de thi thpt quốc gia 2019 môn lý pdf

Bạn đang được coi tư liệu "Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lý năm 2019 - Mã đề 223 - Nguyễn Văn Chung", nhằm chuyên chở tư liệu gốc về máy các bạn click nhập nút DOWNLOAD ở trên

Nội dung text: Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông Quốc gia môn Vật lý năm 2019 - Mã đề 223 - Nguyễn Văn Chung

 1. GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI trung học phổ thông QUỐC GIA NĂM 2019 - MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 223 Giáo viên giải đề: Nguyễn Văn Trung Địa chỉ: Hẻm 133 - Nguyễn Tri Phương kéo dài - Phường Xuân An - Thành phố Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai Câu 1: Tia laze được sử dụng A. nhằm lần tàn tật mặt mày trong những vật đúc vị sắt kẽm kim loại. B. nhằm đánh giá khăn gói của khánh cút máy cất cánh. C. nhập chiếu năng lượng điện, chụp năng lượng điện. D. trong những đầu hiểu đĩa CD. Lời giải Chọn D. Do chùm laze sở hữu tính kim chỉ nan cao nên dễ dàng bản năng ở mặt mày bên trên của đĩa CD, mang lại chùm tia bản năng hẹp. Câu 2: Hạt nhân này tại đây rất có thể phân hạch? 12 239 7 14 A. 6 C. B. 94 Pu . C. 3 Li . D. 7 N Lời giải Chọn B. Phân hoạnh là hiện tượng kỳ lạ một phân tử nhân rộng lớn hít vào một phân tử nhân nhẹ nhõm phản xạ tạo ra trở thành những phân tử nhân khoảng. Câu 3: Trong vấn đề liên hệ vị sóng vô tuyến, mạch tách sóng ở máy thu thanh có công năng A. tách sóng âm tần thoát ra khỏi sóng cao tần. B. tách sóng hạ âm thoát ra khỏi sóng siêu thanh. C. trả sóng cao tần rời khỏi loa. D. trả sóng siêu thanh rời khỏi loa. Lời giải Chọn A. Mạch tách sóng ở máy thu thanh có công năng tách sóng âm tần thoát ra khỏi sóng cao tần. Câu 4: Suất năng lượng điện động tự một máy trị năng lượng điện xoay chiều một trộn tạo nên sở hữu biểu thức e = 120 2cos100πt (V) . Giá trị hiệu của suất năng lượng điện động này vị A. 120 2 V . B. 120 V . C. 100 V . D. 100π V . Lời giải Chọn B. E 120 2 Ta có: Giá trị hiệu của suất năng lượng điện động xác lập bởi: E = 0 = =120 V . 2 2 A Câu 5: Số prôtôn sở hữu nhập phân tử nhân Z X là A. Z. B. A . C. A + Z. D. A - Z Lời giải Chọn A. A Trong ký hiệu phân tử nhân Z X thì Z là số prôtôn sở hữu nhập phân tử nhân. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 1
 2. Câu 6: Trong sự truyền sóng cơ, sóng dọc ko truyền được nhập A. hóa học rắn. B. hóa học lỏng. C. hóa học khí. D. chân ko. Lời giải Chọn D. Do sóng cơ chỉ Viral nhập môi trường thiên nhiên vật hóa học rắn, lỏng, khí và ko thể truyền được nhập chân ko. Câu 7: Một vật xấp xỉ điều tiết theo gót phương trình x = Acos ωt + φ . Vận tốc của vật được xem vị công thức A. v = - ωAsin ωt + φ . B. v = ω2Acos ωt + φ . C. v = - ω2Acos ωt + φ . D. v = ωAsin ωt + φ . Lời giải Chọn A. Một vật xấp xỉ điều tiết theo gót phương trình x = Acos ωt + φ thì phương trình véc tơ vận tốc tức thời của vật là v = x' = - ωAsin ωt + φ . Câu 8: Chiếu năng lượng điện và chụp năng lượng điện trong những khám đa khoa là phần mềm của A. tia α. B. tia tử nước ngoài. C. tia mặt trời. D. tia X. Lời giải Chọn D. Các phần mềm của tia X : + dò la lần tàn tật nhập thành phầm đúc + chiếu năng lượng điện, chụp năng lượng điện. + chữa trị ung thư. + phân tích bộ phận, cấu tạo của vật rắn + đánh giá khăn gói của quý khách cút máy cất cánh. Câu 9: Sở phận này sau đấy là 1 trong các tía phần tử chủ yếu của dòng sản phẩm quang quẻ phổ lăng kính