đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2015

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 với đáp án

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 3 học kỳ 2 năm 2015

Tổng hợp ý đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 là tư liệu tìm hiểu thêm hoặc dành riêng cho thầy cô và những em học viên lớp 3, bao gồm 104 đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 với đáp án canh ty những em hoàn thiện và sẵn sàng chất lượng bài xích ganh đua cuối kì 2 lớp 3 môn Toán và những môn không giống tăng lợi nhuận cao.

1. 13 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán Hay nhất

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 1

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN LỚP 3A2

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân chia số với nhị, thân phụ chữ số mang đến số với cùng một chữ số, số ngay lập tức trước. Tìm độ quý hiếm x. Tính độ quý hiếm của nó. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng và đo đại lượng: Đơn vị đo phỏng dài; khối lượng; thời hạn.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: Nhận biết trung điểm, Tính 2 lần bán kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%

Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trước của số 19890 là:

A. 19891

B. 19890

C. 18900

D. 19889

b. Số lớn số 1 trong những số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876

B. 25 987

C. 99 876

D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) Chủ nhật thời điểm đầu tháng là ngày mùng 5, công ty nhật tiếp theo sau nhập mon là ngày mấy?

A. 12

B. 25

C. 24

D. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống:

a) 25 dam + 17 dam = 420m                  c) 999 g + 1kg = 1000 kg

b) 4m5cm > 450 cm                                d) 12dm 5cm = 125cm

Câu 4: (1 điểm) Trong hình vẽ trên:

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 1

A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AM

Câu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình trụ là 60 centimet thì nửa đường kính của hình trụ cơ là:

A. 30cm

B. 120 cm

C. đôi mươi cm

D. 240 cm

Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123               b. 98 746 -12 253

b. 57 897 : 7                      d) 1984 x 3

Câu 7: (1 điểm) Tìm x

a) 1999 + x = 2005

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

b) x : 4 = 4117 + 183

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Câu 8: (1,5 điểm) Có 7 thùng dầu như nhau đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi với 774 lít dầu thì nên cần từng nào thùng như vậy nhằm chứa chấp hết?

Bài giải

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số đương nhiên nhỏ nhất với nhị chữ số với số đương nhiên lớn số 1 với cùng một chữ số?

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

b. Tìm nó, biết: nó x 5 + nó x 2 + nó = 720

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Đáp án:

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D. b) C.

Mỗi ‎ đích thị được 0,5điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đích thị được 0,25điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490 b. 86493 c. 8271 d. 5952

Mỗi ‎ đích thị được 0,25điểm

Câu 7

Tìm y

a. 1999 + x = 2005 b. x : 4 = 4117 + 183

x = 2005 - 1999 x : 4 = 4300

x = 6 x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đích thị được 0,5điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số đương nhiên nhỏ nhất với nhị chữ số với số đương nhiên lớn số 1 với cùng một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm nó, biết:

y x 5 + nó x 2 + nó = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM

NĂM HỌC: ..........

MÔN: TOÁN

THỜI GIAN: 40 PHÚT

Câu 1: Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đích thị (1 điểm) M1

A. Số ngay lập tức sau của số 43786 là: (0,5 điểm)

a. 43787

b. 43890

c. 43788

d. 43780

B. Số ngay lập tức sau của số 1999 là: (0,5 điểm)

a. 1998

b. 1989

c. 1100

d. 2000

Câu 2: Điền vết >, <, = phù hợp nhập địa điểm chấm (1 điểm) M1

54 982 ... 54 892 4000 ... 3999 + 1

6000 + 8 ... 6009 9000 : 3 ... 125

Câu 3: Viết đáp án đích thị nhập địa điểm chấm (1 điểm) M1

a) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ? (0,5 điểm)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán ngôi trường Tiểu học tập Thiện Mỹ, Sóc Trăng năm học tập 2020 - 2021

...............giờ...........phút

b) 3kg =………….g (0,5 điểm)

Câu 4: Đặt tính rồi tính (1 điểm) M2

14 706 + 23 655 15 890 – 8745 1 605 x 4 6 575 : 5

.......................... …………….. ……………. ……………

………………... ……………. ……………. …………....

………………... ……………. …….……… …………….

Câu 5: Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đích thị (1 điểm) M1

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

A. Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (0,5 điểm)

a. 24cm

b. 14cm

c. 16cm

d. 20cm

B. Diện tích hình chữ nhật ABCD là: (0,5 điểm)

a. 64cm2

b. 20cm2

c. 4cm2

d. 12cm2

Câu 6: Các số 31 048; 31 840; 32 500; 31 480 được xếp theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới rộng lớn là: (1 điểm) M2

Viết nhập địa điểm chấm trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:

...............................................................................................................................

Câu 7: Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đích thị (1 điểm) M2

A/ 4m5cm vì chưng từng nào cm? (0,5 điểm)

a. 405cm

b. 45cm

c. 4005cm

d. 450cm

B/ Hà với 2500 đồng thì mua sắm được 5 cái kẹo. Vậy số chi phí nhằm Hà mua sắm không còn 4 cái kẹo là: (0,5 điểm)

a. 5000 đồng

b. 100 đồng

c. 500 đồng

d. 2000 đồng

Câu 8: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống không (1 điểm) M3

A/ Giá trị của biểu thức 4287 – 102 x 2 là: 4083 [...]

B/ Kết trái ngược của phép tắc tính 24365 : 3 là 9121 (dư 3) [...]

Câu 9: Có 6 thùng sách, từng thùng đựng 1216 quyển. Số sách này được chia đều cho 2 bên mang đến 4 tủ sách. Hỏi từng tủ sách cảm nhận được từng nào quyển sách? (1 điểm) M3

Giải

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Câu 10: Một mảnh đất nền hình vuông vắn với cạnh lâu năm 9m u của Lan dùng làm trồng hành. thạo từng mét vuông khu đất thu hoạch được 2kg hành. Hỏi bên trên miếng vườn cơ u của Lan thu hoạch được từng nào ki-lô-gam hành? (1 điểm) M4

Giải

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Đáp án đề đánh giá cuối học tập kì 2 môn Toán 3

Câu 1: một điểm A) a (0,5 điểm) B) d (0,5 điểm)

Câu 2: 1 điểm

54 982 > 54 892 (0,25 điểm) 4000 = 3999 + 1 (0,25 điểm)

6000 + 8 < 6009 (0,25 điểm) 9000 : 3 > 125 (0,25 điểm)

Câu 3: 1 điểm

a) 6 giờ 49 phút (0,5 điểm) b) 3kg = 3000g (0,5 điểm)

Câu 4: một điểm (mỗi phép tắc tính đích thị được 0,25 điểm).

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 5: 1 điểm

A) c (0,5 điểm) B) d (0,5 điểm)

Câu 6: 1 điểm

Từ nhỏ bé cho tới lớn: 31 048; 31 480; 31 840; 32 500.

Câu 7: 1 điểm

A) a (0,5 điểm) B) d (0,5 điểm)

Câu 8: 1 điểm

Đ (0,5 điểm)

S (0,5 điểm)

Câu 9: 1 điểm

Bài giải

Số cuốn sách đựng nhập 6 thùng là:

1216 x 6 = 7296 (quyển sách)

Số cuốn sách từng tủ sách cảm nhận được là:

7296 : 4 = 1824 (quyển sách)

Đáp số: 1824 cuốn sách.

Câu 10: 1 điểm

Bài giải

Diện tích miếng vườn cơ là:

9 x 9 = 81 (m2)

Số ki-lô-gam hành thu hoạch được là:

2 x 81 = 162 (kg)

Đáp số: 162 kg

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đích thị nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 và 35 687 là:

A. 83433

B. 82443

C. 83543

D. 82543

Câu 2: Số nhỏ nhất với 4 chữ số là:

A. 1011

B. 1001

C. 1000

D. 1111

Câu 3: Hôm ni là loại năm. Hỏi 100 ngày sau là loại bao nhiêu nhập tuần?

A. Thứ tư.

B. Thứ sáu.

C. Thứ năm.

D. Thứ bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông vắn là 9 cm2. Hỏi chu vi hình vuông vắn này là bao nhiêu?

A. 3 cm

B. 12 cm

C. 4 cm

D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được ghi chép bằng văn bản số La Mã là:

A. XI

B. XII

C. VVII

D. IIX

Câu 6: thạo 356a7 > 35679, độ quý hiếm của a là:

A. 0

B. 10

C. 7

D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629

b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4

d. 19995 : 5

Câu 2: Có 56 cái bánh được xếp nhập 8 vỏ hộp. Hỏi với 40068 cái bánh nằm trong loại thì xếp được nhập từng nào vỏ hộp như thế

Câu 3: Một hình chữ nhật với chiều lâu năm 3dm2 centimet, chiều rộng lớn 9 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

Đáp án Đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu123456
Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tắc tính đích thị được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32629 = 73472

b. 39011 – 37246 = 1765

c. 3608 x 4 = 14432

d. 19995 : 5 = 3999

Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56 : 8 = 7 (cái bánh)

40068 cái bánh nằm trong loại thì xếp được nhập số vỏ hộp là

40068 : 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dm2 centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật vẫn mang đến là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998 : 2

x = 1999

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 4

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Khoanh nhập vần âm bịa trước sản phẩm đúng: 0.5 ( Mức 1)

Số ngay lập tức sau của số 54 829 là:

A. 54 828.

B. 54 839.

C. 54 830.

D. 54 819.

Câu 2: 0,5 đ (Mức 1) Giá trị của chữ số cửu nhập số 19 785 là:

A. 9 000

B. 900

C. 90

D. 9

Câu 3: 0,5 đ (Mức 1) Kết trái ngược của phép tắc phân chia 81 : 9 =

A. 9

B. 90

C. 19

D. 10

Câu 4: Hình mặt mày với .........góc vuông và .......góc ko vuông. 0,5 đ (Mức 1)

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Xem thêm: bài 67 trang 36 sgk toán 9 tập 1

Câu 5: Hình vuông với cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 6cm2

B. 9cm

C. 9cm2

D. 12cm

Câu 6: 2m 2cm = ... centimet. Số phù hợp điền nhập địa điểm trống không là:

A. 4 cm

B. 22 cm

C. 202 cm

D. 220 cm

Câu 7: Kết trái ngược của phép tắc phân chia 4525 : 5 là: 1 đ (Mức 2)

A. 405

B. 95

C. 905

D. 9025

Câu 8: Lan với 5000 đồng, ai với số chi phí vội vàng 3 thứ tự số tài chính Lan. Vậy số chi phí ai với là: 1 đ ( Mức 3)

A. 8000 đồng

B. 3000 đồng

C. 15 000 đồng

D. 18 000 đồng

PHẦN II: TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: Tính: 1 đ (Mức 1)

8 x 7 = .........

54 : 6 = .........

9 x 9 = ..........

72 : 8 = ........

Câu 2: Đặt tính rồi tính:

12 459 +21 546

686 x 8

18 257 – 12 87

54781 : 6

Câu 3: Một siêu thị buổi sáng sớm bán tốt 1840 cái cây viết chì. Buổi chiều bán tốt vội vàng 3 thứ tự số cây viết chì sáng sủa cung cấp. Hỏi cả nhị buổi của mặt hàng cơ bán tốt toàn bộ từng nào cái cây viết chì? 1,5 đ (Mức 3)

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

Câu 4: (0,5 điểm) ( Mức 4) Lan suy nghĩ đi ra một vài. Lấy số cơ phân chia mang đến 6 thì được thương vì chưng 9 và số dư là số dư lớn số 1. Vậy số cơ là:……………………………………………….

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM

1.C. 54 830.

2.A. 9000

3.A. 9

4. Hình mặt mày với 2 góc vuông và 4 góc ko vuông.

5.C. 9cm2

6.D. 220 cm

7.C. 905

8.C. 15 000 đồng

II.TỰ LUẬN

Câu 1:

8 x 7 = 56

9 x 9 = 81

54 : 6 = 9

72 : 8 = 9

Câu 2: Mỗi câu bịa tính đích thị được 0,25đ

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán

Câu 3:

Số cây viết chì giờ chiều siêu thị cung cấp là :

1840 x 3 = 5520 (cái)

Số cây viết chì cả nhị buổi siêu thị cung cấp là :

1840 + 5520 = 7360 (cái)

Đáp số: 7360 cái

Câu 4.

Vì số phân chia là 6 nên số dư lớn số 1 là 5

Số Lan cần thiết dò xét là : 59

Đáp số: 59

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 5

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số ngay lập tức sau của số 65 739 là:

A. 65 729

B. 65749

C. 65 740

D. 65 738

Câu 2: Số lớn số 1 trong những số: 47 280; 47 082; 47 028; 48 270 là:

A. 47 280

B. 47 028

C. 48 270

D. 47 082

Câu 3: Kết trái ngược của biểu thức 65120: 2 + 315 =?

A. 32560

B. 32875

C. 3571

D. 3256

Câu 4: Một hình vuông vắn với cạnh 5cm thì chu vi hình vuông vắn là...

A. 20cm

B. 25cm

C. 15cm

D. 10cm

Câu 5: Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Đề bài: Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

A. 10 giờ

B. 10 giờ 10 phút

C. 10 giờ 30 phút

D. 2 tiếng kém cỏi 10 phút

Câu 6. Ngày 8 mon 5 là loại nhị. Hỏi ngày sinh nhật Bác 19 mon 5 nhập mon này là loại mấy?

A. Thứ hai

B. Thứ ba

C. Thứ sáu

D. Thứ năm

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 28536 + 4237

c. 5036 x 4

b. 6371 – 2504

d. 7584 : 6
................................................................................

................................................................................

Câu 8: (1 diểm ) Tìm x biết:

a) X x 3 = 7719

b) X : 3 = 1247

Câu 9: (1,5 điểm): Có 750l nước mắm nam ngư đựng đều nhập 5 thùng. Hỏi 7 thùng như vậy đựng từng nào lít nước mắm?

................................................................................

................................................................................

Câu 10: (1,5 điểm):Cho hình chữ nhật với chiều rộng lớn 8cm. Chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?

................................................................................

................................................................................

Câu 11: (1 điểm):Cho hình vuông vắn với diện tích S 25 cm². Tính chu vi hình vuông vắn cơ.

................................................................................

Đáp án Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Phần Trắc nghiệm:

Câu

Đáp án

Điểm

1

C

0,5

2

C

0,5

3

B

0,5

4

A

0,5

5

B

0,5

6

C

0,5

Phần Tự luận:

Câu

Nội dung

Điểm

7

Đặt tính rồi tính:

Mỗi phép tắc tính đích thị mang đến 0,5 điểm

a) 32773

b) 3867

c) 20144

d) 1264

2,0

8

a) X x 3 = 7719 b) X : 3 = 1247

X = 7719 : 3 X = 1247 x 3

X = 2573 X = 3741

a.0,5

b.0,5

9

Mỗi thùng đựng số lít nước mắm nam ngư là:

0,25

750 : 5 = 150 (l)

0,25

7 thùng như vậy đựng số lít nước mắm nam ngư là:

0,25

150 x 7 = 1050 (l)

0,5

Đáp số: 1050 lít nước mắm

0,25

10

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

8 x 2 = 16 (cm)

0,25

0,25

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm²)

0,25

0,5

Đáp số: 128 cm²

0,25

Cạnh hình vuông vắn là 5cm (vì 5 x 5 = 25)

0,25

11

Chu vi hình vuông vắn là:

5 x 4 = đôi mươi (cm)

0,25

0,25

Đáp số: đôi mươi cm

0,25

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 6

Môn: Toán lớp 3

(Thời gian lận thực hiện bài: 40 phút)

Họ và thương hiệu :.........................................................................Lớp:3/6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

Bài 1. Trong những số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000. Số lớn số 1 là:

A. 42 099

B. 43 000

C. 42 075

D. 42 090

Bài 2. Giá trị của biểu thức 2342 + 403 x 6 là:

A. 4660

B. 4760

C. 4860

D 4960

Bài 3. Hình vuông với cạnh 3cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 6cm2

B. 9cm

C. 9cm2

D. 12cm

Bài 4. Mua 2kg gạo không còn 18 000 đồng. Vậy mua sắm 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:

A. 35 000 đồng

B. 40 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 50 000 đồng

Bài 5. Ngày 25 mon 8 là ngày loại 7. Ngày 2 mon 9 nằm trong năm này là ngày thứ:

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

Bài 6.Gía trị của số 5 nhập số 65 478 là:

A. 50 000

B. 500

C. 5000

D. 50

Bài 7. 12m7dm vì chưng từng nào dm:

A. 1207dm

B. 127dm

C. 1270dm

D. 1027dm

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

14 754 + 23 68015 840 – 879512 936 x 368325 : 8

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

15 840 + 7932 x 5 =(15 786 – 13 982) x 3 =
239 + 1267 x 3 =2505 : ( 403 - 398) =

3. Tìm x:

x : 8 = 3721                                                                            24 860 : x = 5

49 623 + X = 78 578                                                              78 026 – X = 69 637

4. Một xe hơi cút nhập 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi xe hơi cơ cút nhập 3h được từng nào ki - lô - mét?

5. Một người đi dạo nhập 5 phút được 450 m. Hỏi nhập 8 phút người này đã cút được từng nào mét (quãng lối đi được trong những phút đều như nhau)?

6. Một hình chữ nhật với chiều lâu năm 12 centimet, chiều rộng lớn vì chưng 1/3 chiều lâu năm. Tính diện tích S hình chữ nhật đó?

7. Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn 8 centimet, chiều lâu năm vội vàng 3 thứ tự chiều rộng lớn. Tính diện tích S thửa ruộng đó?

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 7

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

239 + 1267 x 3= .................................. .; 2505 : ( 403 - 398)=...................................

=............................                                   =..............................

1682: (4 x 2 ) = ........................................ ; 21406 x 2 + 35736 = .............................

=............................                                   =..............................

4 x (3785 - 1946 ) =............................... ; 5746 + 1572 : 6 =.....................................

=............................                                   =..............................

(13824 + 20718) : 2=………………… ; (37829 - 20718) x 2=…………….........

=……………………;                                 =...............................

Bài 2: Đặt tính rồi tính

4629 x 2                                  7482 - 946                           1877 : 3                  2414 : 6

Bài 3:

6m 3cm= ……

4m 3dm = ……..

4m 50 centimet = ……

1m 10 centimet = ..…..

9m 8cm = ……..

8m 62cm= …….

Bài 4: Có 30 kilogam đậu đựng đều nhập 6 túi . Hỏi 4 túi vì vậy với từng nào kilogam đậu?

Bài 5: Để ốp thêm 1 miếng tường người tao sử dụng không còn 8 viên gạch men men, từng viên gạch men hình vuông vắn cạnh 10 centimet. Hỏi diện tích S miếng tường được ốp tăng là từng nào cm?

Bài 6: Một người cút xe hơi nhập 2 tiếng cút được 94 km . Hỏi nhập 5 giờ người cút xe hơi cơ cút được từng nào km? (Quãng lối đi trong những giờ đều như nhau)

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 8

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

1, Trong những số: 62 078, 82 075, 82 090, 82 100, 82 099, 92 109, 93 000. Số lớn số 1 là:

A. 92 109

B. 82 075

C. 82 090

D. 93 000

2. Giá trị của biểu thức 7892 + 403 x 9 là:

A. 3627

B. 11519

C. 11591

D. 11520

3. Hình vuông với cạnh 9cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 72cm2

B. 81cm

C. 81cm2

D 72cm

4. Mua 4kg gạo không còn 14 000 đồng. Vậy mua sắm 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:

A. 35 00 đồng

B. 17500 đồng

C. 14500 đồng

D. 10500 đồng

5. Ngày 25 mon 8 là ngày loại 7. Ngày 2 mon 9 nằm trong năm này là ngày thứ:

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

65 754 + 23 480                  19 880 – 8795                  68 936 x 3                       12784 : 8

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

15 879 + 7987 x 7                                                              (97 786 – 87 982) x 3

3.Tìm x:

X : 8 = 7890                                                                          42534 : x = 6

4. Một xe hơi cút nhập 8 giờ thì được 32624 km. Hỏi xe hơi cơ cút nhập 3h được từng nào ki - lô - mét?

5. Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn 9 centimet, chiều lâu năm vội vàng 3 thứ tự chiều rộng lớn. Tính diện tích S thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

1, Trong những số: 98 078, 98 075, 98 090, 98 100, 98 099, 98 109, 99 000. Số lớn số 1 là:

A. 98 078

B. 98 100

C. 98 109

D. 99 000

2. Giá trị của biểu thức 2342 + 21168: 7 là:

A. 5366

B. 5367

C. 5766

D 6751

3. Hình vuông với cạnh 7cm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 49cm2

B. 49cm

C. 28cm2

D 28cm

4. Mua 8kg gạo không còn 32456 đồng. Vậy mua sắm 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:

A. 20285 đồng

B. 20258 đồng

C. 20259 đồng

D. 20528 đồng

5. Ngày 25 mon 8 là ngày loại 7. Ngày 2 mon 9 nằm trong năm này là ngày thứ:

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

78 244 + 89 660                    78 840 – 18 795                  65 236 x 9                  468 120 : 6

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

15 840 + 32046 : 7                                                       32 464 : 8 - 3956

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Tìm x:

X : 5 = 3721                                                                  18 315 : x = 9

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Một xe hơi cút nhập 9h thì được 4 914 km. Hỏi xe hơi cơ cút nhập 3h được từng nào ki - lô - mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Cho hình chữ ABCD và hình vuông vắn LDQH (các độ dài rộng ghi bên trên hình vẽ).

Tính chu vi, diện tích S từng hình.

Tổng hợp ý đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 10

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm bịa trước đáp án đích thị.

1, Trong những số: 78 654, 78 765, 87 456, 79 123, Số lớn số 1 là:

A. 78 654

B. 78 765

C. 87 456

D. 79 123

Xếp những số bên trên theo đòi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn:...........................................................................

2. Giá trị của biểu thức 78946 – 42 560 : 7 là:

A. 4660

B. 74 562

C. 6 080

D 72 866

3. Hình vuông với cạnh 6 dm. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm2

B. 36dm

C. 36dm2

D 36cm

4. Mua 2kg gạo không còn 8 178 đồng. Vậy mua sắm 5 kilogam gạo không còn số chi phí là:

A. 4 089 đồng

B. đôi mươi 445 đồng

C. 25 000 đồng

D. đôi mươi 545 đồng

5. Ngày 25 mon 8 là ngày loại 7. Ngày 2 mon 9 nằm trong năm này là ngày thứ:

A. Thứ sáu

B. Thứ bảy

C. Chủ nhật

D. Thứ hai

II. PHẦN TỰ LUẬN

1. Đặt tính rồi tính:

65 789 + 98 637                         78 456 – 9 897               75389 x 8                 81 576 : 9

2. Tính độ quý hiếm của biểu thức:

15 840 + 8972 x 6                                               (12 879 – 9 876) x 4

3. Tìm x:

X : 6 = 9876 49 623: x = 7 78 026 – X = 69 637

4. Một xe hơi cút nhập 3h thì được 27 135 km. Hỏi xe hơi cơ cút nhập 8 giờ được từng nào ki - lô - mét?

5. Một thửa ruộng hình vuông vắn với chiều rộng lớn 8 dm, chiều lâu năm vội vàng 3 thứ tự chiều rộng lớn. Hỏi diện tích S thửa ruộng cơ vì chưng từng nào cm2?

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 11

Bài 1 (3đ) Đặt tính rồi tính:

35047 - 2870;

54065 + 4889 +798

5494 x 8

4289 : 7

Bài 2 (2đ) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 239 + 1267 x 3=

b) 2505 : ( 403 - 398)=

Bài 3 (2,5đ) Một người cút xe hơi nhập 2 tiếng cút được 74 km . Hỏi nhập 5 giờ người cút xe hơi cơ cút được từng nào km? (Quãng lối đi trong những giờ đều như nhau)

Bài 4 (2,5đ) Tính diện tích S và chu vi hình chữ nhật với chiều lâu năm là 3dm, chiều rộng lớn là 9cm

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 12

Bài 1 (1đ) Viết những số sau theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 4208, 4802, 4280, 4082

Bài 2 (2đ) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 4 x (3785 - 1946) =

b) 5746 + 1572 : 6 =

Bài 3 (2đ) Tìm X

a/ X x 8 = 5696                  b)  X : 3 = 1148 - 597

Bài 4 (1đ) Một hình trụ với nửa đường kính là 6 centimet. Đường kính hình trụ cơ là:

A – 8 centimet B – 12cm C - 3cm

Bài 5 (2đ) Có 125 kilogam bột mì đựng ăm ắp nhập 5 bao. Hỏi với 9 bao vì vậy đựng được từng nào kilogam bột mì?

Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì 2 Số 13

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2đ)

Khoanh nhập chữ bịa trước câu vấn đáp đích thị.

Bài 1:

A. 4083 : 4 = 102 (dư 5)

B. 4083 : 4 = 120 (dư 3)

4083 : 4 = 1020 (dư 3)

D. 4083 : 4 = 12 (dư 3)

Bài 2: Số mon với 31 ngày nhập 1 năm là

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều lâu năm 120 m, chiều rộng lớn vì chưng 1/3 chiều lâu năm. Chu vi của thửa ruộng là

A. 580 m

B. 320 m

C. 360 m

D. 1160 m

Bài 4: 306 + 93 : 3 =……

A. 133

B. 337

C. 399

D. 733

PHẦN TỰ LUẬN: (8đ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2đ )

a) 4629 x 2

b) 7482 - 946

c) 1877 : 3

d) 2414 : 6

Bài 2: Tính độ quý hiếm của biểu thức: (1,5 đ)

a) 253 + 14 x 3

b) 123 x (42 – 40)

Bài 3: (1,5 đ) Một siêu thị nhận về 2050 kilogam gạo. Người tao vẫn cung cấp 1/5 số gạo cơ. Hỏi siêu thị còn sót lại từng nào kilogam gạo?

Bài 4: (2đ) Có 30 kilogam đỗ đựng đều nhập 6 túi . Hỏi 4 túi vì vậy với từng nào kilogam đỗ?

Bài 5: (1đ) Có 9 vỏ hộp kẹo như nhau đựng 144 viên kẹo. Người tao phân chia cho những em thiếu hụt nhi, từng em 4 viên kẹo thì không còn 8 vỏ hộp. Hỏi với từng nào em thiếu hụt nhi được phân chia kẹo?

2. 66 đề ganh đua cuối kì 2 lớp 3 môn Toán

 • 66 đề ôn tập dượt thời điểm cuối năm Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

3. 10 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán Hay lựa chọn lọc

 • Bộ đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022

4. 05 đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022

 • Bộ 05 đề ganh đua Toán học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022

5. 10 Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 Tải nhiều

 • Đề ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3
 • Đề ganh đua Toán lớp 3 học tập kì hai năm 2022
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 với đáp án 2023
 • Đề ôn tập dượt thời điểm cuối năm Toán lớp 3 năm 2021 - 2022
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2022 với đáp án
 • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 năm 2022 theo đòi Thông tư 22
 • Đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 Hay nhất
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tin Học năm học tập 2021 - 2022
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tự Nhiên Xã Hội năm học tập 2021 - 2022
 • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Đạo Đức năm học tập 2021 - 2022

........................

Ngoài môn Toán, mời mọc chúng ta tìm hiểu thêm 27 đề ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 là tư liệu tổ hợp đề ganh đua học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3 dành riêng cho chúng ta học viên tìm hiểu thêm. Các đề ganh đua học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt này bao hàm những đề hiểu ghi chép chủ yếu miêu tả, tập dượt thực hiện văn, hiểu hiểu canh ty luyện đề ganh đua sẵn sàng mang đến kì ganh đua học tập kì 2 Tiếng Việt 3 chuẩn bị ra mắt.

Ngoài Tổng hợp ý đề ôn ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 3 bên trên, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 và Tiếng Việt 3 hoặc Tiếng Anh lớp 3 không thiếu không giống, nhằm học tập chất lượng môn Toán và Tiếng Việt rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt sản phẩm cao.

Xem thêm: tổng hợp công thức toán lớp 3 pdf

6. Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 lớp 3

 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 lớp 3 năm 2021 - 2022 Hay lựa chọn lọc
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 lớp 3 môn Toán năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 lớp 3 môn Tiếng Việt năm 2021 - 2022
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 năm 2022
 • Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 3 năm 2022