đề thi cuối học kì 1 môn toán

42 Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán khối hệ thống những kiến thức và kỹ năng tiếp tục học tập giành riêng cho những em học viên xem thêm chung những em học viên nâng lên khả năng giải Toán 1, ôn tập dượt và tập luyện kiến thức và kỹ năng sẵn sàng cho những kì đua đạt thành phẩm cao, đôi khi sẽ hỗ trợ những em tự động học tập, tự động nâng lên kiến thức và kỹ năng môn Toán lớp 1.

1. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Cánh Diều

Bạn đang xem: đề thi cuối học kì 1 môn toán

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN CUỐI HỌC KÌ I
Năm học: 2022 - 2023

Thời gian: 40 phút (không kể thời hạn trị đề )

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

47

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

A. 6

B. 4

C. 8

b. 4 … 8

A. >

B. <

C. =

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 ☐

9 - 2 - 3 = 4 ☐

3 + 6 - 3 = 6 ☐

8 - 5 + 0 = 3 ☐

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

B. Khối lập phương

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

B. 5

C. 6

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình phù hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=

Câu 9

5-2=

Câu 10. Xem giành rồi viết lách phép tắc tính mến hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Đáp án đề đánh giá học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)

Câu 1: Số? (1 điểm) (M1)

Câu 1

Câu 2: Viết số không đủ vô dù trống: (1 điểm) (M1)

456789

Câu 3: Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng: (1,5 điểm) (M1)

a. 2 + 6 =

C. 8

b. 4 … 8

B. <

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống rỗng. (1 điểm) (M2)

4 + 2 + 3 = 9 Đ

9 - 2 - 3 = 4 S

3 + 6 - 3 = 6 S

8 - 5 + 0 = 3 Đ

Câu 5: Hình bên dưới là khối? (1 điểm) (M2)

Câu 5

A. Khối vỏ hộp chữ nhật

Câu 6: Khoanh vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng: (0.5 điểm) (M2)

4 + 5 – 2 = ?

A. 7

II. PHẦN TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 7: Nối với hình phù hợp (1 điểm) (M1)

Câu 7

Câu 8. Nối thương hiệu những dụng cụ sau phù phù hợp với khối vỏ hộp chữ nhật, khối lập phương. (1 điểm) (M3)

Câu 8

Câu 9. Số (1 điểm (M1)

Câu 9

3+1=4

Câu 9

5-2=3

Câu 10. Xem giành rồi viết lách phép tắc tính mến hợp: (1 điểm) (M3)

Câu 10

Ma trận đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Số học tập

Số câu

3

1

2

1

5

2

Câu số

1,2,3

9

4, 6

10

Số điểm

3,0

1,0

2,0

1,0

5,0

2,0

Hình học tập

Số câu

1

1

1

1

2

Câu số

7

5

8

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

3

2

3

2

6

4

Số điểm

3,0

2,0

3,0

2,0

6,0

4,0

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023 - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm 2022 - 2023

2. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Ma trận Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số học:Đọc, viết lách, đối chiếu những số vô phạm vi 10

Số câu

1

2

1

2

2

Số điểm

1,0

2,0

1,0

2,0

2,0


Cộng, trừ vô phạm vi 10

Số câu

Xem thêm: toán lớp 7 tập hợp các số hữu tỉ

1

1

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0


Viết phép tắc tính mến phù hợp với hình vẽ.

Số câu

1

1

Số điểm

1,0

1,0

2. Hình học:Nhận dạng những hình, khối hình tiếp tục học tập.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0


Tổng

Số câu

1

2

3

1

1

2

5

5

Số điểm

1,0

2,0

3,0

1,0

1,0

2,0

5,0

5,0

Đề đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn xoe vô vần âm bịa trước thành phẩm đúng:

Câu 1: Các số nhỏ hơn 8: (1 điểm) - M1

A. 4, 9, 6

B. 0, 4, 7

C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết trái khoáy phép tắc tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 3: Sắp xếp những số 3, 7, 2, 10 theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10

B. 7, 10, 2, 3

C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần thiết điền vô phép tắc tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7

B. 8

C. 9

Câu 5: Hình này là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số mến hợp? (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) - M1

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ……….. 10 + 0 - 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống: (1 điểm) – M3

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

B

C

A

B

C

Điểm

1

1

1

1

1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vô số mến hợp? (1 điểm)

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 7: (1 điểm): Điền đích từng số ghi 0,25 điểm

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán năm 2020 - 2021

Câu 8: (1 điểm) Tính đích thành phẩm từng phép tắc tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 - 5 = 5

Câu 9: Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống: (1 điểm)

Viết đích phép tắc tính phù hợp 4 + 3 = 7 (3 + 4 =7)

Viết đích phép tắc tính, tính sai thành phẩm (0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Xem thêm:

  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 1
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 2
  • Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối học thức - Đề 3
  • Bộ đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức

3. Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán Chân trời sáng sủa tạo

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đích nhất.

Câu 1: (1 điểm) Số lớn số 1 trong số số sau: 5, 3, 9, 2:

A. 3

B. 5

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

Đề đua Toán lớp 1 học tập kì 1

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = …..

1 + 8 = ….

9 + 0 = …..

8 – 4 = ….

5 – 2 = ….

7 – 6 = …..

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 =

10 – 2 – 5 – 3 =

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 =.......

4 + 2 =.......

Câu 3 (1 điểm): Số?

...... + 2 = 2 + 0

6 – ....... = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. Viết những số theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn.

b. Viết những số theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

Câu 5 (1 điểm): Viết phép tắc tính phù hợp vô dù trống?

Đề Toán lớp 1

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

+ Số 33 bao gồm … chục và ….đơn vị.

+ Số ….bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số …là số ngay lập tức trước của số 21.

Câu 7 (1 điểm): Hình vẽ sau đây đem từng nào hình tròn trụ, hình vuông vắn và hình chữ nhật?

Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán sách Chân trời

Đáp án Đề đua học tập kì 1 lớp 1 môn Toán

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: (1 điểm)

C. 9

Câu 2: (1 điểm) Nối

HS tự động nối

Câu 3: (1 điểm) Tính nhẩm:

2 + 3 = 5

1 + 8 = 9

9 + 0 = 9

8 – 4 = 4

5 – 2 = 3

7 – 6 = 1

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Tính nhẩm:

1 + 1 + 1 + 7 = 10

10 – 2 – 5 – 3 = 0

Câu 2 (1 điểm): Tính

10 – 3 = 7

4 + 2 = 6

Câu 3 (1 điểm): Số?

0 + 2 = 2 + 0

6 – 0 = 6

Câu 4 (1 điểm): Viết những số theo gót loại tự: 8, 1, 7, 3

a. 1, 3. 7, 8

b. 8, 7, 3, 1

Câu 5 (1 điểm):

3 + 4 = 7 hoặc 4 + 3 = 7

Câu 6 (1 điểm): Điền số phù hợp vô vị trí chấm:

+ Số 33 bao gồm 3 chục và 3 đơn vị chức năng.

+ Số 72 bao gồm 7 chục và 2 đơn vị chức năng.

+ Số trăng tròn là số ngay lập tức trước của số 21.

Câu 7:

Hình vẽ đem 4 hình tròn trụ, 5 hình vuông vắn và 2 hình chữ nhật.

Xem thêm: tìm m để pt lượng giác có nghiệm