A. Hệ nghiền sắc. B. Phần cảm. C. Mạch tách sóng. D. Phần ứng. Lời giải Chọn A. Ba phần tử chủ yếu của dòng sản phẩm quang quẻ phổ lăng kính gồm: Ống chuẩn chỉnh trực, hệ nghiền sắc, chống tối. Câu 10: sành I0 là độ mạnh âm chuẩn chỉnh. Tại điểm sở hữu độ mạnh âm I thì nấc độ mạnh âm là I I I I A. L = 2lg (dB). B. L = 10lg 0 (dB). C. L = 2lg 0 (dB). D. L = 10lg (dB). I0 I I I0 Lời giải Chọn D. I Công thức tính nấc độ mạnh âm bên trên điểm sở hữu độ mạnh âm I là L = 10lg (dB). I0 Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 2
 3. Câu 11: Một con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ sở hữu lượng m và xoắn ốc nhẹ nhõm có tính cứng k . Con rung lắc xấp xỉ điều tiết với chu kỳ luân hồi là k k m m A. 2π . B. . C. . D. 2π . m m k k Lời giải Chọn D. Chu kỳ xấp xỉ điều tiết của con cái rung lắc xoắn ốc bao gồm vật nhỏ sở hữu lượng m và xoắn ốc nhẹ nhõm có tính m cứng k là: T = 2π . k Câu 12: Dòng năng lượng điện xoay chiều nhập một quãng mạch sở hữu độ mạnh là i = I0cos ωt + φ (ω 0). Đại lượng ω được gọi là A. tần số góc của loại năng lượng điện. B. độ mạnh loại năng lượng điện cực lớn. C. trộn của loại năng lượng điện. D. chu kì của loại năng lượng điện. Lời giải Chọn A. Trong phương trình: i = I0cos ωt + φ (ω 0) thì đại lượng ω được gọi là tần số góc của loại năng lượng điện. Câu 13: Một phân tử đem năng lượng điện 2.10-8 C hoạt động với vận tốc 400 m/s nhập một kể từ ngôi trường đều theo phía vuông góc với lối mức độ. sành chạm màn hình kể từ của kể từ ngôi trường có tính rộng lớn là 0,025 T. Lực lo- ren-xơ ứng dụng lên năng lượng điện có tính rộng lớn là A. 2.10-5 N. B. 2.10-4 N. C. 2.10-6 N. D. 2.10-7 N. Lời giải Chọn D. Ta có: Độ rộng lớn lực lo-ren-xơ ứng dụng lên năng lượng điện xác lập bởi: f = q vBsinα. Thay số tao có: f = 2.10-8.400.0,025 = 2.10-7 N. Câu 14: Xét vẹn toàn tử hiđrô theo gót kiểu vẹn toàn tử Bo. Khi vẹn toàn tử gửi kể từ tình trạng giới hạn sở hữu nấc tích điện - 5,44.10-19J thanh lịch tình trạng giới hạn sở hữu nấc tích điện - 21,76.10-19J thì trị rời khỏi phôtôn ứng với khả năng chiếu sáng sở hữu tần số f . Lấy h = 6,625.10-34J.s. Giá trị của f là A. 2,46.1015 Hz. B. 2,05.1015 Hz. C. 4,11.1015 Hz. D. 1,64.1015 Hz. Lời giải Chọn A. E - E - 5,44.10-19 ( 21,76.10-19 ) Ta có: ε = hf = E E f cao thap = 2,46.1015 Hz. cao thap h 6,625.10 34 Câu 15: Một sợi dây tương đối dài 60 centimet sở hữu nhì đầu A và B cố định và thắt chặt. Trên chão đang sẵn có sóng giới hạn với 2 nút sóng (không kể A và B ). Sóng truyền bên trên chão sở hữu bước sóng là A. 30 centimet. B. 40 centimet. C. 90 centimet. D. 120cm. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 3
 4. Lời giải Chọn B.  2 Ta có:  k λ . 2 k 2.60 Thay số: λ = = 40cm. 3 Câu 16: Tại một điểm bên trên mặt mày khu đất sở hữu g = 9,8m/s2 , một con cái rung lắc xấp xỉ điều tiết với chu kì 0,9 s . Chiều lâu năm của con cái rung lắc là A. 480cm . B. 38cm . C. 20cm . D. 16cm . Lời giải Chọn C.   T2.g Ta có: T = 2π T2 =4π2  g g 4π2 0,92.9,8 Thay số:  0,2m = 20cm. 4π2 Câu 17: Một sóng năng lượng điện kể từ Viral nhập chân không tồn tại bước sóng 3000 m . Lấy c = 3.108 m/s . sành nhập sóng năng lượng điện kể từ, bộ phận năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm biến đổi thiên điều tiết với tần số f . Giá trị f là A. 2.105 Hz. B. 2π.105 Hz. C. 105 Hz. D. π.105 Hz. Lời giải Chọn C. c c 3.108 Ta có: λ= f = =105 Hz. f λ 3000 Câu 18: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đọa mạch sở hữu R , L , C vướng tiếp nối đuôi nhau. sành R=10 , cuộn cảm sở hữu cảm kháng ZL trăng tròn  và tụ năng lượng điện sở hữu dung kháng ZC trăng tròn  . Tổng trở của mạch là A. 50 . B. trăng tròn . C. 10 . D. 30 . Lời giải Chọn C. 2 2 2 2 Ta có: Z= R ZL - ZC 10 trăng tròn 20 10 . Câu 19: Khảo sát thực nghiệm với cùng 1 máy biến đổi áp sở hữu cuộn sơ cung cấp A và cuộn loại cung cấp B . Cuộn A được nối với mạng năng lượng điện xoay chiều sở hữu năng lượng điện áp hiệu dụng ko thay đổi. Cuộn B bao gồm những vòng chão quấn nằm trong chiều, một trong những điểm B được nối rời khỏi những chốt m , n , p , q (như hình vẽ). Số chỉ vôn nối tiếp V có mức giá trị nhỏ nhất lúc khóa K ở chốt này sau đây? A. Chốt m . B. Chốt n . C. Chốt p . D. Chốt q . Lời giải Chọn D. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 4
 5. U N Ta có: Công thức máy biến đổi áp: 1 = 1 (1) U2 N2 Trong đó: N1 là số vòng chão cuộn sơ cung cấp. N2 là số vòng chão cuộn loại cung cấp. U1 là năng lượng điện áp cuộn sơ cung cấp. U2 là số vòng chão cuộn loại cung cấp. Từ (1) tao sở hữu số vòng chão máy biến đổi áp tỉ lệ thành phần với năng lượng điện áp nhì cuộn chão. Do bại liệt vôn nối tiếp V (chỉ số năng lượng điện áp cuộn loại cấp) có mức giá trị nhỏ nhất lúc số vòng chão cuộn loại cung cấp nhỏ nhất. Vì vậy khóa K nên ở chốt q thì vôn nối tiếp V có mức giá trị nhỏ nhất. Câu 20: Trong chân ko, sự phản xạ sở hữu bước sóng này sau đấy là sự phản xạ hồng ngoại? A. 900nm . B. 250nm . C. 450nm . D. 600nm . Lời giải Chọn A. Theo thang sóng năng lượng điện kể từ thì tia mặt trời sở hữu bước sóng kể từ 760 nm cho tới 107 nm, tia tia tử nước ngoài sở hữu bước sóng kể từ 10 nm cho tới 380 nm, khả năng chiếu sáng nhận ra sở hữu bước sóng kể từ 380 nm cho tới 760 nm. Câu 21: Trong một năng lượng điện ngôi trường đều phải có độ mạnh 1000V/m , một năng lượng điện điểm q = 4.10-8 C dịch rời bên trên một lối mức độ, theo hướng năng lượng điện ngôi trường kể từ điểm M tới điểm N . sành MN =10 centimet . Công của lực năng lượng điện ứng dụng lên q là A. 4.10-6 J . B. 5.10-6 J . C. 4.10-6 J . D. 3.10-6 J Lời giải Chọn A. Ta có: Công của lực năng lượng điện ngôi trường thực hiện năng lượng điện q nhập năng lượng điện ngôi trường đều dịch gửi kể từ M cho tới N   -8 -6 xác lập bởi: AMN =q.E.MN.cos E,MN =4.10 .1000.0,1.cos0= 4.10 J . Câu 22: Đặt năng lượng điện áp u=220 2cos100πt V nhập nhì đầu đoạn mạch thì độ mạnh loại năng lượng điện trong khúc mạch là i =2 2cos100πt A . Công suất hấp phụ của đoạn mạch là A. 110 W. B. 440 W. C. 880 W. D. 220 W. Lời giải Chọn B. 1 1 Ta có: P=UIcosφ = U I cos φ -φ .220 2.2 2.cos0=440 W. 2 0 0 u i 2 Câu 23: Năng lượng quan trọng nhằm giải tỏa một êlectron link trở thành êlectron dẫn (năng lượng kích hoạt) của những hóa học PbS , Ge , Cd , Telần lượt là 0,30 eV , 0,66 eV , 1,12 eV , 1,51 eV . Lấy 1 eV=1,6.10-19J . Khi chiếu sự phản xạ đơn sắc tuy nhiên từng phôtôn đem tích điện vị 9,94.10 -20J nhập những hóa học bên trên thì số hóa học tuy nhiên hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện nhập xẩy ra là A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Lời giải Chọn D. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 5
 6. Năng lượng phôtôn kích thích: ε = 9,94.10 -20J = 0,62125 eV . Để xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện nhập thì tích điện phôtôn kích ứng nên to hơn hoặc vị tích điện kích hoạt. Do bại liệt có một sự phản xạ xẩy ra hiện tượng kỳ lạ trạng thái quang quẻ năng lượng điện nhập. 9 Câu 24: Hạt nhân 4 Be có tính hụt khối là 0,0627u . Cho lượng của prô tôn và nơtron theo lần lượt là 9 1,0073u và 1,0087u . Khối lượng của phân tử nhân 4 Be là A. 9,0068 u. B. 9,0020 u. C. 9,0100 u. D. 9,0086 u. Lời giải Chọn C. Ta có: Δu = Zmp +(A-Z)mn - mhn mhn Zmp + (A-Z)mn Δu 4.1,0073 (9 4).1,0087 0,0627u 9,01u. Câu 25: Một mối cung cấp năng lượng điện một chiều sở hữu suất năng lượng điện động 8 V và năng lượng điện trở trong một  được nối với năng lượng điện trở R=15  trở thành mạch năng lượng điện kín. Bỏ qua chuyện những năng lượng điện trở của chão nối. Công suất lan nhiệt độ bên trên R là A. 4 W. B. 1 W. C. 3,75 W. D. 0,25 W. Lời giải Chọn C. Ta có: 2 2 2 ε 8 Công suất lan nhiệt độ bên trên R : quảng cáo = RI R 15. 3,75W. R+r 15 1 Câu 26: Chất phóng xạ X sở hữu chu kỳ luân hồi buôn bán tung là T . Ban đầu sở hữu một kiểu X vẹn toàn hóa học với lượng 4 g . Sau khoảng tầm thời hạn 2T , lượng hóa học X nhập kiểu đã trở nên phân tung là A. 1 g. B. 3 g. C. 2 g. D. 0,25 g. Lời giải Chọn B. Ta có: Khối lượng hóa học phóng xạ bị phân tung xác lập bởi: t 2T T T 2 m = m0 1 2 = 4. 1 2 = 4. 1 2 = 3 g. Câu 27: Giới hạn quang quẻ năng lượng điện của những sắt kẽm kim loại K , Ca , Al , Cu theo lần lượt là 0,55 μm, 0,43 μm , 0,36 μm , 0,3 μm . Một mối cung cấp sáng sủa trị rời khỏi khả năng chiếu sáng đơn sắc với hiệu suất 0,45 W . Trong từng phút, mối cung cấp này trị rời khỏi 5,6.1019 phôtôn. Lấy h = 6,625.10-34J.s ; c = 3.108 m/s . Khi chiếu khả năng chiếu sáng kể từ ngồn này nhập mặt phẳng những sắt kẽm kim loại bên trên thì số sắt kẽm kim loại tuy nhiên hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện xẩy ra là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Lời giải Chọn D. Ta có: Số phôtôn mối cung cấp này trị rời khỏi nhập thời hạn t xác lập bởi: Phường.t Phường.t. n .h.c 5,6.1019.6,625.10-34.3.108 n = λ= Phường 4,12.10-7 m = 0,412 μm. Phường ε hc Phường.t 0,45.60 Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 6
 7. Điều khiếu nại xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện là λ 0 Do bại liệt số sắt kẽm kim loại xẩy ra hiện tượng kỳ lạ quang quẻ năng lượng điện là 2. (Đó là sắt kẽm kim loại K và Ca ). Câu 28: Tại mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhì điểm S1 và S2 sở hữu nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng trị rời khỏi nhì sóng phối kết hợp sở hữu bước sóng 1 centimet . Trong vùng gửi gắm trét, M là vấn đề cơ hội S1 và S2 theo lần lượt là 7 centimet và 12 centimet . Giữa M và lối trung trực của đoạn trực tiếp S1S2 sở hữu số vân gửi gắm trét cực kỳ tè là A. 4. B. 3. C. 4. D. 5. Lời giải Chọn D. d - d 12 7 Tại điểm M tao có: 2 1 5 λ 1 M nằm trong cực lớn số 5. Do bại liệt thân thiết M và lối trung trực của đoạn trực tiếp S1S2 sở hữu số vân gửi gắm trét cực kỳ tè là 5. Câu 29: Một mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang được xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại. Cường phỏng loại năng lượng điện nhập mạch sở hữu phương trình i = 50cos4000t mA ( t tính vị s ). Tại thời gian độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là 30 mA , năng lượng điện bên trên một phiên bản tụ năng lượng điện có tính rộng lớn là A. 10-5 C. B. 0,2.10-5 C. C. 0,3.10-5 C. D. 0,4.10-5 C. Lời giải Chọn A. Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng thì độ mạnh loại năng lượng điện i và năng lượng điện q luôn luôn vuông trộn với 2 2 2 2 2 2 2 2 2 I0 =ωQ0 i q i q .ω 2 2 2 2 2 I0 - i I0 - i nhau nên tao có: 2 2 1 2 2 1 i q .ω I0 q 2 q I0 Q0 I0 I0 ω ω 2 2 50.10 3 - 30.10 3 Thay số: q =10-5 C. 4000 Câu 30: Một sợi quang quẻ hình trụ bao gồm phần lõi sở hữu phân tách suất n =1,54 và phần vỏ quấn sở hữu phân tách suất n0 =1,41. Trong không gian, một tia sáng sủa cho tới mặt mày trước của sợi quang quẻ bên trên điểm O ( O phía trên trục của sợi quang quẻ ) với góc cho tới α rồi khúc xạ nhập phần lõi (như hình bên). Để tia sáng sủa chỉ truyền rằng nhập phần lõi thì độ quý hiếm lớn số 1 của α sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây? A. 49.0 B. 45.0 C. 38.0 D. 33.0 Lời giải Chọn C. Gọi r là góc khúc xạ khi khả năng chiếu sáng kể từ không gian nhập phần lõi sợi quang quẻ. i là góc cho tới bên trên I. Ta có: Góc cho tới bên trên I là i = 900 - r (1) . Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 7
 8. Góc số lượng giới hạn bản năng toàn phần bên trên I: n 1,41 sini 0 i 66,290. gh n 1,54 gh Để tia sáng sủa chỉ truyền rằng nhập phần lõi thì bên trên I nên xẩy ra hiện tượng kỳ lạ bản năng toàn phần. Điều khiếu nại xẩy ra (1) 0 0 0 0 bản năng toàn phần lài igh i 66,29 90-r 66,29 r 23,71 rmax 23,71 . Mặt không giống theo gót tấp tểnh luật khúc xạ khả năng chiếu sáng bên trên O tao có: sinα = n.sinr sinα = n.sinr 1,54.sin 23,710 0,619 α 38,240. max max max Do bại liệt độ quý hiếm lớn số 1 của α sớm nhất với độ quý hiếm 380. Câu 31: Tiến hành thử nghiệm Y-âng về gửi gắm trét khả năng chiếu sáng, mối cung cấp sáng sủa trị rời khỏi khả năng chiếu sáng đơn sắc sở hữu bước sóng λ 380nm < λ < 760nm . Khoảng cơ hội thân thiết nhì khe là một trong những milimet , khoảng cách kể từ mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì khe cho tới mùng để ý 1 m . Trên mùng, nhì điểm A và B là nhì địa điểm nhì vân sáng sủa đối xứng cùng nhau qua chuyện vân trung tâm, C cũng chính là địa điểm vân sáng sủa. sành A , B , C nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch vuông góc với những vân gửi gắm trét, AB = 6,6 milimet và BC = 4,4 milimet . Giá trị λ vị A. 550 nm. B. 450 nm. C. 750 nm. D. 650 nm. Lời giải Chọn A. Gọi O là địa điểm của vân trung tâm. AB 6,6 Theo fake thiết tao có: OA = OB = 3,3 milimet OC = BC - OB = 4,4 - 3,3 = 1,1 milimet. 2 2 λD a.OC 1,1 Vì C cũng chính là địa điểm vân sáng sủa nên tao sở hữu OC = ki = k λ . a k.D k Sử dụng mode 7 với casio fx-570VN Plus hoặc thực đơn 8 với casio fx-580VN X tao có mức giá trị bước sóng thõa mãn câu hỏi là = 550 nm. Câu 32: Dao động của một vật là tổ hợp của nhì xấp xỉ nằm trong phương sở hữu phương trình theo lần lượt là π π x1 = 3cos 10t + centimet và x2 = A2cos 10t - centimet ( A2 0 , t tính vị s ). Tại t = 0 s , 2 6 tốc độ của vật có tính rộng lớn 150 3 cm/s2 . Biên phỏng xấp xỉ của vật là A. 6 centimet. B. 3 2 centimet. C. 3 3 centimet. D. 3 centimet. Lời giải Chọn D. Ta có: x = x1 +x2 a = a1 + a2 . π a = -300.cos 01 2 Tại t =0 tao có: π a02 = -100.A2.cos 6 π -π Độ rộng lớn tốc độ bên trên t =0 là a0 = a01 + a02 150 3 300.cos 100.A2.cos 150 3 2 6 A2 =3cm . Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 8
