đề thi giữa kì 1 toán lớp 1

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 đem đáp án

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 toán lớp 1

10 Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023 là đề ôn tập luyện khối hệ thống những kỹ năng và kiến thức đang được học tập đem không hề thiếu lời nói giải cho những em học viên lớp 1 tìm hiểu thêm hùn những em học viên nâng lên khả năng giải Toán 1.

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 mới nhất nhất

  • Bộ 30 đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Tải nhiều
  • 80+ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2022 - 2023
  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều Tải nhiều
  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 Kết nối học thức Tải nhiều
  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Chân trời phát minh Tải nhiều

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Trường Tiểu học……………..

Tên học tập sinh:…………………

Lớp: ……………………..…..…

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 - 2023

Môn: Toán – Lớp 1 Cánh diều
Thời gian: 40 phút

Bài 1. Nối dù rỗng tuếch với những số quí hợp:

Bài 1

Bài 2. Điền lốt ( > , < , = ) phù hợp vô vị trí chấm:

3 … 5

2 … 2

1 + 3 … 2 + 3

4 + 0 … 2 + 2

6 … 4

7 … 9

2 + 1 … 1 + 1

1 + 4 … 2 + 3

Bài 3. Nhìn hình, điền số và lốt ( > , < , = ) phù hợp vô dù trống:

Bài 3

Bài 4. Nối ghép tính với sản phẩm đúng:

Bài 4

Bài 5.Tính:

Bài 5

Bài 6. Viết luật lệ tính phù hợp vô dù rỗng tuếch mặt mũi phải:

Bài 6

Đáp án đề đánh giá thân ái kì 1 môn Toán 1

Bài 1.

Đáp án bài bác 1

Bài 2.

3 < 5

2 = 2

1 + 3 < 2 + 3

4 + 0 = 2 + 2

6 > 4

7 < 9

2 + 1 > 1 + 1

1 + 4 = 2 + 3

Bài 3.

Đáp án bài bác 3

Đáp án bài bác 4

Bài 5.

Đáp án bài bác 5

Bài 6.

Đáp án bài bác 6

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Họ và thương hiệu.............................

Lớp..........................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ 1
Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán (Thời gian dối 50 phút)

Câu 1. Điền số phù hợp vô dù tròn trặn (2 điểm)

Câu 1

Câu 2. Điền số vô dù trống? (2 điểm)

Câu 2

Câu 3. Quan sát giành giật và điền lốt >, < hoặc = vô vị trí (...) (1 điểm).

Câu 3

Câu 3

Câu 4. Số? (2 điểm)

Câu 5

Câu 5. Viết những số 3; 9; 8; 0; 5: (1 điểm)

a. Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ………; ………; ………; ………; ………

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………; ………; ………; ………; ………

Câu 6. Số?

1 > ......... 3 = .........

2 < ........< 4 0 < .......< 2

6 >........ 4 < ........

9 > ........ > 7 8 > ........ > 6

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Cho những số: 0, 5, 2, 10, 3, 9

a) Sắp xếp những số bên trên theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng.

b) Sắp xếp những số bên trên theo gót loại kể từ bé bỏng cho tới rộng lớn.

Câu 2: Tính:

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1 

Câu 3: Điền lốt >, <, = vô vị trí chấm:

a) 2 ... 3

b) 4 + 1 ... 4

c) 2 + 0 ... 2

d) 2 ... 1 + 3

Câu 4: Viết luật lệ tính phù hợp vô dù trống:

Câu 5: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên đem ... hình tam giác.

Đề thi đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 đem đáp án

Đáp án Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 1

Câu 1:

a) Sắp xếp những số bên trên theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 10; 9; 5; 3; 2; 0

b) Sắp xếp những số bên trên theo gót trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 0; 2; 3; 5; 9; 10

Câu 2:

Câu 3: Điền lốt >, <, = vô vị trí chấm:

a) 2 < 3

b) 4 + 1 > 4

c) 2 + 0 = 2

d) 2 < 1 + 3

Câu 4:

Câu 5:

Hình vẽ bên trên đem 3 hình tam giác.

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số phù hợp vô vị trí chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền lốt > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vô số bé bỏng nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vô số rộng lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: ………………………………………..

b. Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số nhỏ thêm hơn 10 là: ………….

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

- Số bé bỏng nhất là: …….

- Số lớn số 1 là: …..

Câu 7: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính.

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 2

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết những số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số nhỏ thêm hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong những số kể từ 0 cho tới 10:

Xem thêm: tổng bình phương của a và b bình phương là

- Số bé bỏng nhất là số 0

- Số lớn số 1 là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1: Viết số phù hợp vô dù trống

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối dù rỗng tuếch với số quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số quí hợp?

8 < …..                       9 < …..                       6 < ….. < 8

….. > 7                      10 > …..                      8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số phù hợp vô dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối dù rỗng tuếch với số quí hợp:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu vấn đáp đúng

Hình mặt mũi đem từng nào hình vuông?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 3

Câu 1:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông vắn.

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1: Điền số phù hợp vô dù trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối dù rỗng tuếch với số quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4: Điền số phù hợp vô vị trí chấm

5 > … > … > 2                                          7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết luật lệ tính quí hợp

Toàn đem 3 viên bi, Lâm đem 2 viên bi. Hỏi nhị chúng ta đem từng nào viên bi?

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình mặt mũi có:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết luật lệ tính quí hợp

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đáp án Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 - Đề 4

Câu 1:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

- S

- Đ

Câu 8:

Đề đánh giá thân ái học tập kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp chính.

Câu 1: Số bé bỏng nhất mang trong mình một chữ số là:

A. 1

B. 0

C . 2

Câu 2: Số lớn số 1 trong số số: 1 , 9 , 4 , 7 là:

A. 7

B. 4

C . 9

Câu 3: Phép tính này sai?

A. 5 – 3 = 2

B. 3 + 2 = 6

C . 5 – 4 = 1

Câu 4: Viết luật lệ tính quí hợp:

Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 nâng cao

Câu 5: Số không đủ vô mặt hàng số: 1, ….. ,3 , ….. , 5, …, 7 là:

A. 0 , 2

B. 2 , 4

C. 6 , 4

Câu 6: Kết trái khoáy của luật lệ tính: 5 – 1 + 1 = …..?

A. 5

B. 3

C. 2

Phần II. Tự luận

Câu 7: Điền số phù hợp vô dù rỗng tuếch.

Toán lớp 1

Câu 8: Viết những số: 7, 2, 8, 6, 4

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 9: Điền lốt >, <, = vô vị trí chấm:

0 … 4

9 … 2 + 3

7 … 7

3 + 1 … 2

4 … 4 + 0

Câu 10: Tính

4 + 0 = …

1 + 2 + 1 = ...

2 + 0 + 3 = …

Câu 11: Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên đem từng nào hình tam giác?

Đề thi đua Giữa kì 1 môn Toán lớp 1 đem đáp án

Câu 12: Tìm nhị số không giống nhau nằm trong lại sở hữu sản phẩm là 5.

Đáp án đề nâng cao

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: B

Câu 2: C

Câu 3: B

Câu 4: 3 + 2 = 5

Câu 5: B

Câu 6: A

Phần II. Tự luận

Câu 7:

Toán lớp 1

Câu 8:

a) Theo trật tự kể từ bé bỏng cho tới lớn: 2; 4; 6; 7; 8

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: 8; 7; 6; 4; 2

Câu 9:

0 < 4

9 > 2 + 3

7 = 7

3 + 1 > 2

4 = 4 + 0

Câu 10:

4 + 0 = 4

1 + 2 + 1 = 4

2 + 0 + 3 = 5

Câu 11:

Hình vẽ bên trên đem 6 hình tam giác.

Câu 12: Có: 5 = 1 + 4 = 3 + 2 = 5 + 0

.................................

Bộ Đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 đem đáp án là phần biên soạn đem tệp tin chuyển vận Word, PDF không tính tiền tương hỗ những em ôn luyện phản ảnh hiệu suất cao nhất. Đây đơn giản đề đánh giá những thầy cô đi ra đề làm cho những em tự động luyện tận nhà. Sở đề này hùn những em test mức độ phiên bản thân ái, thích nghi với cấu hình đề và trị hiện nay những lỗ hổng kỹ năng và kiến thức cần thiết bù phủ, sẵn sàng chất lượng mang lại kì thi đua học tập kì 1 đạt được sản phẩm rộng lớn mong ước.

Tham khảo thêm: 

  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Kết nối học thức với cuộc sống đời thường được chuyển vận nhiều nhất
  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng sủa tạo ra chuyển vận nhiều nhất
  • Bộ đề thi đua thân ái kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều được chuyển vận nhiều nhất

Trên phía trên VnDoc.com đang được trình làng cho tới độc giả tài liệu: Đề thi đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp một năm 2022 - 2023. Để đem sản phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc van lơn trình làng thêm thắt cho tới chúng ta học viên tư liệu về Tiếng Việt 1 với những thể loại lớp 1 không giống cần thiết như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Toán 1, Đề đánh giá vào cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập luyện vào cuối tuần lớp 1, Đề thi đua tham khảo unique đầu xuân năm mới lớp 1,....

Để tiện trao thay đổi, share tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 1, VnDoc chào những thầy giáo viên, những bậc bố mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ giành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 1. Rất khao khát sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.

Xem thêm: tổng hợp công thức toán lớp 3 pdf