đề thi giữa kì 1 toán 5 có đáp án

Đề đua thân mật kì 1 lớp 5

Bạn đang xem: đề thi giữa kì 1 toán 5 có đáp án

Đề đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì 1 bao hàm 71 đề đua thân mật kì 1 Toán 5 là cỗ đề đua toán thân mật kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề đua thân mật kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng những dạng bài xích tập dượt, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích đua thân mật học tập kì 1 lớp 5.

Các đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán sau đấy là đề ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng, hùn những em học viên bắt được những kiến thức và kỹ năng Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích đua thân mật kì 1 hiệu suất cao.

Đề đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 theo đuổi Thông tư 22

Ma trận đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép tắc tính về phân số, tìm hiểu x… Số thập phân và phân số, hỗ số, sánh sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian giảo thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết lách bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 vô số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số phù hợp viết lách vô khu vực chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền lốt < ; > ; = ; phù hợp vô dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều nhiều năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người thợ thuyền may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người thợ thuyền cơ may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng lớn vì chưng chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S khu đất nền cơ vì chưng từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

1 điều

Câu 2. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền chính dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh chính Ý C

1 điều

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính chính từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền cơ đem số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề đua Toán thân mật kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số này bên dưới đấy là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía Phần Trăm được viết lách là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 vô số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số nhỏ bé nhất trong số số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số bất ngờ x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng khoảng cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vô 5 ngày group cơ trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số phù hợp vô khu vực chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền lốt > ; < ; = phù hợp vô khu vực trống trải .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tao lát nền căn chống cơ vì chưng loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống cơ cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi tác, sành rằng sau 3 năm nữa tuổi tác u vội vàng 3 chuyến tuổi tác con cái. Tính tuổi tác lúc bấy giờ của từng người.

Đáp án: Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: 1 điều. từng ý chính 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết chính từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền chính từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý chính 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ đồ dùng, tìm ra hiệu số phần vì chưng nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi tác u, tuổi tác con cái lúc bấy giờ 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với phép tắc tính thì ko mang lại điểm.

Danh số sai: ko mang lại điểm

Câu vấn đáp chính, phép tắc tính chính, sản phẩm sai mang lại 50% số điểm của câu cơ.

HS tuân theo cách tiếp chính thì mang lại điểm tối nhiều.

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp hoặc sản phẩm đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm đem 6 phần chục, 4 Phần Trăm và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} vội vàng từng nào chuyến \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

Xem thêm: đáp án đề minh họa 2018 môn văn

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm phỏng nhiều năm tuy nhiên 50% của chính nó vì chưng 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số này hoàn toàn có thể viết lách trở nên phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán nên trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy nên trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số bất ngờ X và Y sao mang lại X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không tìm hiểu được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số phù hợp vô khu vực chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn vì chưng 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. sành rằng khoảng cứ 100m2 thì thu hoạch được 50% tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng cơ người tao chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp phù hợp lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh chính từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh vô ý b

Câu 2: Khoanh vô ý a

Câu 3: Khoanh vô ý b

Câu 4: Khoanh vô ý c

Câu 5: Khoanh vô ý c

Câu 6: Khoanh vô ý b

Câu 7: Khoanh vô ý a

Câu 8: Khoanh vô ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp chính trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới nhỏ bé như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền chính từng khu vực chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm chính chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết lời nói giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng cơ thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân mật kì 1 bên trên bao hàm vừa đủ đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn tập dượt tại đây.

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp chính.

1) Số phù hợp viết lách vô khu vực chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống trải.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số phù hợp vô dù trống trải.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tao người sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn đem cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống cơ, hiểu được căn chống đem chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề đua mới nhất nhất: Sở đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5  theo đuổi Thông tư 22

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tứ mươi tám” viết lách như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: sành 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền vô dù trống trải là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số cửu vô số thập phân 17,209 nằm trong sản phẩm số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 80m và gấp hai chiều rộng lớn. sành rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ người tao thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 vô số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất vô các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 gọi là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp xong xuôi một đoạn đường vô 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong xuôi đoạn đường đó vô 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp đúng:

1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhị đơn vị; sáu phần mười; tám Phần Trăm viết lách là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

2. Chữ số 6 vô số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

4. Số lớn số 1 trong số số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân này sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

6. 0,05 viết lách bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian giảo thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước sản phẩm đúng:

Em hoặc khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp chính nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, nhị đơn vị chức năng và tám phần chục viết lách là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhị phần chục viết lách là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 vô số thập phân 12,576 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 viết lách bên dưới dạng láo số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số bất ngờ thường xuyên phù hợp viết lách vô khu vực chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhị số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số phù hợp vô khu vực chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh vô sản phẩm chính.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở nên số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân này rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở nên số thập phân rồi phát âm những số thập phân cơ.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo đuổi trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân phù hợp vô khu vực chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm bịa trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được viết lách trở nên phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần chục, bảy Phần Trăm và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 vô số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền lốt (>; <; =) phù hợp vô dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 60m, chiều nhiều năm vì chưng \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng cơ.

b. sành rằng, khoảng cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng cơ, người tao thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề đua thân mật kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trặn vô vần âm trước câu vấn đáp chính nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} viết lách bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân phù hợp vô khu vực chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong số số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số phù hợp vô khu vực chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng mang lại 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ mang lại từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một khu vực vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của khu vực vườn là:

Đề đua thân mật học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số phù hợp vô khu vực chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem nửa chu vi là 64m, chiều nhiều năm vì chưng \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tao vẫn dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện căn nhà.

a. Tính chiều nhiều năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề đua thân mật học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề đua Toán lớp 5 thân mật học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề đua thân mật kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 vừa đủ những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề đua bên trên tệp tin chuyên chở về.

71 đề đua thân mật học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kiến thức và kỹ năng vô tâm, cụ thể mang lại từng bài học kinh nghiệm, tập luyện khả năng giải Toán về phân số, láo số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, phỏng nhiều năm, diện tích S.

Ngoài rời khỏi, những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 khác:

Xem thêm: chu kì tuần hoàn của hàm số y=sin2x

  • Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường tè học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề đua thân mật học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường tè học tập Phương Trung 2, Hà Nội