đề thi giữa kì toán 10 kết nối tri thức

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bạn đang xem: đề thi giữa kì toán 10 kết nối tri thức

Câu 1. Mệnh đề này sau đấy là phủ ấn định của mệnh đề: “\(\exists x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 > 0\)”

     A. \(\exists x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 < 0\)   

     B. \(\exists x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 \le 0\)

     C. \(\forall x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 \le 0\)                                   

     D. \(\forall x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 > 0\)

Câu 2. Cho tụ hợp \(A = \{ 1;2;5;7;8\} \) và \(B = \{ x \in \mathbb{N}|x \le 3\} \). Tập hợp ý \(A \cap B\) là:

     A. \(\{ 1;2\} \).                  B. \(\{ 1\} \).                           C. \(\{ 2\} \).                          D. \(\emptyset \)

Câu 3. Mỗi học viên của lớp 10A đều quí môn Toán hoặc môn Tiếng Anh, hiểu được đem 30 học viên quí môn Toán, 25 học viên quí môn Tiếng Anh và 15 em học viên quí cả nhị môn. Hỏi lớp 10A đem toàn bộ từng nào học tập sinh?

     A. \(70\).                           B. \(60\).                                C. \(50\).                                D. \(40\).

Câu 4. Số tụ hợp con cái của tụ hợp A đem 5 thành phần là :

     A. \(20\).                           B. \(25\).                                C. \(32\)                                 D. \(35\).

Câu 5. Cặp số này sau đấy là nghiệm của bất phương trình \(3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x + 3\)

     A. \((2;5)\).                      B. \(( - 2;3)\).                        C. \((0;6)\).                           D. \((4;5)\).

Câu 6. Miền nghiệm của bất phương trình \(x - 2y < 4\) là:

     A.                      B.  

     C.                       D. 

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của \(F(x;y) = x - 3y\), với ĐK \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\0 \le nó \le 5\\x + nó - 2 \ge 0\\3x - nó \le 6\end{array} \right.\)

     A.\(2\)                               B. \( - 6\)                                C.\( - \frac{{34}}{3}\)         D. \( - 15\)

Câu 8. Cho \(\cos x = \frac{1}{2}\). Tính biểu thức \(P = 5{\sin ^2}x + 1\)

     A. \(\frac{{19}}{2}\).     B. \(\frac{{19}}{4}\).           C. \(\frac{{25}}{4}\).          D. \(\frac{3}{4}\).

Câu 9. Giá trị của \(T = {\cos ^4}x\;(2{\cos ^2}x - 3) + {\sin ^4}x\;(2{\sin ^2}x - 3)\) là:

     A.\(1\)                               B. \(0\).                                  C. \( - 1\).                               D. \( - 2\).

Câu 10. Nếu tam giác ABC đem \(\frac{{\sin B}}{{\sin C}} = 2\cos A\) thì:

     A. Tam giác ABC vuông bên trên A                                     B. Tam giác ABC cân nặng bên trên A

     C. Tam giác ABC cân nặng bên trên B                                          D. Tam giác ABC cân nặng bên trên C

Câu 11. Cho tam giác ABC đem \(a = 4,b = 5,c = 7\). Bán kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp R của tam giác ABC bằng:

     A. \(1,02\)                         B. \(3,57\)                              C. \(14,29\).                          D. \(7,62\).

Câu 12. Cho tam giác \(ABC\) đem \(c = 32,\widehat A = {70^o},\widehat C = {45^o}\). Độ nhiều năm cạnh AC là:

     A. \(39\).                           B. \(40\).                                C. \(41\).                                D. \(42\)

Câu 13. Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề: “2022 là một trong những chẵn” là:

A. “-2022 ko là một trong những chẵn”

B. “2022 ko là một trong những chẵn”

C. “-2022 là một trong những lẻ”

D. “2022 là một trong những lẻ”

Câu 14. Cho mệnh đề: “Nếu tam giác đem nhị góc vì thế \({60^ \circ }\) thì tam giác này đó là tam giác đều”. Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề bên trên là:

A. “Nếu tam giác đem nhị góc vì thế \({60^ \circ }\) thì tam giác tê liệt ko là tam giác đều”

B. “Nếu tam giác là tam giác đều thì tam giác tê liệt đem nhị góc vì thế \({60^ \circ }\)”

C. “Tam giác là tam giác đều nếu như và chỉ nếu như tam giác tê liệt đem nhị góc vì thế \({60^ \circ }\)”

D. “Nếu một tam giác là tam giác đều thì tam giác tê liệt đem nhị góc vì thế nhau”

Câu 15. Viết mệnh đề sau vì thế kí hiệu \(\forall \) hoặc \(\exists \): “Có một trong những vẹn toàn vì thế bình phương của chủ yếu nó”

A. \(\exists \;x \in \mathbb{R},{x^2} - x = 0\)

B. \(\exists \;x \in \mathbb{R},x = {x^2}\)

C. \(\forall \;x \in \mathbb{Z},{x^2} = x\)

D. \(\exists \;x \in \mathbb{Z},x = {x^2}\)

Câu 16. Viết tụ hợp \(A = \{  - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4\} \) bằng phương pháp chỉ ra rằng đặc thù đặc thù.

A. \(A = \{ x \in \mathbb{R}|\left| x \right| < 4\} \)                                         B. \(A = \{ x \in \mathbb{Z}|\left| x \right| < 4\} \)

C. \(A = \{ x \in \mathbb{R}|\left| x \right| \le 4\} \)                                       D. \(A = \{ x \in \mathbb{Z}|\left| x \right| \le 4\} \)

Câu 17. Dùng kí hiệu khoảng chừng, đoạn, nửa khoảng chừng ghi chép lại tụ hợp \(A = \{ x \in \mathbb{R}| - 5 \le x < 3\} \)

A. \(( - 5;3)\)                         B. \(( - 5;3]\)                         C. \([ - 5;3]\)             D. \([ - 5;3)\)

Câu 18. Kết trái khoáy của \(( - 1;4] \cap ( - \infty ;3)\) bằng

A. \(( - 1;3)\)                         B. \([3;4]\)                             C. \(( - \infty ;4]\)    D. \(( - \infty ; - 1]\)

Câu 19. Phần bù của \([ - 1;5)\) vô \(\mathbb{R}\) là

A. \(( - \infty ; - 1]\)             B. \(( - \infty ; - 1) \cup [5; + \infty )\)               C. \(( - \infty ; - 1)\)        D. \((5; + \infty )\)

Câu trăng tròn. Bất phương trình này sau đấy là bất phương trình hàng đầu nhị ẩn?

A. \(2{x^2} - 3y < 0\)          B. \( - x + 4y >  - 3\)            C. \(x + {y^2} \ge 2\)                       D. \({x^2} + 4{y^2} \le 6\)

Câu 21. Hình vẽ sau đấy là màn trình diễn của tụ hợp nào?

A. \(( - \infty ; - 2) \cup [5; + \infty )\)                                                              B. \(( - \infty ; - 2) \cup (5; + \infty )\)                            

C. \(( - \infty ; - 2] \cup (5; + \infty )\)                                                              D. \(( - \infty ; - 2] \cup [5; + \infty )\)

Câu 22. Biết rằng \({C_\mathbb{R}}A = [ - 3;11)\) và \({C_\mathbb{R}}B = ( - 8;1]\). Khi tê liệt \({C_\mathbb{R}}\left( {A \cap B} \right)\) bằng

A. \([ - 3;1]\)                                                                         B. \(( - \infty ; - 8] \cup [11; + \infty )\)  

C. \(( - 8;11)\)                                                                       D. \(( - \infty ; - 3) \cup (1; + \infty )\)

Câu 23. Miền ko tô màu sắc tiếp sau đây màn trình diễn miền nghiệm của bất phương trình này sau đây?

A. \(x + 2y \le 1\)                                                                  B. \(x + 2y \ge 1\)  

C. \(x + nó \ge 2\)                                                                   D. \(x + nó \le 2\)

Câu 24. Miền tam giác ABC bao gồm tía cạnh AB, BC, CA vô hình là miền nghiệm của hệ bất phương trình này vô tứ hệ bất phương trình sau đây?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x + nó - 2 \le 0\\x - nó + 2 \ge 0\\x - 2y + 2 \le 0\end{array} \right.\)         B. \(\left\{ \begin{array}{l}x + nó - 2 \ge 0\\x - nó + 2 \ge 0\\x - 2y + 2 \le 0\end{array} \right.\)    

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x + nó - 2 \le 0\\x - nó + 2 \le 0\\x - 2y + 2 \le 0\end{array} \right.\)          D. \(\left\{ \begin{array}{l}x + nó - 2 \le 0\\x - nó + 2 \ge 0\\x - 2y + 2 \ge 0\end{array} \right.\)

Câu 25. Chọn xác minh sai trong những xác minh bên dưới đây?

