đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 violet có đáp án

Tìm lần Đề thi đua, Kiểm tra

đề thi đua học tập kỳ I môn hóa 12 đem đáp án

Bạn đang xem: đề thi học kì 1 môn hóa lớp 12 violet có đáp án

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Huyền
Ngày gửi: 16h:03' 26-11-2015
Dung lượng: 83.5 KB
Số lượt tải: 2043

Xem thêm: toán lớp 7 bài 1 số vô tỉ căn bậc hai số học

Số lượt thích: 0 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG trung học phổ thông ĐOÀN THỊ ĐIỂM

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học tập năm ngoái – 2016
Môn: Hóa học tập - Lớp 12
( Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút, ko kể thời hạn trị đề)

Cho biết lượng vẹn toàn tử (theo đvC) của những vẹn toàn tố: H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.
I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Câu 1: Một hóa học Khi thuỷ phân vô môi trường thiên nhiên axit, đun rét ko tạo nên glucozơ. Chất tê liệt là:
A. saccarozơ. B. lipit. C. tinh ma bột. D. xenlulozơ.
Câu 2: Metyl axetat là tên thường gọi của hợp ý hóa học đem công thức cấu tạo:
A. CH3COOCH3 B. CH3COOH C. C2H5COOH D. HCOOCH3.
Câu 3: Cho những dung dịch: glucozơ, glixerol, fomandehit, etanol. cũng có thể sử dụng thuốc test này tại đây nhằm phân biệt được cả 4 hỗn hợp trên?
A. Cu(OH)2 B. Nước brom C. Na kim loại D. Dd AgNO3/NH3
Câu 4: Khi thuỷ phân lipit vô môi trường thiên nhiên kiềm thì chiếm được muối hạt của axit Khủng và:
A. phenol. B. este đơn chức. C. glixerol. D. ancol đơn chức.
Câu 5: Thủy phân este đem công thức phân tử là C4H8O2 vô hỗn hợp NaOH chiếm được 2 hóa học cơ học Y và Z, vô tê liệt Z đem tỷ khối khá đối với H2 vì thế 23. Tên của X là:
A. Propyl fomat B. Metyl axetat C. etyl axetat D. Metyl propionat
Câu 6: Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản ứng:
A. tráng gương. B. trùng dừng. C. hoà tan Cu(OH)2. D. thủy phân.
Câu 7: Chất này tại đây vừa vặn ứng dụng được với H2NCH2COOH, vừa vặn ứng dụng được với CH3NH2?
A. HCl. B. NaCl. C. NaOH D. CH3OH.
Câu 8: Dung dịch này tại đây thực hiện quỳ tím hóa xanh?
A. HOOC - CH2 - CH2 - CH(NH2) - COOH B. CH3CH2CH2NH2
C. C6H5NH2 D. H2N – CH2 – COOH
Câu 9: Chất nhập cuộc phản xạ trùng dừng là:
A. CH2 = CHCOOH B. CH3COOH. C. C2H5OH. D. H2NCH2COOH.
Câu 10: Tên gọi của polime đem công thức (-CH2-CH2-)n là:
A. polistiren B. polivinyl clorua. C. polimetyl metacrylat. D. polietilen.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Ngâm một lá sắt kẽm kim loại Ni trong mỗi hỗn hợp muối hạt sau: MgSO4, NaCl, CuSO4, AgNO3, AlCl3, ZnCl2, Pb(NO3)2. Hãy cho thấy muối hạt này đem phản xạ với Ni. Giải quí và viết lách phương trình chất hóa học.
Câu 2 (3 điểm): Hòa tan trọn vẹn 5 gam láo lếu hợp ý bao gồm Fe và một sắt kẽm kim loại hóa trị II hỗn hợp HCl chiếm được 11,2 lít khí H2 (đktc). Xác lăm le sắt kẽm kim loại hóa trị II tê liệt.
------ Hết ------

Họ và tên:……………………………..…
Lớp:………….SBD:
…………………….

Xem thêm: hình nón hình nón cụt diện tích xung quanh và thể tích của hình nón hình nón cụt


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác