đề thi tốt nghiệp môn anh năm 2013

Đề thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Tiếng Anh (Hệ chuẩn chỉnh và nâng cao) - Có đáp án Đáp án môn Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Đáp án đề thi đua môn Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023 Full 24 mã đề gom những em học viên xem thêm, đối chiếu so sánh với thành quả bài bác thi đua của tôi thuận tiện rộng lớn thật nhiều.

Bạn đang xem: đề thi tốt nghiệp môn anh năm 2013

Đề thi đua môn Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023 thi đua nhập 14h30 chiều ngày 29/6/2023, với 50 thắc mắc trắc nghiệm, thời hạn thực hiện bài bác là 60 phút. Như vậy, những em vẫn hoàn thành xong kỳ thi đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của tôi. Vậy chào những em nằm trong theo đòi dõi đáp án đề thi đua môn Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023 nhập nội dung bài viết sau đây của Download.vn nhé:

Đáp án Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Mã đề 401

1. D2.A3.C4.A5.B6.D7.C8.C9.B10.
11.D12.A13.B14.C15.C16.D17.C18.D19.B20.A
21.D22.B23.A24.D25.A26.D27.B28.A29.D30.C
31.B32.C33.A34.B35.B36.D37.C38.C39.B40.C
41.C42.B43.D44.B45.B46.D47.D48.B49.C50.D

Mã đề 402

1.D2.B3. A4.C5.A6.C7.D8.A9.B10.A
11.C12.C13.D14.B15.C16.A17.D18.C19.A20.B
21.C22.A23.C24.A25.D26.A27.A28.D29.D30.C
31.C32.C33.D34.C35.D36.A37.A38.D39.C40.A
41.A42.D43.C44. C45.D46.C47.C48.A49.D50.D

Mã đề 403

1.C2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.C9.D10.A
11.D12.A13.C14.B15.D16.D17.C18.A19.C20.A
21.B22.B23.A24.B25.C26.D27.A28.D29.A30.D
31.D32.B33.C34.D35.B36.B37.B38.C39.A40.A
41.D42.C43.C44. B45.A46.C47.A48.D49.D50.C

Mã đề 404

1.C2.D3.B4.B5.D6.B7.C8.B9.C10.D
11.D12.B13.A14.C15.C16.C17.B18.B19.B20.A
21.C22.A23.D24.C25.C26.C27.A28.D29.B30.C
31.B32.A33.B34.D35.D36.A37.D38.A39.C40.C
41.A42.D43.D44. D45.A46.D47.C48.A49.D50.D

Mã đề 405

1.C2.D3.D4.B5.B6.B7.C8.D9.C10.A
11.A12.B13.C14.D15.B16.C17.C18.D19.C20.B
21.A22.B23.C24.B25.A26.A27.C28.B29.A30.C
31.C32.D33.A34.A35.A36.D37.C38.D39.C40.B
41.B42.D43.D44. D45.B46.C47.D48.A49.D50.B

Mã đề 406

1.D2.D3.B4.B5.C6.D7.B8.A9.C10.A
11.B12.D13.D14.D15.A16.C17.A18.19.20.
21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.
31.A32.B33.B34.C35.A36.A37.D38.D39.B40.D
41.C42.A43.B44. C45.C46.47.48.49.C50.C

Mã đề 407

1.B2.B3.A4.D5.B6.A7.B8.C9.A10.B
11.A12.B13.C14.C15.B16.A17.D18.A19.A20.D
21.D22.D23.D24.A25.A26.D27.A28.C29.C30.D
31.B32.D33.B34.A35.B36.D37.C38.C39.D40.C
41.D42.B43.D44.D45.C46.B47.A48.C49.D50.C

Mã đề 408

1.2.3.4.5.A6.C7.B8.A9.B10.B
11.D12.B13.A14.D15.D16.B17.C18.A19.C20.A
21.C22.A23.A24.D25.A26.B27.A28.B29.A30.D
31.B32.D33.D34.D35.C36.C37.C38.A39.C40.C
41.A42.C43.44.45.46.C47.B48.A49.C50.B

Mã đề 409

1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.C8.B9.C10.D
11.A12.A13.C14.C15.C16.B17.D18.D19.C20.B
21.D22.B23.D24.D25.C26.B27.C28.D29.C30.D
31.C32.D33.B34.B35.B36.C37.B38.B39.B40.D
41.D42.D43.D44.C45.D46.C47.D48.A49.C50.B

Mã đê 410

1.2.3.4.5.C6.D7.D8.C9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.A25.B26.B27.C28.C29.30.
31.32.C33.A34.A35.B36.C37.C38.B39.B40.A
41.B42.A43.B44.B45.C46.A47.C48.B49.A50.B

Mã đề 411

1.A2.A3.B4.C5.D6.C7.D8.B9.B10.C
11.C12.C13.D14.B15.B16.A17.B18.C19.C20.C
21.B22. C23.D24.B25.B26.C27.B28.C29.A30.D
31.C32.D33.B34.A35.C36.B37.B38.D39.D40.D
41.A42.D43.A44. A45.D46.A47.D48.C49.D50.D

Mã đề 412

1.D2.D3.B4.C5.D6.A7.D8.D9.A10.C
11.B12.A13.C14.D15.B16.C17.D18.A19.D20.A
21.A22.C23.D24.C25.B26.C27.D28.A29.A30.A
31.C32.A33.C34.D35.D36.A37.A38.A39.C40.C
41.C42.D43.A44. C45.D46.D47.D48.D49.C50.A

Mã đề 413

1.C2.D3.B4.B5.A6.B7.C8.A9.A10.C
11.B12.C13.D14.A15.D16.D17.B18.D19.C20.A
21.C22. D23. B24. C25. A26. A27. C28. D29.D30.D
31.B32.C33.B34.A35.D36.B37.A38.C39.D40.A
41.B42.A43.B44.C45.B46.C47.B48.D49.C50.D

Mã đề 414

1.2.3.4.5.6.7.B8.C9.C10.C
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26A.27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.C34.D35.C36.37.38.39.40.
41.42.43.D44. D45.B46.47.48.49.D50.D

Mã đề 415

1.B2.D3.D4.C5.C6.D7.C8.B9.D10.D
11.B12.A13.A14.C15.D16.D17.A18.B19.D20.B
21.A22.B23.B24.C25.B26.D27.C28.B29.D30.C
31.A32.A33.C34.C35.D36.C37.A38.B39.B40.B
41.A42.A43.C44. A45.B46.A47.B48.C49.B50.A

Mã đề 416

1.2.3.4.5.A6.A7.B8.C9.C10.A
11.C12.D13.D14.D15.C16.B17.C18.C19.B20.D
21.C22.C23.B24.B25.B26.C27.B28.B29.C30.C
31.B32.B33.D34.D35.B36.D37.D38.C39.D40.B
41.D42.B43.D44. D45.B46.D47.D48.49.50.

Mã đề 417

1.B2.D3.4.5.6.7.8.9.10.
11.D12.A13.C14.C15.A16.A17.D18.D19.C20.D
21.A22.D23.A24.C25.D26.B27.B28.B29.D30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.A40.D
41.C42.A43.B44.C45.B46.C47.A48.D49.B50.B

Mã đề 418

1.2.3.B4.C5.A6.D7.8.9.10.
11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.
21.22.23.24.25.26.A27.C28.D29.B30.B
31.B32.D33.B34.C35.D36.37.38.39.40.
41.42.43.D44. A45.D46.D47.D48.49.50.

Mã đề 419

1.D2.A3.D4.C5.B6.B7.B8.A9.A10.B
11.B12.A13.D14.B15.C16.D17.D18.C19.C20.B
21.B22.A23.A24.D25.B26.A27.B28.B29.A30.D
31.B32.A33.D34.A35.A36.A37.D38.D39.B40.B
41.A42.D43.A44. D45.D46.C47.A48.D49.D50.D

Mã đề 420

1.B2.A3.B4.B5.A6.A7.C8.A9.C10.A
11.D12.A13.C14.A15.C16.D17.B18.C19.A20.D
21.C22.D23.B24.C25.C26.C27.A28.B29.A30.C
31.C32.B33.A34.B35.A36.B37.D38.D39.D40.B
41.B42.D43.B44. D45.D46.D47.C48.A49.D50.D

Mã đề 421

1.A2.B3.B4.A5.D6.D7.A8.B9.B10.A
11.D12.B13.B14.D15.D16.C17.C18.D19.C20.D
21.D22.23.24.25.26.B27.D28.D29.C30.D
31.B32.B33.D34.C35.C36.B37.D38.B39.B40.C
41.B42.C43.C44. B45.C46.47.48.49.C50.B

Mã đề 422

1.D2.B3.4.5.6.7.A8.D9.A10.A
11.C12.B13.A14.A15.C16.A17.B18.B19.C20.B
21.D22.C23.C24.D25.C26.B27.C28.B29.B30.D
31.D32.A33.B34.B35.B36.C37.D38.C39.D40.D
41.D42.C43.44.45.46.D47.D48.C49.D50.B

Mã đề 423

1.B2.A3.B4.D5.C6.A7.C8.A9.D10.C
11.C12.A13.D14.C15.C16.B17.A18.C19.B20.C
21.A22.A23.B24.B25.B26.D27.C28.D29.C30.A
31.A32.B33.C34.B35.A36.A37.B38.A39.B40.A
41.C42.A43.B44. B45.A46.C47.B48.C49.A50.A

Mã đề 424

1.2.3.4.5.6.7.8.9.B10.C
11.C12.D13.C14.C15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.A22.C23.B24.A25.B26.C27.D28.B29.B30.A
31.32.33.34.35.36.37.38.39.A40.A
41.B42.D43.B44.B45.A46.B47.B48.B49.C50.A

Đề Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Đề Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Đề Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Xem thêm: một tam giác vuông có chu vi bằng 3

Đề Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Đề Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc gia 2023

Xem thêm: khoảng cách 1 điểm đến 1 đường thẳng

Download

  • Lượt tải: 11.959
  • Lượt xem: 16.563
  • Phát hành:
  • Dung lượng: 1,1 MB

Chủ đề liên quan