đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán có đáp án năm 2018

Bạn đang xem: đề thi học kì 2 lớp 12 môn toán có đáp án năm 2018

Kiểm tra kỳ 2 năm học tập 2018-2019- mã đề 002-trang 1/5

TRƯỜNG trung học phổ thông LÝ THÁNH TÔNG

....................*...................

MÔN :TOÁN 12

NĂM HỌC: 2018-2019

(Thời gian trá thực hiện bài:90 phút)

MÃ ĐỀ 001

(Đề đua sở hữu bao gồm có 05 trang)

Họ và tên:................................................................ Lớp....................

PHẦN ĐÁP ÁN

PHẦN ĐỀ BÀI

Câu 1. Cho hàm số

có bảng biến hóa thiên như sau

Tìm độ quý hiếm cực to y

và độ quý hiếm cực kỳ đái y

CT

của hàm số tiếp tục mang lại.

A. y

y

CT

B. y

y

CT

.

C. y

y

CT

. D. y

y

CT

.

Câu 2. Hàm số nào là sau trên đây đồng biến hóa bên trên khoảng tầm

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 3. S phc sở hữu phn thc bng

và phn o bng

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 4. Tìm độ quý hiếm rộng lớn nhất

của hàm số

trên đoạn

A.

B.

C.

D.

Câu 5. Trong các khẳng tấp tểnh sau, xác định nào sai ?

A.

. B.

. C.

. D.

Câu 6. Cho một mặt cầu diện tích

, thể tích khối cầu đó

. Tính bán nh

của mặt

cầu.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Kiểm tra kỳ 2 năm học tập 2018-2019- mã đề 002-trang 2/5

Câu 7. Đồ thị mặt mày của hàm số nào là ?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ

, mang lại mặt cầu

2 2 2

( ): 9 1 1 25S x y z

. Tìm

tâm

và tính chào bán kính

của

.

A.

. B.

.

C.

. D.

.

Câu 9. Biết

, F(x) là mt nguyên hàm ca f(x) và F(a) = -3. Tính

.

A.

B.

C.

D.

Câu 10. Cho hàm số

. Mệnh đề nào là bên dưới đây đích thị ?

A. Hàm số nghịch tặc biến bên trên khoảng tầm

B. Hàm số nghịch tặc biến hóa trên khoảng tầm

C. Hàm số đồng biến hóa trên khoảng tầm

D. Hàm số nghịch tặc biến bên trên khoảng tầm

Câu 11. Trong kng gian

, cho hai điểm

. ctơ

có tọa độ

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 12. Cho số phức

. Tính

.

A.

B.

C.

D.

Câu 13. Tìm số tiệm cận của thiết bị thị hàm số

.

A.

. B.

. C.

D.

Câu 14. Cho I=

nguyên hàm là :

A.

B.

C.

D. ln|x|

Câu 15. Tìm nhị s thc

tha mãn

( ) ( )

3 2 2 2 3x yi i x i+ + + = -

vi

là đơn vị o.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt

Câu 16. Đường cong hình mặt mày là thiết bị thị của hàm số

với a,

b, c là những Số thực. Mệnh đề nào là bên dưới đây đúng ?

A. Phương trình

có tía nghiệm thực phân biệt.

B.

Phương trình

có nhị nghiệm thực phân biệt.

C. Phương trình

vô nghiệm bên trên luyện số thực.

D. Phương trình

có đích thị một nghiệm thực.

Câu 17. Cho hình trụ bán kính đáy 5 cm chiều cao 4 cm. Diện tích toàn

phần của hình trụ này là

A.

B.

C.

D.

Câu 18. Trong không gian với hệ tọa độ

, cho điểm

mặt phẳng

( ): 2 2 1 0P x y z

Viết phương trình mặt mày cầu tâm

và xúc tiếp với mặt mày phẳng

.

A.

2 2 2

2 2 1 3x y z

. B.

2 2 2

2 2 1 1x y z

.

C.

2 2 2

2 2 1 1x y z

. D.

2 2 2

2 2 1 1x y z

.

Kiểm tra kỳ 2 năm học tập 2018-2019- mã đề 002-trang 3/5

Câu 19. Với

là số thực dương bất kỳ, mệnh đề nào là bên dưới đây đúng?

A.

. B.

. C.

. D.

Câu trăng tròn. Thể tích V của khối trụ sở hữu độ cao bằng a và 2 lần bán kính đáy bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 21. Trong các khẳng tấp tểnh sau, khẳng định nào là sai ?

A.

. B.

. C.

. D.

Câu 22. Tập hợp ý nghiệm của bất phương trình

?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 23. Trong ko gian với hệ tọa phỏng Oxyz, mang lại mặt mày phẳng lặng

P :3x 4y 2z 4 0

Và điểm

. Tính khoảng cách d từ A đến (P).

Câu 24. Có từng nào giá tr nguyên ca tham s

đểm s

đồng biến trên khong

?

A.

. B. Vô s. C.

. D.

.

Câu 25. Gọi

lần lượt là phỏng dài đường sinh, chiều cao bán kính đáy của hình nón (N). Diện

tích xung quanh

của hình nón (N) bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 26. Cho số phức

thỏa mãn

Tìm phần thực của

.

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 27. Biết

. Tính

?

A. 3 B. 6 C. 4 D. 36

Câu 28. Tp nghim của phương trình

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 29. Trong không khí với hệ tọa phỏng

, mang lại hai điểm

Phương trình

mặt cầu đường giao thông kính

A.

2 2 2

1 4 1 12x y z

. B.

2 2 2

1 2 3 12x y z

.

C.

22

2

3 2 3x y z

. D.

22

2

3 2 12x y z

.

Câu 30. Điểm nào là trong hình vẽ bên dưới là điểm màn biểu diễn số phức

?

A.

. B.

. C.

. D.

.

Xem thêm: đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị