đề thi casio lớp 9 có đáp án

Ngày đăng: 12/08/2014, 09:03

Bạn đang xem: đề thi casio lớp 9 có đáp án

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAYNăm học tập 20092010Thời lừa lọc thực hiện bài bác : 150 phútNgày thi: 04 12 2009Đề thi đua bao gồm 01 trang.Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi thành phẩm ) a) Tính độ quý hiếm biểu thức C = 1+ b) Cho D = ( với n N ). Tìm n nhỏ nhất nhằm D > 4. c) Cho 12+ 22+32+42+… +n2 = 1136275 (với n N ). Tìm n ?Câu 3 ( 6 điểm)Xét sản phẩm (Un); n = 1,2,3,… xác lập tự U0= 2, Un= 3Un1+2n39n2+9n3 a) Lập tiến độ tính Un? b)Tính U20? Câu 4 ( 3 điểm)( Chỉ ghi thành phẩm )Tìm thương và dư của phép tắc phân chia (320+1) cho tới (215+1)? Sở GD & ĐT Tỉnh Hải Dơng Phòng GD & ĐT Cẩm Giàng đề thi đua học viên chất lượng Giải toán bên trên PC di động Năm học tập 2009-2010 Thời lừa lọc thực hiện bài bác : 150 phút Ngày thi: 04- 12 - 2009 Đề thi đua bao gồm 01 trang. - Các Việc đều nên trình diễn tóm lược cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi ghi thành phẩm. Câu 1 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi thành phẩm )Cho = + + + + b a 4 4 3 3 2 2 1 3 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 + + + + + Tính độ quý hiếm của f(x) = x 3 +9x 2 +ax+b khi x = 2,9; x=15,10; x=26,3; x=15,5; x=19,5. Câu 2 ( 6 điểm) ( Chỉ ghi thành phẩm ) a) Tính độ quý hiếm biểu thức C = 1+ 222 50 49 4 3 3 2 +++ b) Cho D = 12 1 5 1 3 1 1 1 + ++++ n ( với n N ). Tìm n nhỏ nhất nhằm D > 4. c) Cho 1 2 + 2 2 +3 2 +4 2 + +n 2 = 1136275 (với n N ). Tìm n ? Câu 3 ( 6 điểm)Xét sản phẩm (U n ); n = 1,2,3, xác lập tự U 0 = 2, U n = 3U n-1 +2n 3 -9n 2 +9n-3 a) Lập tiến độ tính U n ? b)Tính U đôi mươi ? Câu 4 ( 3 điểm)( Chỉ ghi thành phẩm )Tìm thơng và d của phép tắc phân chia (3 đôi mươi +1) cho tới (2 15 +1)? Câu 5 ( 4 điểm)Tìm a,b,c biết 321)3)(2)(1( 41421 2 + + + + = ++ + x c x b x a xxx xx . Câu 6 ( 7 điểm) a)Tìm x,hắn N* thoả mãn xyyx 1 3 111 +=+ . b) Tìm x,y,z biết : =++ =++ =++ 7 3 1 xzxz zyzy yxyx Câu 7( 6 điểm)Cho nhiều thức f(x) khi phân chia cho tới x 3, phân chia cho tới x+2 đem số d đợt lợt là2009 và năm trước, khi phân chia cho tới x 2 x - 6 thì đợc thơng là x 3 +5x 2 +12x-20. Tìm nhiều thức f(x) ? Câu 8( 5 điểm)Cho ABC vuông bên trên A, phân giác AD, AB = 2010.2009 , AC = 2011.2010 .Tính AD ? Câu 9 ( 7 điểm )Cho ABC đem AB =5,9cm , AC = đôi mươi,11cm , BC = 22,12cm. a)Tính diện tích S ABC b) Tính những góc của ABC ( thực hiện tròn trĩnh cho tới phút ). PHềNG GIO DC & O TO KHO ST CHN HOC SINH GII T I Trang: 1 đề đầu tiên HUYỆN GIA LỘC LỚP 9 trung học cơ sở NĂM 2009-2010 Môn : GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY Thời gian: 120 phút Câu1 (3 điểm):Tìm ước số công cộng lớn số 1 (USCLN) và bội số công cộng nhỏ nhất (BSCNN) của 2 số sau : a= 7020112010 và b = 20112010. Câu 2 (6 điểm). Tìm : a) Chữ số tận nằm trong của số 2 9999 b) Chữ số hàng trăm của số 2 9999 Câu 3 (6 điểm). Cho biểu thức: P(x) = 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3 2 5 6 7 12 9 20x x x x x x x x x x + + + + + + + + + + + + + a) Tính độ quý hiếm của P( 29 5 2 − ); P( 1 2009 ) b) Tìm x biết P(x) = 5 4046126 Câu 4 (6 điểm): a) Đặt S(n) = 1.2 + 2.3 + 3.4 + … + n(n + 1). Tính S(100) và S(2009). b) Đặt P(n) = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.5 + … + n(n + 1)(n+2).Tính P(100) và P(2009). Câu 5 (5 điểm)Biết rằng (2 + x + 2x 3 ) 15 = a 0 +a 1 x + a 2 x 2 + a 3 x 3 + …. + a 45 x 45 . Tính S 1 = a 1 +a 2 +a 3 + … + a 45 ; S 2 = a 0 +a 2 +a 4 + … + a 44 Câu 6 (6 điểm):Cho sản phẩm số chuẩn bị trật tự 1 2, 3 1 , , , , , n n u u u u u + ,biết 5 6 588 , 1084u u= = và 1 1 3 2 n n n u u u + − = − . Tính 1 2 25 , ,u u u . Câu 7 (6 điểm):Tìm độ quý hiếm của x, hắn thỏa mãn: 2 5 4 2 3 1 6 4 5 3 8 5 7 5 7 9 8 9 x x + = + + + + + + + ; 2 1 1 1 3 1 1 4 5 6 7 hắn y + = + + + + Câu 8 (6 điểm): a) quý khách Toán gửi tiết kiệm ngân sách một vài chi phí ban sơ là 2000000 đồng với lãi suất vay 0,58% một mon (gửi ko kỳ hạn). Hỏi chúng ta Toán nên gửi từng nào mon thì được cả vốn liếng lẫn lộn lãi tự hoặc vượt lên trước vượt 2600000 đồng ? b) Với nằm trong số chi phí ban sơ tuy nhiên số mon gửi thấp hơn số mon ở câu a) là một mon, nếu như chúng ta Toán gửi tiết kiệm ngân sách đem kỳ hạn 3 mon với lãi suất vay 0,68% một mon, thì chúng ta Toán tiếp tục nhận được số chi phí cả vốn liếng lẫn lộn lãi là bao nhiêu? (Biết rằng trong số mon của kỳ hạn, chỉ thêm vào đó lãi chứ không cần nằm trong vốn liếng và lãi mon trước nhằm tính lãi mon sau. Hết một kỳ hạn, lãi sẽ tiến hành nằm trong vô vốn liếng nhằm tính lãi vô kỳ hạn tiếp theo). Câu 9 (6 điểm): Để đo độ cao kể từ mặt mày khu đất cho tới đỉnh cột cờ (như hình vẽ), người tao cắm 2 cọc đều nhau MA và NB cao 1,5 m (so với mặt mày đất) tuy vậy tuy vậy, xa nhau chừng 10 m và trực tiếp sản phẩm đối với tim của cột cờ. Đặt giác nối tiếp đứng bên trên A và bên trên B nhằm nhắm cho tới đỉnh cột cờ, người tao đo được những góc theo thứ tự là 51 0 49'12" và 45 0 39' đối với phương tuy vậy song với mặt mày khu đất. Hãy tính ngay gần đích thị độ cao cơ. HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY (ĐỢT 1) HUYỆN GIA LỘC-Năm học tập 2009-2010 Câu 1: Đáp số 10 Trang: 2 Câu 2: Có 10 3 đôi mươi 2 2 .10 24 2 .10 76a b= + ⇒ = + đôi mươi. 2 2 .10 76( ) n c n N⇒ = + ∀ ∈ 9 2 19 2 2 .10 12 2 .10 88d e= + ⇒ = + Do cơ 9999 đôi mươi.499 19 2 2 2 2 2 ( .10 76)( .10 88) .10 88c e f + = = + + = + Vậy cả a) và b) đều sở hữu đáp số là 8 Câu 3: Rút gọn gàng được P(x)= 1 1 5 5 ( 5)x x x x − = + + 29 5 ( ) 5; 2 P.. − = 1 ( ) 2008,80002 2009 P.. = ; Tìm x nhằm P(x) = 5 4046126 2 5 4046126 2009; 2014x x x x⇔ + = ⇔ = = − Câu 4:Có 1 ( 1)( 2) ( ( 1)( 2)( 3) ( 1) ( 1)( 2)) 4 k k k k k k k k k k k+ + = + + + − − + + Nên [ ] 1 1.2.3.4 0.1.2.3 2.3.4.5 1.2.3.4 ( 1)( 2)( 3) ( 1) ( 1)( 2) 4 P.. n n n n n n n n= − + − + + + + + − − + + = 1 ( 1)( 2)( 3) 4 n n n n+ + + P(100)=26527650; P(2009)= 1 .2009.2010.2011.2012 4 Ta đem 1 .2009.2010.2011 2030149748 4 = Và 149748.2012= 3011731776;2030.2012. 6 10 = 4084360000000 Cộng tay lại tao có: P(2009)= 4087371731776 Câu 5Đặt P(x)= nhiều thức đang được choCó S 1 = P(1) = 15 14 5 5 .5= ; đem 14 5 6103515625= ;515625.5 = 2578125 6130.5. 6 10 = 30515000000 Cộng lại tao đem S 1 = 30517578125 15 ( 1) ( 1) 1P − = − = − ; S 2 = ( ) 1 (1) ( 1) 15258789063 2 P.. P− − = Câu 6Từ fake thiết rút ra: 1 1 1 (3 )( ; 2) 2 n n n U U U n N n − + = − ∀ ∈ ≥ Từ cơ tính được: 4 3 2 1 340; 216; 154; 123.U U U U= = = = Tính 25 U thiết kế phép tắc lặp; kết quả: 25 520093788u = Câu 7:Pt 1 đem dạng 5 5 Ax Bx x B A + = ⇔ = − ; tính được A = 818 409 ; 1511 629 B = vậy x = 45,92416672 Pt thứ hai đem dạng 2 2 hắn y CD hắn C D C D + = ⇔ = + ; tính được C= 31 115 ; 1,786519669 25 36 D y= ⇒ = Câu 8: Lập luận nhằm đi ra được công thức tính chi phí cả lãi và gốc sau n mon gửi ko kỳ hạn: 6 4 58 2.10 . 1 10 n n S   = +  ÷   . Từ cơ suy đi ra 6 2,6.10 46 n S n≥ ⇔ ≥ hoặc là phải tối thiểu 46 mon thì mới có thể đạt được số chi phí cả gốc lẫn lộn lãi rất to lớn rộng lớn 2, 6 triệu đồng - Lập luận để sở hữu công thức 6 4 3.68 2.10 1 10 n n P..   = +  ÷   n là số quý gửi tiền; P.. n là số chi phí cả gốc và lãi sau n quý( 1 quý 3 tháng); (46-1) mon = 15 quýTừ cơ đem 6 15 2707613,961 2,6.10P = > ( Thấy quyền lợi kinh tế) Câu 9 Gọi H là chân cột cờ ( gửi gắm của AB và cột cờ , vì vậy độ cao cột cờ tiếp tục tự CH +1,5m Đặt 0 51 49'12" α = ; 0 45 39' β = Xét tam giác vuông AHC có: AH = .cot ;HC α tương tự động có: BH = .cotHC β . Do cơ 10=AB= BH- AH = HC( cot cot β α − ) hoặc HC= 10 cot cot β α = − 52,299354949 (m). Vậy độ cao cột cờ: 52,299354949 + 1,5 = 53,79935495 (m)( viết lách vết tự cho tới tiện). Ủy Ban Nhân Dân TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP 9 trung học cơ sở Ngày 27 mon hai năm 2009 Trang: 3 (Thời lừa lọc thực hiện bài bác 150 phút) Đề bài bác Sử dụng PC di động giải những Việc sau đây(Cần trình diễn sơ lược cơ hội giải; Phần thập phân vô thành phẩm đo lường và tính toán ko thực hiện tròn trĩnh.) Bài 1(5 điểm)Giải phương trình sau: 2 Ax - 2Bx+C=0 vô cơ 1 3 2 5 4 7 6 9 8 10 A = + + + + ; 1 1 2 1 7 1 2 29 B = + + + ; 1 1 đôi mươi 1 30 1 40 50 C = + + + Bài 2(5 điểm)Cho sản phẩm những số thực thoả mãn 1 2 2 1 1; 2 4 3 n n n u u u u u + + = =   = −  Tìm đôi mươi 20 1 2 đôi mươi 8 1 2 8 ; ; u S u u u P.. u u u= + + + = Bài 3(5 điểm)Giải hệ phương trình: 1 9 4,1 1 9 4,1 x hắn y x  + + − =   + + − =   Bài 4(5 điểm)Trong những hình tứ giác nội tiếp lối tròn trĩnh tâm O nửa đường kính R=3,14 centimet hãy tìm hiểu tứ giác đem diện tích S lớn số 1. Bài 5(5 điểm)Tìm những cặp số vẹn toàn dương (x;y) (với x nhỏ nhất, đem 3 chữ số) thoả mãn: 3 2 8 2 0x hắn xy− − = Bài 6(5 điểm)Tìm toàn bộ những số vẹn toàn dương n thoả mãn: 1 2 3 10 11 n n n n n + + + + > Bài 7(5 điểm) Cho 4 3 2 P(x) = x +ax +bx +cx+d;P(1)=1995; P(2)=1998;P(3)=2007;P(4)=2008 . Hãy tính 1 ( ) 2009 P.. ; (27,22009)P Bài 8(5 điểm) Giả sử 2 3 4 5 10 2 50 0 1 2 50 (1 2 3 4 5 84 ) .x x x x x a a x a x a x+ + + + + = + + + + Tính 0 1 2 50 S a a a a= + + + + Bài 9(5 điểm)Bạn An gửi chi phí tiết kiệm ngân sách để sở hữ PC đáp ứng cho tới tiếp thu kiến thức với số chi phí gửi ban sơ là một,5 triệu đồng, gửi đem kỳ hạn 3 mon, lãi suất vay 0,75% một mon chất vấn sau bao lâu(số năm, tháng) thì chúng ta An đầy đủ chi phí mua sắm 1 PC trị giá chỉ 4,5 triệu đồng. Hãy đối chiếu hiệu suất cao của cơ hội gửi thưa bên trên với cơ hội gửi đem kỳ hạn 6 mon với lãi suất vay 0,8% một tháng(cách nào là thời gian nhanh đạt nguyện vọng của An hơn) Bài 10(5 điểm)Tìm những số đương nhiên n thoả mãn: 1 1 0,24995 ( 1)( 2) n k k k k = > + + ∑ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9 THCS(2/2009) (Để cho tới tiện, vô chỉ dẫn này những độ quý hiếm sấp xỉ cũng viết lách tự vết bằng) Trang: 4 Bài 1(5 đ)Rút gọn gàng được A= 2861 7534 ;B= 442 943 ; C=0,04991687445 2đ gửi vô A,B và C 1đ Dùng PC giải phương trình bậc nhì 2 Ax - 2Bx+C=0 tao đem nghiệm là: X 1 =2,414136973; X 2 =0,05444941708 2đ Bài 2(5 đ) Xây dựng tiến độ bấm máy Casio FX 570 ES: 1 ;2 ;3 ;2A B C D→ → → → X=X+1:A=4B-3A:C=C+A:D=DA:X=X+1:B=4A-3B:C=C+B:D=DB 2đ X? 2 ;C? 3; D? 2 và ấn vết tự thường xuyên tao đem U đôi mươi = 581130734; U 8 =1094; 2đ P.. 7 =U 1 U 2 …U 7 =255602200 .Từ cơ suy đi ra ;S= 871696110 ;P 8 =279628806800 1đ Bài 3 (5 đ) Đk: , [ 1;9]x y∈ − Ta minh chứng nếu như hệ đem nghiệm thì x=y, thiệt vậy nếu như đem nghiệm nhưng mà x>y thì -y>-x bởi vậy kể từ 2 phương trình suy đi ra 4,1 1 9 1 9 4,1x hắn y x= + + − > + + − = (Vô lý) Tương tự động cũng vậy khi đem nghiệm nhưng mà x<y 2đ Khi x=y hệ đang được cho tới tương tự với 1 9 4,1(*)x x hắn x  + + − =   =   (*) 2 10 2 ( 1)(9 ) 4,1x x⇔ + + − = ( 1)(9 ) 3,405x x⇔ + − = 2 8 2,594025 0x x⇔ − + = 2đ 1 2 7,661417075; 0,3385829246x x⇔ = = thoả Đk Vậy nghiệm của hệ 1 1 7,661417075 7,661417075 x hắn =   =  ; 2 2 0,3385829246 0,3385829246 x hắn =   =  1đ Bài 4 (5 đ)Giả sử tứ giác ABCD nội tiếp lối tròn trĩnh (O;R), tao minh chứng 1 . 2 ABCD S AC BD≤ . 1,5đ Mặt không giống tao đem ; 2AC BD R≤ . Từ cơ 2 1 2 .2 2 2 ABCD S R R R≤ = . 1,5đ Dấu tự xẩy ra khi và chỉ khi 2 AC BD AC BD R ⊥   = =  hoặc ABCD là hình vuông vắn cạnh 2R 1đ Vậy diện tích S lớn số 1 cần thiết tìm hiểu tự 2R 2 =2.(3,14) 2 =19,7192 (cm 2 ) khi ABCD là hình vuông nội tiếp(O;R) cạnh là 2R =4,440630586 centimet 1đ Bài 5(5đ) Ta coi pt đang được cho rằng pt với ẩn hắn rút hắn theo đòi x Khi cơ 2 3 8y x x x= − ± + . Vì x>0,y>0 nên 2 3 8y x x x= − + + 2đ Dùng PC với công thức: 2 3 1: 8X X X X X= + − + + Trang: 5 Calc X? 99 = thường xuyên (vì x đương nhiên nhỏ nhất đem 3 chữ số) 2đ Ta được nghiệm cần thiết tìm: 105 2940 x hắn =   =  1đ Bài 6:(5đ)Với từng n vẹn toàn dương tao đem 11 n n X rời khi n tăng (1 10X≤ ≤ ) Nên BĐT đang được cho tới ⇔ 10 1 1 11 A A X X = − ∑ >0(*) ở cơ vế ngược rời khi A tăng 2đ Dùng máy: 10 1 1: 1 11 A A X X X X = = + − ∑ với X ? 0 = thường xuyên tao đem (*) đích thị với từng A=1,2, …,6; (*) sai khi A=7 . 2đ Kết thích hợp phán xét bên trên suy đi ra đáp số n=1,2,…,6 1đ Bài 7(5đ)Theo bài bác đi ra đem hệ: 1994 8 4 2 1982 27 9 3 1926 64 16 4 1752 a b c d a b c d a b c d a b c d + + + =   + + + =   + + + =   + + + =  1đ Giải hệ tao đem 37 245 ; 52; ; 2036 3 3 a b c d= − = = − = 2đ P.. ( ) 1 2035,959362; 27,22009 338581,7018 2009 P..   = =  ÷   2đ Bài 8(5đ)Đặt 2 3 4 5 10 2 50 0 1 2 50 ( ) (1 2 3 4 5 84 ) .f x x x x x x a a x a x a x= + + + + + = + + + + Khi cơ 0 1 2 50 S a a a a= + + + + = f(1)=99 10 1đ 10 5 2 2 99 (99 ) 9509900499= = = 2 10 5 2 95099 .10 2.95099.499.10 499+ + 2đ Viết thành phẩm từng phép tắc toán trở nên loại và nằm trong lại tao đem 1đ S = 90438207500880449001 1đ Bài 9(5đ)Lý luận nhằm ra sức thức lãi kép : số chi phí sau kỳ loại n (cả gốc và lãi ) là S = 1,5.(1+3.0,75:100) n =1,5.(1,0225) n (triệu đồng) 1đ Yêu cầu Việc n 1,5.(1,0225) 4,5⇔ ≥ (*)(Tìm n vẹn toàn dương) 1đ Dùng máy hay thấy 49n ≤ thì(*) ko đích thị n=50 thì (*) đích thị , lại sở hữu (1,0225) n tăng khi n tăng vì thế 1,0225>1 Do cơ Tóm lại nên tối thiểu 50 kỳ 3 mon hoặc 12 năm 6 mon thì chúng ta An mới nhất đem đầy đủ chi phí mua sắm PC 2đ So sánh giúp thấy gửi loại sau hiệu suất cao hơn( Chỉ cần thiết 24 kỳ 6 tháng=12 năm là đã đạt nguyện vọng) 1đ Bài 10(5đ)Ta đem 1 1 1 1 ( 1)( 2) 2 ( 1) ( 1)( 2)k k k k k k k   = −  ÷ + + + + +   1đ 1 1 1 1 1 0,24995 0,24995 ( 1)( 2) 2 2 ( 1)( 2) n k k k k n n =   ⇒ > ⇔ − >  ÷ + + + +   ∑ ( 1)( 2) 10000n n⇔ + + > 2đ Chứng minh được cần thiết đầy đủ là n 99≥ 2đ Ủy Ban Nhân Dân TỈNH HẢI DƯƠNG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2008-2009 MÔN TOÁN LỚP 12 trung học phổ thông Trang: 6 Ngày 27 mon hai năm 2009 (Thời lừa lọc thực hiện bài bác 150 phút) Sử dụng PC di động giải những Việc sau đây(Cần trình diễn sơ lược cơ hội giải; Phần thập phân vô thành phẩm đo lường và tính toán ko thực hiện tròn trĩnh.) Bài 4(5 điểm)Trong những tam giác nước ngoài tiếp lối tròn trĩnh tâm O nửa đường kính r = 3,14 centimet, hãy tìm hiểu tam giác đem diện tích S nhỏ nhất và tính diện tích S cơ. Bài 5(5 điểm)Giải bất phương trình: 3 4 9 x x x + > Bài 6(5 điểm)Tìm những số đương nhiên n thoả mãn: 1 1 0,0555555 ( 1)( 2)( 3) n k k k k k = > + + + ∑ Bài 7(5 điểm)Tìm những số đương nhiên n thoả mãn: 1 2 3 50 51 n n n n n + + + + > Bài 8(5 điểm)Cho sản phẩm số ( ) n U thoả mãn 1 2 3 3 2 1 U = 0,1; U = 0,2; U = 0,3 9 4 n n n n U U U U + + +   = − +  Tính đôi mươi 20 đôi mươi k 10 1 2 10 k=1 U ; S = U ; P.. =U U U ∑ HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THPT(2/2009) (Để cho tới tiện, vô chỉ dẫn này những độ quý hiếm sấp xỉ cũng viết lách tự vết bằng) Bài 4(5đ) Có S = quảng bá ; tao minh chứng 3 3S p≤ (dùng công thức Hê-Rông) 1đ nên 2 2 2 2 3 3 .S p r S r= ≥ hoặc 2 2 2 3 3 3 3(3,14) 51,23198443( )S r cm≥ = = 2đ Từ cơ Tóm lại diện tích S tam giác nước ngoài tiếp (O;r) nhỏ nhất lúc và chỉ khi tam giác đều cạnh a = 2 3.3,14 10,87727907( )cm= 1đ diện tích S nhỏ nhất tự 2 51,23198443( )cm 1đ Bài 5(5đ) Bpt đang được cho tới 1 4 1 0(*) 3 9 x x     ⇔ + − >  ÷  ÷     Dễ thấy hàm số ở vế ngược bpt nghịch ngợm biến đổi bên trên R 1đ Dùng máy tính: với mệnh lệnh SHIFT SOLVE X? 0,5 tao đem nghiệm của vế ngược x 0 = 0,7317739413. 2đ Từ cơ suy đi ra nghiệm của bpt: x< 0,7317739413 2đ Bài 6(5đ) Ta đem VT= 1 1 1 1 3 ( 1)( 2) ( 1)( 2)( 3) n k k k k k k k =   −  ÷ + + + + +   ∑ = ( ) 1 1 1 3 6 1 ( 2)( 3)n n n   −  ÷  ÷ + + +   2đ Do cơ bđt đang được cho tới 1 1 3.0,0555555 6 ( 1)( 2)( 3)n n n ⇔ − > + + + ( 1)( 2)( 3) 6000 000,024n n n⇔ + + + > 1đ Suy đi ra ĐK cần: (n+3) 3 > 6000 000,024 hoặc n>178,71, n vẹn toàn nên n 179 ≥ 1đ ĐK đủ: demo lại :có 180.181.182<6.10 6 loại; 181.182.183> 6000 000,024 thoả mãn. Lại đem khi n tăng thì ( 1)( 2)( 3)n n n+ + + tăng. Vậy những số đương nhiên thoả mãn là n 180 ≥ , n N ∈ 1đ Bài 7(5đ) Yêu cầu của Việc tương tự với 50 1 1 0(*) 51 n k k =   − >  ÷   ∑ 1đ Trang: 7 Vi n=0 thỡ (*) ỳng Vỡ 0 1 51 k < < nờn khi n tng thỡ 51 n k ữ gim; suy đi ra VT(*) l hm gim theo đòi n 1 Dựng mỏy tớnh: 50 X=1 1: 1 51 A X A A = + ữ vi A ? 0 v = liờn tip Ta c 34A thỡ (*) ỳng; 35A = thỡ (*) sai 1 nờn vi mi n 35 thỡ (*) sai(do nhn xột trờn) 1 Vy ỏp s n t nhiờn& n 34 1 Bi 8(5) Tớnh U đôi mươi ; đôi mươi 1 k k U = Dựng mỏy tớnh: 0,1 A; 0,2 B; 0,3 C 1 X=X+1:D=C-9B+4A:Y=Y+D: X=X+1:A=D-9C+4B:Y=Y+A: X=X+1:B=A-9D+4C:Y=Y+B: X=X+1:C=B-9A+4D:Y=Y+C calc X ? 3 ; Y ? 0,6 v n = liờn tip tao cú đôi mươi 20 27590581; 38599763,5U S= = ; 2 Tng t cú P.. 10 =24859928,14 2 Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Gia lộc Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo đề thi đua học viên chất lượng bên trên PC casio Năm học tập 2008-2009 Thời lừa lọc thực hiện bài bác : 120 Ngày thi: 30/10/2008 Đề thi đua bao gồm một trang. Ghi chú: - Thí sinh đợc dùng những loại máy Casio FX-500MS, 570MS, 500ES, 570ES, 500A. - Các bài bác không tồn tại đòi hỏi riêng biệt thì thành phẩm đợc lấy đúng mực hoặc thực hiện tròn trĩnh cho tới 9 chữ số thập phân. - Các Việc đều nên trình diễn cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi nêu đáp số. Đề bài bác Câu 1(6đ) Thực hiện tại phép tắc tính(chỉ nêu đáp số) 1. A 321930 291945 2171954 3041975= + + + 2. 2 2 2 2 (x 5y)(x 5y) 5x hắn 5x hắn B x hắn x 5xy x 5xy + + = + ữ + + với x=0,123456789; y=0.987654321. 3. ( ) ( ) ( ) 2 2 1 7 6,35 : 6,5 9,899 . 1986 1992 1986 3972 3 .1987 12,8 A ;B 1 1 1983.1985.1988.1989 1,2 :36 1 : 0,25 1,8333 .1 5 4 + + = = + ữ Câu 2(4đ)Tìm x biết(chỉ nêu kết quả) 1. ( ) 2,3 5 : 6,25 .7 4 6 1 5 : x :1,3 8, 4. . 6 1 7 7 8.0,0125 6,9 14 + + = + 2. 2 1 2 1 3 1 4 4 1 3 1 2 1 1 4 + + + = + + + + xx Trang: 8 đề thi đua đợt I Câu 3(5đ) Tìm những số đương nhiên a, b biết 2108 1 13 1 157 2 1 2 2 a b = + + + + Câu 4(5đ): Tính độ quý hiếm của biểu thức: A(x) = 3x 5 -2x 4 +2x 2 -7x-3 bên trên x 1 =1,234 ;x 2 =1,345; x 3 =1,456; x 4 =1,567 Câu 5(5đ) a/ Tìm số d khi phân chia nhiều thức 743 24 + xxx cho tới x-2 b/ Cho nhì nhiều thức:P(x) = x 4 +5x 3 -4x 2 +3x+m; Q(x) = x 4 +4x 3 -3x 2 +2x+n Tìm độ quý hiếm của m và n nhằm P(x) và Q(x) nằm trong phân chia không còn cho tới x-3 Câu 6(5đ) Xác ấn định nhiều thức A(x) = x 4 +ax 3 +bx 2 +cx+d và A(1) =1;A(2) =3; A(3) =5; A(4) =7. Tính A(8),A(9) Câu 7(5đ): Một ngời gửi vô ngân hàng một vài chi phí là a đồng với lãi suất vay m% một mon . lõi rằng ngời cơ ko rút chi phí lãi đi ra. Hỏi sau n mon ngời cơ nhận đợc từng nào chi phí cả gốc và lãi. vận dụng khi a=10.000.000; m=0,6%; n=10 Câu 8(5đ) Cho sản phẩm số: u 1 =21, u 2 =34 và u n+1 =3u n - 2u n-1 . Viết tiến độ bấm phím tính u n+1 ?áp dụng tính u 10 , u 15 , u đôi mươi . Câu 9(5đ) Cho =t 2,324gx .Tớnh 3 3 3 2 8cos 2sin tan3 2cos sin sin x x x B x x x + = + +cotg 3 x Câu 10(5đ) Cho tam giác ABC đem 0 120 =B , AB= 6,25 centimet, BC=2AB. Đờng phân giác của góc B rời AC bên trên D. a/ Tính chừng nhiều năm BD b/ Tính diện tích S tam giác ABD Câu Đáp án Điểm 4 Ghi vô mùng hình: 37223 245 + XXXX ấn = - Gán vô dù nhớ: 1,234 SHIFT STO X , dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức rồi ấn = đợc A(x 1 ) (-4,645914508) Tơng tự động, gán x 2 , x 3 , x 4 tao đem thành phẩm A(x 2 )= -2,137267098 A(x 3 )= 1,689968629 A(x 4 )= 7,227458245 1 1 1 1 1 5 a/ Thay x=5 vô biểu thức x 4 -3x 2 -4x+7=> Kết ngược là số d Ghi vô mùng hình: X 4 -3X 2 +4X+7 Gán: 2 SHIFT STO X, dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức, ấn = Kết quả: 3 b/ Để P(x) và Q(x) nằm trong phân chia không còn cho tới x-3 thì x=3 là nghiệm của P(x) và Q(x) Ghi vô mùng hình: X 4 +5X 3 -4X 2 +3X ấn = -Gán: 3 SHIFT STO X, dịch rời con cái trỏ lên loại biểu thức và ấn = đợc thành phẩm 189 => m=-189 Tơng tự động n=-168 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) đem 4 nghiệm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) <=> A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) <=> A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 <=> A(x)=x 4 -10x 3 +35x 2 -50x+24 Tính bên trên máy: A(8)=7.6.5.4+2.8-1=855 A(9)=8.7.6.5+2.9-1=1697 Trong khi hoàn toàn có thể dùng cơ hội giải hệ pt nhằm tìm hiểu a,b,c,d . Sau cơ thực hiện nh bên trên. 1 1 1 1 1 Trang: 9 7 -Số chi phí cả gốc và lãi thời điểm cuối tháng 1: a+a.m% = a( 1+m%) đồng -Số chi phí cả gốc và lãi thời điểm cuối tháng 2 là a( 1+m%) +a( 1+m%) .m%=a.( 1+m%) 2 đồng. - Số chi phí thời điểm cuối tháng 3 (cả gốc và lãi): a.( 1+m%) 2 +a.( 1+m%) 2 .m%=a.( 1+m%) 3 đồng. - Tơng tự động, cho tới thời điểm cuối tháng loại n số chi phí cả gốc và lãi là:a.( 1+m%) n đồng Với a=10.000.000 đồng, m=0,6%, n= 10 mon thì số chi phí ngời cơ nhận đợc là: Tính bên trên máy, tao đợc 103.360.118,8 đồng 1 1 1 1 1 8 a/ Quy trình bấm phím nhằm tính u n+1 và tái diễn sản phẩm phím: b/ u 10 = 1597 u 15 =17711 u đôi mươi = 196418 1 1 1 1 1 9 - Gọi S và S đợt lợt là diện tích S tam giác đều nước ngoài tiếp và tam giác đều nội tiếp đờng tròn trĩnh (O;R) + Đa đợc ra sức thức tính diện tích S tam giác đều nước ngoài tiếp đờng tròn trĩnh (O;R) : S= 2 3 3R . áp dụng:Thay R=1,123cm ; S= 2 3 3.1,123 6,553018509 centimet 2 +Đa đợc ra sức thức tính diện tích S tam giác đều nội tiếp đờng tròn trĩnh (O;R): S= 2 3 3 R 4 áp dụng: Thay R=1,123 centimet ; S= 2 2 3 3 1,123 1,638254627cm 4 2 0,5 2 0,5 10 B' B C D A a/ Kẻ AB// với BD, B nằm trong tia CB ẳ ẳ / 0 B AB ABD 60 = = (so le trong) ẳ / 0 0 0 B BA 180 120 60= = ( kề bù) => ABB'V đều=> AB=BB=AB=6,25 centimet Vì AB//BD nên: BD BC AB' B'C = => BD= AB'.BC AB.BC AB.2AB 2 AB CB' CB BB' 2AB AB 3 = = = + + Tính BD bên trên máy, tao đợc: BD 4.166666667 centimet b/ 0 2 0 ABD 1 1 2 1 S AB.sin ABD.BD AB.sin 60 . AB AB .sin 60 2 2 3 3 = = = V Tính bên trên máy: 2 2 ABD 1 3 S . .6,25 11,27637245cm 3 2 = V 1 1 1 1 1 Ủy Ban Nhân Dân thị trấn gia lộc Phòng dạy dỗ và huấn luyện và đào tạo đề thi đua học viên chất lượng giải toán bên trên PC casio Năm học tập 2008-2009 Thời lừa lọc thực hiện bài bác : 150 Ngày thi: 25/12/2008 Đề thi đua bao gồm một trang. Ghi chú: - Thí sinh đợc dùng những loại máy Casio FX-500MS, 570MS, 500ES, 570ES, 500A. - Các Việc đều nên trình diễn cơ hội giải trừ những bài bác chỉ đòi hỏi nêu đáp số. Câu 1(10đ) (chỉ nêu đáp số) Trang: 10 đề đầu tiên [...]... nguyªn KÕt qu¶ (3 48) = { 1;2;3;4;5;6;12; 29; 58;87;116;174;348} a) §Ỉt B(x) = x3-1 B(1)=0; B(2)=7; B(3)=26; B(4)=63;B(5)=124 =>A(1)-B(1)=0; A(2)-B(2)=0; A(3)-B(3)=0; A(4)-B(4)=0; A(5)-B(5)=0 => A(x)-B(x) cã 4 nghiƯm 1; 2; 3; 4;5 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) => A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+B(x) => A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)+x3-1 => A(x) =x5- 15x4 +86x3-225x2+274x-121 b)A(x) + m phân chia... qu¶ (3 48) = { 1;2;3;4;5;6;12; 29; 58;87;116;174;348} a) §Ỉt B(x) = 2x-1 B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) cã 4 nghiƯm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) => A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) => A(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+2x-1 => A(x)=x4-10x3+35x2- 48x+23 Ngoµi đi ra cã thĨ sư dơng c¸ch gi¶i hƯ ph¬ng tr×nh 6 8 1 1 1 1 1 1 + a + b + c + d = 1 16 + 8a + 4b + 2c + d = 3   81 + 27a + 9b... : hắn ≤ 1 3306 thì (* ) trở nên –(y – 1 3307 ) – (y – 1 3306 ) = 1 Tính được hắn = 1 3306 và bởi vậy x = 1757176 29 + Trường thích hợp 3 : 1 3306 hắn 1 3307 , tao đem 1 3306 x + 1332007 1 3307 ⇒ 1757176 29 x 175744242 Đáp số : x1 = 175744242 x2 = 1757176 29 Với từng độ quý hiếm thỏa mãn nhu cầu ĐK : 1757176 29 x 175744242 (Có thể ghi tổ hợp như sau : 1757176 29 ≤ x ≤ 175744242) Bài 5 (4 điểm)Ta đem : P(x) = Q(x)(x – a)... bên trên máy được a = -93 ,5 ; b = -870 ; c = - 297 2,5 và d = 4211 Ta đem P(x)=x5 – 93 ,5x4 + 870x3 - 297 2,5x2+ 4211x – 2007 Trang: 33 C B H D M Q(1,15) = 66,1 592 7281 ≈ 66,16 Q(1,25) = 86,21777344 ≈ 86,22 Q(1,35) = 94 ,91 8 199 06 ≈ 94 ,92 Q(1,45) = 94 ,664 899 69 ≈ 94 ,66 Bài 7 (4 điểm) · · · a) Dễ thấy BAH = α ; AMB = 2α ; ADB = 45o + α Ta đem : AH = ABcosα = acosα = 2,75cos37o25’ = 2,184154248 ≈ 2,18 (cm) AH acosα 2,... x 98 + x 96 + + x 2 + 1 víi x = x 99 + x 97 + x 95 + + x 5 9+ 1 19, (4 5) 5 + 9+ 1 đôi mươi, 0(8 ) C©u 2(5 ®)(chØ nªu ®¸p sè) 1 a, bc = 1 + 1 9 1 8+ a)T×m c¸c sè tù nhiªn a,b, c biÕt 1 1− 9+ 1 4− (1 7,125 + 19, 38 : x).0, 2 + 3 1 5 1 1 :2 12 18 = 6, 48 b)T×m x biÕt  17 1 3 7 5 − 4 ,(4 07) : 2 + 2 1  : 27, 74 +  32 4 8 9 C©u 3(5 ®) Cho A = { 4;28;70; 130; 208 ;304 ; ;4038088} B = { 3;15;35;63 ;99 ;143; 195 ; ;4032063}... Tb = 211476682 ,9 đồng 3 điểm 2 điểm Bài 3 (4 điểm) x = -0 ,99 999 338 4 điểm Bài 4 (6 điểm) X1 = 175744242 X2 = 1757176 29 1757176 29 x A = ( X.105 +Y)2 = X2.1010... r ⇒ P(a) = r Vậy P(13) = a.133 + b.132 + c.13 – 2007 = 1 P(3) = a.33 + b.32 + c.3 – 2007 = 2 P(14) = a.143 + b.142 + c.14 – 2007 = 3  2 197 .a + 169b + 13.c = 2008  Tính bên trên máy và rút gọn gàng tao được hệ thân phụ phương trình :  27a + 9b + 3c = đôi mươi 09  2744 + 196 b + 14c = 2010  Tính bên trên máy được :a = 3, 693 67 299 4 ≈ 3, 69; b = –110,6 192 807 ≈ –110,62;c = 96 8,28145 19 ≈ 96 8,28 Bài 6 (6 điểm)Tính độ quý hiếm của P(x)... − = = 2 đôi mươi 09 ÷ 2 đôi mươi 09 đôi mươi 09  2008 1004 2 016 032 C.G = = đôi mươi 09 đôi mươi 09 4 036 081 C= 3 §iĨm 2,5 2,5 3 2 1 1 1 1 1 Ta cã A=28112008 =(2 811.104+2008)2 = (2 811.104)2+2.2811.104.2008+20082 = 790 172 100 000 000+112 8 89 760 000+4 032 064 = 790 284 99 3 792 064 Tỉng 10 ch÷ sè tËn cïng cđa A lµ 4 +9+ 9+3+7 +9+ 2+0+6+4=53 Mµ 53 lµ sè nguyªn tè => ®pcm A(x) = đôi mươi x3 - 11x +2008 ; B(x) = 20x3 - 11x + 198 7 a/ Gi¸ trÞ... TÍN NĂM 2007 Lớp 9 trung học cơ sở Thời gian: 150 phút (Khơng kể thời hạn gửi gắm đề) Ngày thi: 13/03/2007 Bài 1 (5 điểm) a) Tính độ quý hiếm của biểu thức lấy thành phẩm với 2 chữ số ở trong phần thập phân : N= 321 93 0+ 291 945+ 217 195 4+ 304 197 5 b) Tính thành phẩm đích thị (khơng sai số) của những tích sau : P.. = 1303 2006 x 1303 2007 Q = 3333355555 x 3333377777 c) Tính độ quý hiếm của biểu thức M với α = 25 030' , β = 57o30’ 2 2 M= ( 1+tgα ) 1+cotg . + = f(1) =99 10 1đ 10 5 2 2 99 (9 9 ) 95 099 00 499 = = = 2 10 5 2 95 099 .10 2 .95 099 . 499 .10 499 + + 2đ Viết thành phẩm từng phép tắc toán trở nên loại và nằm trong lại tao đem 1đ S = 90 4382075008804 490 01 1đ Bài 9( 5đ)Lý. B(x) = x 3 -1. B(1)=0; B(2)=7; B(3)=26; B(4)=63;B(5)=124 =>A(1)-B(1)=0; A(2)-B(2)=0; A(3)-B(3)=0; A(4)-B(4)=0; A(5)-B(5)=0 => A(x)-B(x) đem 4 nghiệm 1; 2; 3; 4;5 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5). 1 89 => m=-1 89 Tơng tự động n=-168 1 1 1 1 1 6 Đặt B(x) = 2x-1. B(1)=1; B(2)=3; B(3)=5; B(4)=7 => A(x)-B(x) đem 4 nghiệm 1; 2; 3; 4 => A(x)-B(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) <=> A(x)= (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)+B(x) <=>

Xem thêm: chuyên đề ôn thi đại học môn hóa

- Xem thêm thắt -

Xem thêm: 30 đề giải toán CASIO lớp 9 ( đem đáp án), 30 đề giải toán CASIO lớp 9 ( đem đáp án),

Xem thêm: đề thi toán vào 10 hà nội 2018