCOOH, CH=C­COOCH3, 4 chất này đều tác dụng với AgNO3/NH3 Đáp án B Câu 42: Có năm hỗn hợp đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô năm ống nghiệm: (NH4)2SO4, FeCl2, Cr(NO3)3, K2CO3, Al(NO3)3. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 cho tới dư vô năm hỗn hợp bên trên. Sau Lúc phản xạ kết đôn đốc, số ống thử đem kết tủa là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3 (NH4)2SO4, FeCl2, K2CO3 tạo kết tủa với Ba(OH)2 và các kết tủa tạo ra không tan Đáp án D Câu 43: Hòa tan trọn vẹn 14,6 gam láo lếu hợp ý X bao gồm Al và Sn vì thế hỗn hợp HCl (dư), nhận được 5,6 lít H2(ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần thiết nhằm phản xạ trọn vẹn với 14,6 gam láo lếu hợp ý X là A. 3,92 lít. B. 1,68 lít C. 2,80 lít D. 4,48 lít     Al + 3/2HCl    AlCl3 + 3/2H2                     Zn + HCl    ZnCl2 + H2       X                              3/2x                        y                           y ì 27x+ 119y= 14, ì x= 0, ï 6 ï 1  ï  í ï í           ï 3/2x+ y= 0, 5 ï y= 0, ï 2 ï 1 ï î î pứ : 4Al +     3O2    2Al2O3 .   Sn +  O2    SnO2        0,1 0 0,1*3/4               0,1    0,1       nO2 = (0,1*3/4 + 0,1*1) = 0,175 (mol)   Vo2 = 0,175*22,4 = 3,92 (lít) Đáp án A Câu 44: Cacbohiđrat nhất thiết cần chứa chấp group chức của A. Xeton B. Anđehit C. Amin D. Ancol. Cacbohiđrat phải có nhóm OH(ancol) Đáp án D Câu 45: Cho láo lếu hợp ý bao gồm 1,2 mol Mg và x mol Zn vô hỗn hợp chứa chấp 2 mol Cu2+ và 1 mol Ag+ cho tới Lúc các phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được một hỗn hợp chứa chấp 3 ion sắt kẽm kim loại. Trong những độ quý hiếm tại đây, độ quý hiếm nào của x thỏa mãn nhu cầu tình huống trên? A. 1,5 B. 1,8 C. 2,0 D. 1,2 Mg→Mg +2e     Zn→Zn +2e 2+ 2+ 1,2             2,4   x              2x GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]
  8. Ag++1e→Ag        Cu2++2e→Cu        1       1                2       4   Thoả mãn đề ra thì 2,4+2x 0, phản xạ thu nhiệt độ D. ∆ H < 0, phản xạ lan nhiệt Phản ứng toả nhiệt tức delta H
  9. A. 2,500 B. 0,609 C. 0,500 D. 3,125 Câu 52: Cho suất năng lượng điện động chuẩn chỉnh của những pin năng lượng điện hóa: Zn-Cu là một trong,1 V; Cu-Ag là 0,46 V. tường thế năng lượng điện đặc biệt chuẩn E Ag + / Ag = +0,8V . Thế diện đặc biệt chuẩn chỉnh EZn2+ / Zn và ECu 2+ / Cu có mức giá trị theo thứ tự là 0 0 0 A. +1,56 V và +0,64 V B. – 1,46 V và – 0,34 V C. – 0,76 V và + 0,34 V D. – 1,56 V và +0,64 V Câu 53: Nung rét m gam PbS ngoài bầu không khí sau đó 1 thời hạn, nhận được láo lếu hợp ý rắn (có có một oxit) nặng nề 0,95 m gam. Phần trăm lượng PbS đã trở nên thắp cháy là A. 74,69 % B. 95,00 % C. 25,31 % D. 64,68 % Câu 54: Phát biểu nào là sau đấy là đúng? A. Anilin tính năng với axit nitrơ Lúc đun rét nhận được muối hạt điazoni B. Benzen làm mất đi thuốc nước brom ở nhiệt độ chừng thông thường. C. Etylamin phản xạ với axit nitr ơ ở nhiệt độ chừng thông thường, sinh đi ra lớp bọt do khí tạo ra. D. Các ancol nhiều chức đều phản xạ với Cu(OH)2 tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời lam. Câu 55: Dãy bao gồm những hỗn hợp đều nhập cuộc phản xạ tráng bạc là: A. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic B. Frutozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic. D. Glucozơ, frutozơ, mantozơ, saccarozơ. Câu 56: Dãy bao gồm những hóa học và dung dịch đều hoàn toàn có thể khiến cho nghiện mang lại loài người là A. penixilin, paradol, cocain. B. heroin, seduxen, erythromixin C. cocain, seduxen, cafein. D. ampixilin, erythromixin, cafein. Câu 57: Chất cơ học X đem công thức phân tử C5H8O2. Cho 5 gam X tính năng vừa phải không còn với hỗn hợp NaOH, thu được một hợp ý hóa học cơ học ko làm mất đi thuốc nước brom và 3,4 gam một muối hạt. Công thức của X là A. CH3COOC(CH3)=CH2. B. HCOOC(CH3)=CHCH3. C. HCOOCH2CH=CHCH3 D. HCOOCH=CHCH2CH3. Câu 58: Cho sản phẩm gửi hóa sau: + NaOH (du) Phenol → Phenyl axetat  Y (hợp hóa học thơm) +X t0 → Hai hóa học X,Y vô sơ vật dụng bên trên theo thứ tự là: A. anhiđrit axetic, phenol. B. anhiđrit axetic, natri phenolat C. axit axetic, natri phenolat. D. axit axetic, phenol. Câu 59: Cho sơ vật dụng gửi hóa: + CH3CH2Cl  X  Y KCN → H 3O t0 → Công thức cấu trúc của X, Y theo thứ tự là: A. CH3CH2CN, CH3CH2CHO. B. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH. C. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4. D. CH3CH2CN, CH3CH2COOH. Câu 60: Trường hợp ý xẩy ra phản xạ là A. Cu + Pb(NO3)2 (loãng) → B. Cu + HCl (loãng) → C. Cu + HCl (loãng) + O2 → D. Cu + H2SO4 (loãng) → -------------------- - ------------------- GV: Nguyễn Đại Luân -ĐT: 0987626093. - Email: [email protected]