 9. π Do đó: x2 = 3cos 10t - centimet . 6 Sử dụng tác dụng số phức mode 2 với casio fx-570VN Plus hoặc thực đơn 2 với casio fx- π π π 580VN X tao có: 3 3 3 . 2 6 6 π Do bại liệt phương trình xấp xỉ tổ hợp là x = 3cos 10t+ centimet . 6 Câu 33: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u =U0cos100πt ( U0 ko thay đổi, t tính vị s ) nhập nhì đầu đoạn mạch vướng tiếp nối đuôi nhau bao gồm năng lượng điện trở R = 40 Ω và cuộn chão sở hữu năng lượng điện trở thì năng lượng điện áp thân thiết nhì đầu cuộn chão 0,2 là U . Lần lượt thay cho R vị cuộn cảm thuần L có tính tự động cảm H , rồi thay cho L vị tụ năng lượng điện C d π 10 4 sở hữu năng lượng điện dung F thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân thiết nhì đầu cuộn chão nhập nhì tình huống đều vị π Ud . Hệ số hiệu suất của cuộn chão vị A. 0,447. B. 0,707. C. 0,124. D. 0,747. Lời giải Chọn C. Gọi x, hắn theo lần lượt năng lượng điện trở và cảm kháng của cuộn chão. (Điều khiếu nại x >0 và hắn >0) Ta có: 2 2 Tổng trở thuở đầu là Z1 (50 x) hắn . 2 2 Tổng trở khi thay cho R vị cuộn cảm thuần L sở hữu ZL = ωL = trăng tròn Ω là Z2 x trăng tròn hắn . 1 2 Tổng trở khi thay cho R vị cuộn cảm thuần C sở hữu Z = = 100 Ω là Z x2 hắn 100 . L ωC 3 Khi thay cho R vị cuộn cảm thuần L và thay cho L vị tụ năng lượng điện C thì năng lượng điện áp nhì đầu cuộn chão ko thay đổi nên độ mạnh loại năng lượng điện ko thay đổi và tổng trở đều nhau. Do bại liệt tao có: Z1 Z2 Z3 (50 x)2 y2 x2 trăng tròn hắn 2 2 2 2 2 Z1 Z2 (50 x) hắn x trăng tròn hắn 2 2 Z Z 2 2 2 2 2 2 2 3 x trăng tròn hắn x hắn 100 x trăng tròn hắn x hắn 100 2 2 (50 x)2 y2 x2 trăng tròn hắn (50 x)2 y2 x2 trăng tròn hắn 240y 9600 hắn 40 x 5 x 5 x 5 . hắn 40 hắn 40 x 5 65 Do bại liệt thông số hiệu suất của cuộn dây: cosφd = 0,124. x2 +y2 52 402 65 Câu 34: Đặt năng lượng điện áp u =40cos100πt V nhập nhì đầu đoạn mạch sở hữu R , L , C vướng tiếp nối đuôi nhau. Trong số đó cuộn cảm thuần có tính tự động cảm L thay cho thay đổi được. sành độ quý hiếm của năng lượng điện trở là 10  và dung kháng Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 9
 10. của tụ năng lượng điện là 10 3  . Khi L=L1 thì năng lượng điện áp nhì đầu cuộn cảm là π 2L1 uL =UOLcos 100πt + V . Khi L= thì biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là 6 3 π π A. i =2 3cos 100πt + A . B. i = 3cos 100πt - A . 6 6 π π C. i =2 3cos 100πt - A . D. i = 3cos 100πt + A . 6 6 Lời giải Chọn C. Ta có: π Khi L = L thì φ = . 1 uL 6 π π π π π Mà tao có: φ - φ = φ φ . uL i 2 i uL 2 6 2 3 π π Mặt khác: φ φu -φi =0 . 3 3 Z - Z Z 10 3 Do đó: tan φ = L1 C tan = L1 Z trăng tròn 3 . R 3 10 L1 2L 40 3 Khi L = 1 thì Z  . 3 L2 3 Sử dụng tác dụng số phức mode 2 với casio fx-570VN Plus hoặc thực đơn 2 với casio fx- 580VN X tao sở hữu uφ 400 π iφ u 2 3- . i R+(Z -Z )i 40 3 6 L2 C 10+( - 10 3)i 3 2L1 π Vây khi L= thì biểu thức độ mạnh loại năng lượng điện nhập mạch là i =2 3cos 100πt - A . 3 6 14 Câu 35: Dùng phân tử α sở hữu động năng K phun nhập phân tử nhân 7 N đứng yên tĩnh tạo nên phán ứng: 4 14 1 2 He + 7 N X+1 H . Phản ứng này thu tích điện 1,21 MeV và ko kèo theo gót sự phản xạ gamma. Lấy lượng những phân tử nhân tính theo gót đơn vị chức năng u ngay số khối của bọn chúng. Hạt nhân 1 X và phân tử nhân 1H cất cánh theo gót những phía phù hợp với phía hoạt động của phân tử α những góc theo lần lượt 0 0 một là 23 và 67 . Động năng của phân tử nhân 1H là A. 1,75 MeV. B. 1,27 MeV. C. 0,775 MeV. D. 3,89 MeV. Lời giải Chọn D. 4 14 17 1 Ta có: Phương trình phán ứng: 2 He + 7 N 8 X+1H Từ fake thiết tao vẽ được giản đồ vật vecto như hình mặt mày. 1 Do bại liệt phân tử nhân X và phân tử nhân 1H hoạt động theo gót phương vuông góc cùng nhau. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 10
 11. 0 p sin23 H 2 0 p2 p2 . sin230 pα pH = pα .sin23 H α Khi bại liệt tao có: 0 2 0 p p = p .sin67 2 2 0 sin67 X X α p p . sin67 X α pα 2 2 2m K = 2m K . sin230 2K = 2.4.K . sin230 H H α α H α K H = 0,61Kα 1 0 2 0 2 2m K = 2m K sin67 2.17.K = 2.4.K sin67 K X = 0,199Kα X X α α X α Mà tao có: ΔE = -1,21MeV KX +KH Kα -1,21 MeV (2) Thay (1) nhập (2) tao có: 0,191Kα -1,21 MeV Kα 6,34MeV . Do đó: KH = 0,61Kα 0,61.6,34 3,87 MeV. Câu 36: Trong thử nghiệm Y-âng về gửi gắm trét khả năng chiếu sáng, nhì khe được chiếu vị khả năng chiếu sáng bao gồm nhì bộ phận đơn sắc sở hữu bước sóng λ1 =549 nm và λ2 390nm < λ < 750nm . Trên mùng để ý chiếm được những vạch sáng sủa là những vân sáng sủa của nhì sự phản xạ bên trên (hai vân sáng sủa trùng nhau cũng là một trong những vạch sáng). Trên mùng, xét 4 vạch sáng sủa liên tục theo gót trật tự M, N, Phường, Q. Khoảng cơ hội thân thiết M và N, thân thiết N và Phường, thân thiết Phường và Q theo lần lượt là 2,0 mm; 4,5 mm; 4,5 milimet. Giá trị của λ2 sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây? A. 391 nm. B. 748 nm. C. 731 nm. D. 398 nm. Lời giải Chọn D. Theo fake thiết M, N, Phường, Q là 4 vân sáng sủa liên tục bên trên mùng. Trường thích hợp 1: M và Phường là vạch sáng sủa ứng với bước sóng 1 Khi bại liệt tao có: i1=MP=6,5mm và i2=NQ=9mm i  13 18. Do đó: 1 1  1 760nm (loại). i  18 2 13 2 2 Trường thích hợp 2: M và Phường là vạch sáng sủa ứng với bước sóng 2 Khi bại liệt tao có: i2 = MP =6,5mm và i1=NQ=9mm i  18 13. Do đó: 1 1  1 396,5nm (nhận) . i  13 2 18 2 2 Câu 37: Một con cái rung lắc xoắn ốc được tren vào một trong những điểm cố định và thắt chặt đang được xấp xỉ điều tiết theo gót phương trực tiếp đứng. Hình mặt mày là đồ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của lực đàn hồi F tuy nhiên xoắn ốc ứng dụng lên vật nhỏ của con cái rung lắc theo gót thời hạn t. Tại t = 0,15 s , lực kéo về ứng dụng lên vật có tính rộng lớn là A. 4,43 N. B. 4,83 N. C. 5,83 N. D. 3,43 N. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 11
 12. Lời giải Chọn D. Ta tiếp tục giải thời gian nhanh câu hỏi này vị cách thức dời trục tọa phỏng. Khi dời trục tọa phỏng lên 1N như hình vẽ. Khi bại liệt đồ vật thị giác đàn hồi tiếp tục gửi trở thành đồ vật thị giác kéo về. Chọn gốc thời hạn là khi t =0,2; trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng âm. π Phương trình lực kéo về khi này còn có dạng: Fk 5cos ω t- 0,2 + 2 T 25π 25π π Theo trục mới mẻ tao có: T+ 0,3s T = 0,24s ω = (rad/s) Fk 5cos t- 0,2 + 4 3 3 2 25π π Tại t = 0,15 s lực kéo về có mức giá trị: Fk 5cos 0,15- 0,2 + = - 4,83N. 3 2 Do bại liệt bên trên t = 0,15s thì lực kéo về có tính rộng lớn vị 4,83 N. Câu 38: Đặt năng lượng điện áp xoay chiều nhập nhì đầu đoạn mạch bao gồm tụ năng lượng điện C và cuộn chão sở hữu năng lượng điện trở vướng tiếp nối đuôi nhau. Hình mặt mày là lối cong màn trình diễn côn trùng contact của năng lượng điện áp tức thời thân thiết nhì đầu cuộn chão ucd và năng lượng điện áp tực thời thân thiết nhì đầu tụ năng lượng điện C uC . Độ lệch sóng thân thiết ucd và uC có mức giá trị là A. 2,68 rad. B. 2,09 rad. C. 2,42 rad. D. 1,83 rad. Lời giải Chọn C. Cách 1: π uC = UoC.cos ωt+ = -UoC.sinωt Ta có: 2 π ud = Uocd .cos ωt+ +φ = -Uodsin ωt+φ = -Uod sinωt.cosφ+cosωt.sinφ 2 2 2 2 ud uC uC ud uC ud .uC 2 = cosφ 1 sinφ 2 + 2 2. .cosφ sin φ Uod UoC UoC Uod UoC Uod .UoC UoR = Uod = 2 ; xét uC = -2 ; ud = 1 và uC = -2 ; ud = 2 tao sở hữu : 12 22 2.2.1.cos 22 22 2.2.2.cos 2,42rad. Cách 2: Dùng thước đo tao sở hữu ngay: 1 a 1 8 cos - cos - 2,4 rad. b 11 Câu 39: Tại mặt mày hóa học lỏng, bên trên nhì điểm A và B sở hữu nhì mối cung cấp xấp xỉ nằm trong trộn theo gót phương trực tiếp đứng trị rời khỏi nhì sóng phối kết hợp sở hữu bước sóng λ . Trên đoạn trực tiếp AB sở hữu trăng tròn điểm cực kỳ tè gửi gắm trét. C là vấn đề bên trên mặt mày hóa học lỏng tuy nhiên ABC là tam giác đều. Trên đoạn trực tiếp AC sở hữu nhì điểm cực lớn gửi gắm trét liên tục tuy nhiên thành phần lỏng bên trên bại liệt xấp xỉ nằm trong trộn cùng nhau. Đoạn trực tiếp AB có tính lâu năm sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây? A. 10,14  . B. 9,57  . C. 10,36  . D. 9,92  . Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 12
 13. Lời giải C Chọn B. Đặt AB = xλ . M Gọi H là trung điểm AC . H Khi đó: xλ 3 N BH là lối cao của tam giác đều nên BH = . 2 60o Xét N và M là nhì điểm cực lớn nằm trong trộn liên tục bên trên AC A B MB MA k 0,5  Điều khiếu nại cực lớn (cực tè ) liên tiếp: NB NA k 1 0,5  NB – MB + MA – NA =  NB – MB + MN =  (1) MB MA n 1  Điều khiếu nại nằm trong trộn liên tiếp: NB NA n MB – NB + MA – NA =  => MB – NB + MN =  (2)  Cộng vế với vế của (1) và (2) tao được 2MN =2=> MN = λ NH=MH= . 2  Tam giác BNH vuông bên trên H nên NB BH2 + HN2 3x2 1 2  NA = AH - HN x 1 2   Điều khiếu nại cực lớn của điểm N: NB - NA= kλ 3x2 1 x 1 kλ 2 2 3x2 1 x 1 k= 3 . 2 AB Trên AB sở hữu trăng tròn cực kỳ tè nên 9,5 x 10,5 (4)  Từ (3) và (4) tao có: 3,99 k 4,357 k 4. 3x2 1 x 1 Với k =4 tao có: 4 x 9,52 AB 9,52λ. 2 Câu 40: Hai con cái rung lắc đơn y hệt nhau tuy nhiên những vật nhỏ đem năng lượng điện như nhau, được treo ở một điểm bên trên mặt mày khu đất. Trong từng vùng ko giác chữa trị từng con cái rung lắc sở hữu một năng lượng điện ngôi trường đều. Hai năng lượng điện ngôi trường này còn có nằm trong độ mạnh tuy nhiên những lối mức độ vuông góc nhau. Giữa nhì con cái rung lắc ở địa điểm những chão treo sở hữu phương trực tiếp đứng rồi thả nhẹ nhõm thì bọn chúng xấp xỉ điều tiết nhập và một mặt mày 0 phẳng phiu với nằm trong biên phỏng 8 và sở hữu chu kì ứng là T1 và T2 T1 0,25 s . Giá trị của T1 là A. 1,895 s. B. 1,645 s. C. 2,274 s. D. 1,974 s. Lời giải Chọn B. T g T 0, 25 g Ta sở hữu tỉ số: 2 1 1 1 1 T1 g2 T1 g2 Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 13
 14. Vì q = q và E = E nên a = a (2). 1 2 1  2 1 2 Vì E  E nên F  F a  a 1 2 1 2 1 2 o 8 a2  900 (2)  450 a g 1 1 0 0 (2) g g 1 sin8 sin127 1 2 a Theo tấp tểnh lí sin tao có: 0 0 o g a 2 g2 sin127 sin37 8 2 0 0 sin8 sin 37 0 g sin127 g 1 3  0 g2 sin 37 g1 0 T1 0,25 sin127 Thay (3) nhập (1) tao có: 0 T1 =1,645s. T1 sin 37 Nhận xét: Đề đua thpt vương quốc năm 2019 môn Vật lý cường độ dễ dàng thở, phân loại cao hơn nữa năm ngoái. Đề đua không hề “đánh đố” học viên vị sự trở ngại về toán học tập hoặc thất lạc thời hạn lâu năm nhằm giải. Học sinh đơn giản đạt kể từ 5 cho tới 7 điểm, điểm 10 tiếp tục không nhiều tuy nhiên tiếp tục nhiều hơn thế nữa năm 2018./. Giải cụ thể đề đua trung học phổ thông vương quốc 2019 - Môn Vật lý - PT.MPC - Nguyễn Văn Trung - Trang 14