A. \(\cot ({180^ \circ } - \alpha ) =  - \cot \alpha \)       B. \(\cos ({180^ \circ } - \alpha ) = \cos \alpha \) 

C. \(\tan ({180^ \circ } - \alpha ) = \tan \alpha \)          D. \(\sin ({180^ \circ } - \alpha ) =  - \sin \alpha \)

Câu 26. Tam giác ABC đem \(a = 8,b = 3,B = {60^ \circ }\). Độ nhiều năm cạnh \(b\) là

A. \(49\)                                 B. \(\sqrt {97} \)                   C. \(7\)                     D. \(\sqrt {61} \)

Câu 27. Cho tam giác ABC đem \(B = {30^ \circ },C = {45^ \circ },AB = 3\). Khi tê liệt cạnh AC bằng:

A. \(\frac{{3\sqrt 6 }}{2}\) B. \(\frac{{3\sqrt 2 }}{2}\) C. \(\sqrt 6 \)          D. \(\frac{{2\sqrt 6 }}{3}\)

Câu 28. Tam giác ABC cân nặng bên trên A đem \(A = {120^ \circ }\). Trong những xác minh sau, xác minh này đúng?

A. \(BC = 2AB\)                   B. \(BC = 2\sqrt 5 AB\)      C. \(BC = AB\sqrt 5 \)                    D. \(BC = AB\sqrt 3 \)

Câu 29. Tam giác ABC đem góc A nhọn, AB =5, AC =8 và diện tích S vì thế 12. Độ nhiều năm cạnh BC bằng

A. \(2\sqrt 3 \)                      B. \(4\)                                   C. \(3\sqrt 2 \)          D. \(5\)

Câu 30. Khoảng cơ hội kể từ A cho tới B khoongg thể đo thẳng được vì vậy qua quýt một váy lầy lụa (nhầy nhụa). Người tao xác lập được một điểm C nhưng mà kể từ tê liệt rất có thể nhìn được A và B bên dưới một góc \({60^ \circ }\). sành \(CA = 200(m),CB = 180(m)\). Khoảng cơ hội AB là:

A. \(168\sqrt 7 (m)\)           B. \(228(m)\)                        C. \(20\sqrt {91} (m)\)                    D. \(112\sqrt {17} (m)\)

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Xác ấn định những tụ hợp sau và màn trình diễn bọn chúng bên trên trục số.

a) \(( - \infty ;1) \cap ( - 2; + \infty )\)     b) \((3;7] \cup ( - 1;5]\)                  c) \(( - 4;7]{\rm{\backslash }}[2; + \infty )\)

Câu 2. Cô Lan dự tính mua sắm tối nhiều 210 nhành hoa bao gồm hoa tươi tỉnh và hoa sáp về phân phối ngày nghỉ dịp lễ. sành số hoa tươi tỉnh cần thiết mua sắm tối thiểu là 50 bông, số hoa sáp tối nhiều là 100 bông và số hoa sáp rung rinh tối thiểu \(\frac{1}{3}\) tổng số hoa. Lợi nhuận tầm là 4 ngàn với cùng một nhành hoa tươi tỉnh và  3 ngàn cho 1 nhành hoa sáp. Vậy cô Lan cần thiết mua sắm từng nào hoa từng loại nhằm ROI nhận được là rộng lớn nhất?

Câu 3. Các tầm nhìn cho tới đỉnh núi đối với mực nước biển khơi được tự kể từ nhị đèn tín hiệu A và B trên biển khơi như hình vẽ. Nếu những đèn tín hiệu xa nhau chừng 863m thì ngọn núi tê liệt cao từng nào (làm tròn xoe nhị chữ số sau vệt phẩy)?

---------- HẾT ----------

Lời giải chi tiết

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAIHAY.COM

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. D

4. C

5. D

6. A

7. D

8. B

9. C

10. C

11. B

12. C

13. B

14. B

15. D

16. D

17. D

18. A

19. B

20. B

21. A

22. C

23. D

24. A

25. A

26. C

27. B

28. D

29. D

30. C

Câu 1:

Phương pháp:

Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R}|P(x)\)” là “\(\forall x \in \mathbb{R}|\overline {P(x)} \)”

Cách giải:

Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề: “\(\exists x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 > 0\)” là “\(\forall x \in \mathbb{R}|{x^2} - 3x + 2 \le 0\)”

Chọn C.

Câu 2:

Phương pháp:

Tập hợp ý \(A \cap B = \{ x \in A|x \in B\} \)

Cách giải:

\(A = \{ 1;2;5;7;8\} \) và \(B = \{ x \in \mathbb{N}|x \le 3\}  = \{ 0;1;2;3\} \).

Tập hợp ý \(A \cap B = \{ 1;2\} \)

Chọn A.

Câu 3:

Phương pháp:

Gọi A là tụ hợp những học viên quí môn Toán của lớp 10A.

B tà tà tụ hợp những học viên quí môn Tiếng Anh của lớp 10A.

Cách giải:

Gọi A là tụ hợp những học viên quí môn Toán của lớp 10A.

B tà tà tụ hợp những học viên quí môn Tiếng Anh của lớp 10A.

Suy ra : \(A \cup B\) là tụ hợp những học viên quí môn Toán và Tiếng Anh (hay là tụ hợp HS lớp 10A)

\(A \cap B\) là tụ hợp những học viên quí cả nhị môn Toán và Tiếng Anh

Ta có : \(n(A) = 30;n(B) = 25;n(A \cap B) = 15\)

\( \Rightarrow \) Số học viên lớp 10A là : \(n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 30 + 25 - 15 = 40\)

Vậy lớp 10A đem 40 học viên.

Chọn D.

Câu 4:

Phương pháp:

Số tụ hợp con cái của tụ hợp A đem n thành phần là : \({2^n}\)

     A. \(20\).                           B. \(25\).                                C. \(32\)                                 D. \(35\).

Cách giải:

Số tụ hợp con cái của tụ hợp A đem 5 thành phần là : \({2^5} = 32\)

Chọn C.

Câu 5:

Phương pháp:

Thay cặp số vô BPT, cặp số này mang lại tao mệnh đề trúng thì cặp số này đó là nghiệm của BPT vẫn mang lại.

Cách giải:

Xét bất phương trình :\(3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x + 3\)

 \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 3x - 3 + 4y - 8 - 5x - 3 < 0\\ \Leftrightarrow  - 2x + 4y - 14 < 0\\ \Leftrightarrow x - 2y + 7 > 0\end{array}\)

Lần lượt những cặp số vô BPT, tao được:

+ \(2 - 2.5 + 7 =  - 1 > 0\)sai nên \((2;5)\) ko là nghiệm của bất phương trình

+ \( - 2 - 2.3 + 7 =  - 1 > 0\) sai nên \(( - 2;3)\) ko là nghiệm của bất phương trình

+ \(0 - 2.6 + 7 =  - 5 > 0\) sai nên \((0;6)\) ko là nghiệm của bất phương trình

+ \(4 - 2.5 + 7 = 1 > 0\) trúng nên \((4;5)\) là nghiệm của bất phương trình

Chọn D.

Câu 6:

Phương pháp:

Xác ấn định đường thẳng liền mạch \(x - 2y = 4\) và xét một điểm (không nằm trong lối thẳng) coi đem nằm trong miền nghiệm hay là không.

Cách giải:

Miền nghiệm của bất phương trình \(x - 2y < 4\) là:

Đường trực tiếp \(x - 2y = 4\) trải qua điểm đem tọa chừng (4;0) và (0; -2) => Loại C, D.

Xét điểm O(0;0), tao có: \(0 - 2.0 = 0 < 4\) nên O nằm trong miền nghiệm.

Chọn A.

Câu 7:

Phương pháp:

Bước 1: Biểu thao diễn miền nghiệm, xác lập những đỉnh của miền nghiệm

Bước 2: Thay tọa chừng những đỉnh vô \(F(x;y) = x - 3y\), Kết luận độ quý hiếm nhỏ nhất.

Cách giải:

Xét hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\0 \le nó \le 5\\x + nó - 2 \ge 0\\3x - nó \le 6\end{array} \right.\)

Biểu thao diễn miền nghiệm của hệ, tao được

 

Miền nghiệm là miền tứ giác ABCD vô tê liệt \(A\left( {0;2} \right),{\rm{ }}B\left( {0;5} \right),{\rm{ }}C\left( {\frac{{11}}{3};5} \right),D(2;0)\)

Thay tọa chừng những điểm A, B, C, D vô \(F(x;y) = x - 3y\) tao được

\(F(0;2) = 0 - 3.2 =  - 6\)

\(F(0;5) = 0 - 3.5 =  - 15\)

\(F\left( {\frac{{11}}{3};5} \right) = \frac{{11}}{3} - 3.5 =  - \frac{{34}}{3}\)

\(F(2;0) = 2 - 3.0 = 2\)

Vậy độ quý hiếm nhỏ nhất của F vì thế -15.

Chọn D.

Câu 8:

Xem thêm: Soi kèo bóng đá hôm nay nâng cao tỷ lệ thắng cược tại Xoilac TV

Phương pháp:

Áp dụng \({\sin ^2}x = 1 - {\cos ^2}x\)

Cách giải:

Ta có: \({\sin ^2}x + {\cos ^2}x = 1\)

Suy đi ra \({\sin ^2}x = 1 - {\cos ^2}x = 1 - {\left( {\frac{1}{2}} \right)^2} = \frac{3}{4}\)

 \( \Rightarrow P.. = 5{\sin ^2}x + 1 = 5.\frac{3}{4} + 1 = \frac{{19}}{4}\)

Chọn B.

Câu 9:

Phương pháp:

Ta có: \(M \cap N = \left\{ {x|x \in M,x \in N} \right\}\)

Cách giải:

\(\begin{array}{l}T = {\cos ^4}x\;(2{\cos ^2}x - 3) + {\sin ^4}x\;(2{\sin ^2}x - 3)\\ = 2\left( {{{\cos }^6}x + {{\sin }^6}x} \right) - 3\left( {{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x} \right)\\ = 2\left( {{{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x} \right)\left( {{{\cos }^4}x - {{\cos }^2}x.{{\sin }^2}x + {{\sin }^4}x} \right) - 3\left( {{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x} \right)\\ = 2\left( {{{\cos }^4}x - {{\cos }^2}x.{{\sin }^2}x + {{\sin }^4}x} \right) - 3\left( {{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x} \right)\\ =  - 2{\cos ^2}x.{\sin ^2}x - \left( {{{\cos }^4}x + {{\sin }^4}x} \right)\\ =  - {\left( {{{\cos }^2}x + {{\sin }^2}x} \right)^2}\\ =  - 1\end{array}\)

Chọn C.

Câu 10:

Cách giải:

Ta có:  \(\frac{{\sin B}}{{\sin C}} = 2\cos A \Leftrightarrow \sin B = 2\cos A\sin C\)

Mà \(\sin B = \sin ({180^ \circ } - B) = \sin (A + C) = \sin A\cos C + \sin C\cos A\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \sin A\cos C + \sin C\cos A = 2\cos A\sin C\\ \Leftrightarrow \sin A\cos C = \cos A\sin C\;(*)\end{array}\)

+ Nếu \(\widehat A = {90^ \circ } \Leftrightarrow \cos A = 0 \Leftrightarrow \sin {90^ \circ }.\cos C = 0 \Leftrightarrow \widehat C = {90^ \circ }\) (Vô lí)

+ Nếu \(\widehat A,\widehat C \ne {90^ \circ }\) thì \((*) \Leftrightarrow \frac{{\sin A}}{{\cos A}} = \frac{{\sin C}}{{\cos C}}\) hoặc \(\tan A = \tan C\)

Suy đi ra \(\widehat A = \widehat C\) tự \({0^ \circ } < \widehat A,\widehat C < {180^ \circ }\)

Vậy tam giác ABC cân nặng bên trên B.

Chọn C.

Câu 11:

Phương pháp:

Bước 1: Tính diện tích S \(S = \sqrt {p(p - a)(p - b)(p - c)} \)

Bước 2: Tính nửa đường kính \(R\) nhờ vào công thức \(S = \frac{{abc}}{{4R}}\)

Cách giải:

Ta đem \(a = 4,b = 5,c = 7 \Rightarrow p = \frac{{4 + 5 + 7}}{2} = 8\)

Suy đi ra diện tích S tam giác ABC là: \(S = \sqrt {8.(8 - 4)(8 - 5)(8 - 7)}  = 4\sqrt 6 \)

Bán kính lối tròn xoe nước ngoài tiếp R của tam giác ABC bằng:

\(R = \frac{{abc}}{{4S}} = \frac{{4.5.7}}{{4.4\sqrt 6 }} \approx 3,57\)

Chọn B.

Câu 12:

Phương pháp:

Áp dụng ấn định lí sin: \(\frac{c}{{\sin C}} = \frac{b}{{\sin B}}\)

Cách giải:

Ta có: \(\widehat A = {70^o},\widehat C = {45^o} \Rightarrow \widehat B = {180^ \circ } - {70^ \circ } - {45^ \circ } = {65^ \circ }\)

Áp dụng ấn định lí sin vô tam giác ABC tao có: \(\frac{c}{{\sin C}} = \frac{b}{{\sin B}}\)

\( \Leftrightarrow \frac{{32}}{{\sin {{45}^o}}} = \frac{b}{{\sin {{65}^ \circ }}} \Rightarrow b = \sin {65^ \circ }.\frac{{32}}{{\sin {{45}^o}}} \approx 41\)

Vậy chừng nhiều năm cạnh AC là khoảng chừng 41.

Chọn C.

Câu 13.

Cách giải:

Mệnh đề phủ ấn định của mệnh đề: “2022 là một trong những chẵn” là: “2022 không là một trong những chẵn”

Chọn B.

Câu 14.

Phương pháp:

Mệnh đề hòn đảo của mệnh đề: “Nếu P.. thì Q” là: “Nếu Q thì P”

Cách giải:

Mệnh đề đảo: “Nếu tam giác là tam giác đều thì tam giác tê liệt đem nhị góc vì thế \({60^ \circ }\)”

Chọn B.

Câu 15.

Cách giải:

Tập số nguyên: \(\mathbb{Z}\)

Số tê liệt vì thế bình phương của chủ yếu nó: \(x = {x^2}\)

Viết lại: “\(\exists \;x \in \mathbb{Z},x = {x^2}\)”

Chọn D.

Câu 16.

Cách giải:

Các số \( - 4; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;4\) là những số vẹn toàn có mức giá trị vô cùng nhỏ rộng lớn hoặc vì thế 4.

Do đó\(A = \{ x \in \mathbb{Z}|\left| x \right| \le 4\} \)

Chọn D.

Câu 17.

Phương pháp:

\(A = \{ x \in \mathbb{R}|a \le x < b\}  = [a;b)\)

Cách giải:

\(A = \{ x \in \mathbb{R}| - 5 \le x < 3\}  = [ - 5;3)\)

Chọn D.

Câu 18.

Phương pháp:

\(A \cap B = \{ x \in A|x \in B\} \)

Cách giải:

 

\(( - 1;4] \cap ( - \infty ;3) = ( - 1;3)\)

Chọn A.

Câu 19.

Phương pháp:

Phần bù của A vô \(\mathbb{R}\) là \({C_\mathbb{R}}A = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}A\)

Cách giải:

Phần bù của \([ - 1;5)\) vô \(\mathbb{R}\) là \({C_\mathbb{R}}[ - 1;5) = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}[ - 1;5) = ( - \infty ; - 1) \cup [5; + \infty )\)

 

Chọn B.

Câu trăng tròn.

Cách giải:

Ta thấy A, C, D ko là bất phương trình hàng đầu nhị ẩn vì thế chứa chấp \({x^2},{y^2}.\)

Chọn B.

Câu 21.

Cách giải:

Hình vẽ màn trình diễn tụ hợp \(( - \infty ; - 2) \cup [5; + \infty )\)

Chọn A.

Câu 22.

Cách giải:

\({C_\mathbb{R}}A = [ - 3;11) \Rightarrow A = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}[ - 3;11) = ( - \infty ; - 3) \cup [11; + \infty )\)

\({C_\mathbb{R}}B = ( - 8;1] \Rightarrow B = \mathbb{R}{\rm{\backslash }}( - 8;1] = ( - \infty ; - 8] \cup (1; + \infty )\)

 

Khi tê liệt \(A \cap B = ( - \infty ; - 8] \cup [11; + \infty ) \Rightarrow {C_\mathbb{R}}\left( {A \cap B} \right) = ( - 8;11)\)

Chọn C.

Câu 23.

Cách giải:

+ Xác ấn định d: trải qua A(2;0) và B(0;2) nên PT đường thẳng liền mạch d là: x+y=2.

+ Điểm O(0;0) nằm trong miền nghiệm, nhưng mà \(0 + 0 = 0 \le 2\)

\( \Rightarrow \)BPT cần thiết dò la là: \(x + nó \le 2\)

Chọn D.

Câu 24.

Cách giải:

Dễ thấy: Điểm \(A\left( {0;\frac{3}{2}} \right)\) nằm trong miền nghiệm

Mà:

+ \(0 + \frac{3}{2} - 2 =  - \frac{1}{2} \le 0\) nên \(A\left( {0;\frac{3}{2}} \right)\) là nghiệm của BPT \(x + nó - 2 \le 0\) => Loại B.

+ \(0 - \frac{3}{2} + 2 = \frac{1}{2} \ge 0\) nên \(A\left( {0;\frac{3}{2}} \right)\) là nghiệm của BPT \(x - nó + 2 \ge 0\) => Loại C.

+ \(0 - 2.\frac{3}{2} + 2 =  - 1 \le 0\) nên \(A\left( {0;\frac{3}{2}} \right)\) là nghiệm của BPT \(x - 2y + 2 \le 0\) => Loại D.

Vậy BPT cần thiết dò la là \(\left\{ \begin{array}{l}x + nó - 2 \le 0\\x - nó + 2 \ge 0\\x - 2y + 2 \le 0\end{array} \right.\)

Chọn A.

Câu 25.

Cách giải:

Ta có:

\(\sin ({180^ \circ } - \alpha ) = \sin \alpha \)

\(\cos ({180^ \circ } - \alpha ) =  - \cos \alpha \)

\(\tan ({180^ \circ } - \alpha ) =  - \tan \alpha \)

\(\cot ({180^ \circ } - \alpha ) =  - \cot \alpha \)

Chọn A.

Câu 26.

Cách giải:

Ta có:

\(\begin{array}{l}{b^2} = {a^2} + {c^2} - 2ac\cos B\\\quad  = {8^2} + {3^2} - 2.8.3\cos {60^ \circ }\\\quad  = 49\\ \Rightarrow b = \sqrt {49}  = 7\end{array}\)

Chọn C.

Câu 27.

Cách giải:

Theo ấn định lí sin, tao có: \(\frac{{AC}}{{\sin B}} = \frac{{AB}}{{\sin C}}\)

\( \Rightarrow AC = \sin B.\frac{{AB}}{{\sin C}} = \sin {30^ \circ }.\frac{3}{{\sin {{45}^ \circ }}} = \frac{{3\sqrt 2 }}{2}\)

Chọn B.

Câu 28.

Cách giải:

Theo ấn định lí sin, tao có: \(\frac{{AC}}{{\sin B}} = \frac{{AB}}{{\sin C}}\)

\( \Rightarrow AC = \sin B.\frac{{AB}}{{\sin C}} = \sin {30^ \circ }.\frac{3}{{\sin {{45}^ \circ }}} = \frac{{3\sqrt 2 }}{2}\)

Theo ấn định lí cosin, tao có:

\(B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} - 2AB.AC\cos A\)

Mà \(AC = AB,A = {120^ \circ }\)

\(\begin{array}{l} \Rightarrow B{C^2} = A{B^2} + A{B^2} - 2AB.AB\cos {120^ \circ }\\\quad \quad  = A{B^2} + A{B^2} + A{B^2} = 3A{B^2}\\ \Rightarrow BC = AB\sqrt 3 \end{array}\)

Chọn D.

Câu 29.

Cách giải:

Ta có: \(S = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A \Rightarrow \sin A = \frac{{2S}}{{AB.AC}} = \frac{{2.12}}{{5.8}} = \frac{3}{5}.\)

Vì góc A nhọn nên \(\cos A = \sqrt {1 - {{\sin }^2}A}  = \sqrt {1 - {{\left( {\frac{3}{5}} \right)}^2}}  = \frac{4}{5}\)

Áp dụng ấn định lí cosin vô tam giác ABC tao có:

\(\begin{array}{l}B{C^2} = A{B^2} + A{C^2} - 2AB.AC\cos A\\\quad \quad  = {5^2} + {8^2} - 2.5.8.\frac{4}{5} = 25\\ \Rightarrow BC = 5\end{array}\)

Chọn D.

Câu 30.

Cách giải:

Áp dụng ấn định lí cosin vô tam giác ABC tao có:

\(\begin{array}{l}A{B^2} = B{C^2} + A{C^2} - 2BC.AC\cos C\\\quad \quad  = {180^2} + {200^2} - 2.180.200.\cos {60^ \circ }\\\quad \quad  = 36400\\ \Rightarrow AB = 20\sqrt {91} \end{array}\)

Chọn C.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 (TH):

Phương pháp:

a) \(A \cap B = \{ x \in A|x \in B\} \)        

b) \(A \cup B = \{ x|x \in A\) hoặc \(x \in B\} \)

c) \(A{\rm{\backslash }}B = \{ x \in A|x \notin B\} \)

Cách giải:

a) Biểu thao diễn nhị tập luyện \(( - \infty ;1)\) và \(( - 2; + \infty )\) bên trên trục số, tao được:

 

Giao của nhị tập luyện hợp: \(( - \infty ;1) \cap ( - 2; + \infty ) = ( - 2;1)\)

b) Biểu thao diễn nhị tập luyện \((3;7]\) và \(( - 1;5]\) bên trên trục số, tao được:

 

Hợp của nhị tập luyện hợp: \((3;7] \cup ( - 1;5] = ( - 1;7]\)

c) Biểu thao diễn nhị tập luyện \(( - 4;7]\) và \([2; + \infty )\) bên trên trục số, tao được:

 

Hiệu của nhị tập luyện hợp: \(( - 4;7]{\rm{\backslash }}[2; + \infty ) = ( - 4;2)\)

Câu 2 (VD):

Cách giải:

Gọi số hoa tươi tỉnh và hoa sáp cần thiết mua sắm theo lần lượt là x, nó (bông). \((x,nó \in \mathbb{N})\)

Mua tối nhiều 210 bông nên tao có: \(x + nó \le 210\)

Số hoa tươi tỉnh cần thiết mua sắm tối thiểu là 50 bông, số hoa sáp tối nhiều là 100 bông hoặc \(x \ge 50;0 \le nó \le 100\)

Số hoa sáp rung rinh tối thiểu \(\frac{1}{3}\) tổng số hoa nên \(y \ge \frac{1}{3}(x + y)\) hoặc \(x - 2y \le 0\)

Lợi nhuận nhận được là: \(F(x;y) = 4x + 3y\)

Ta đem hệ bất phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 50\\0 \le nó \le 100\\x + nó \le 210\\x - 2y \le 0\end{array} \right.\)

Biểu thao diễn miền nghiệm bên trên hệ trục Oxy, tao được:

 

Miền nghiệm là miền tứ giác ABCD (kể cả những cạnh) , vô tê liệt \(A(50;25),B(50;100),C(110;100),D(140;70)\)

Lần lượt thay cho tọa chừng những điểm A, B, C, D vô biểu thức \(F(x;y) = 4x + 3y\) tao được:

\(\begin{array}{l}F(50;25) = 4.50 + 3.25 = 275\\F(50;100) = 4.50 + 3.100 = 500\\F(110;100) = 4.110 + 3.100 = 740\\F(140;70) = 4.140 + 3.70 = 770\end{array}\)

Do tê liệt F đạt độ quý hiếm lớn số 1 vì thế 770 bên trên \(x = 140;y = 70\)

Vậy cô Lan cần thiết mua sắm 140 nhành hoa tươi tỉnh và 70 nhành hoa sáp.

Câu 3:

Phương pháp:

Bước 1: Tính TB, vận dụng ấn định lí sin mang lại tam giác TAB: \(\frac{{TB}}{{\sin \widehat {TAB}}} = \frac{{AB}}{{\sin \widehat {ATB}}}\)

Bước 2: Tính độ cao TN nhờ vào \(\sin \widehat {TBN} = \frac{{TN}}{{TB}}\)

Cách giải:

 

Ta có: \(ATB = \widehat {TBN} - \widehat {TAN} = {12^ \circ }\)

Áp dụng ấn định lí sin mang lại tam giác TAB tao có:

\(\frac{{TB}}{{\sin \widehat {TAB}}} = \frac{{AB}}{{\sin \widehat {ATB}}} \Rightarrow TB = \sin \widehat {TAB}.\frac{{AB}}{{\sin \widehat {ATB}}} = \sin {26^ \circ }.\frac{{863}}{{\sin {{12}^ \circ }}}\)

Xét tam giác vuông TBN tao có:

Xem thêm: Cà Khịa Tv- Xem Bóng Đá Trực Tiếp Full Hd, m Thanh Sống Động

\(TN = TB.\sin \widehat {TBN} = \sin {26^ \circ }.\frac{{1013}}{{\sin {{12}^ \circ }}}.\sin {38^ \circ } \approx 1314,97\)

Vậy độ cao ngọn núi xấp xỉ 1314,97m.

- HẾT-