đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 đại số 9

Với Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 với câu nói. giải cụ thể sẽ hỗ trợ học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9.

Bài tập luyện trắc nghiệm Chương 3 Đại Số 9 tinh lọc, với đáp án

Câu 1: Cặp số (x; y) = (1; 3) là nghiệm của hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn này trong số hệ phương trình sau:

Bạn đang xem: đề kiểm tra trắc nghiệm chương 3 đại số 9

Quảng cáo

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Phương án D ko nên là hệ phương trình hàng đầu nhì ẩn nên loại D

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 2: Với m = 1 thì hệ phương trình : Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với cặp nghiệm (x; y) là:

A. (3; 1)

B. (1; 3)

C. (-1; -3)

D. (-3; -1)

Lời giải:

Thay m = 1 nhập hệ phương trình vẫn mang lại tớ được:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 3: Cặp số (x; y) là nghiệm của hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án là :

Quảng cáo

A. (-1; -2)

B. (2; 2)

C. (2; -1)

D. (3; 2)

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 4: Với độ quý hiếm này của m thì hệ phương trình : Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án nhận (3; 1) là nghiệm:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Nhận thấy Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án vừa lòng : x - hắn = 2 nên tớ thay cho Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án nhập phương trình

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 5: Tìm độ quý hiếm (a; b) nhằm nhì phương trình sau tương đương:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Quảng cáo

A. (-1; -1)

B. (1; 2)

C. (-1; 1)

D. (1; 1)

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 6: Cho phương trình ax + by = c với a ≠0, b ≠ 0 . Nghiệm của phương trình được trình diễn bởi

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 7: Phương trình này sau đấy là phương trình hàng đầu nhì ẩn?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án là phương trình hàng đầu nhì ẩn.

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 8: Phương trình này tiếp sau đây nhận cặp số (-2; 4) thực hiện nghiệm

A. x - 2y = 0

B. 2x + hắn = 0

C. x - hắn = 0

D. x + 2y + 1 = 0

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 9: Phương trình x - 5y + 7 = 0 nhận cặp số này sau đấy là nghiệm?

A. (0; 1)

B. (-1; 2)

C. (3; 2)

D. (2; 4)

Lời giải:

+ Thay x = 0; hắn = 1 nhập phương trình x - 5y + 7 = 0 tớ được 0 - 5.1 + 7 = 0 ⇔ 2 = 0 (vô lí) nên loại A + Thay x = -1; hắn = 2 nhập phương trình x - 5y + 7 = 0 tớ được -1 – 5.2 + 7 = 0 hoặc – 4 = 0 ⇒ (vô lí) nên loại B + Thay x = 2; hắn = 4 nhập phương trình x - 5y + 7 = 0 tớ được 2 - 5.4 + 7 = 0 ⇔ -11 = 0 (vô lí) nên loại D + Thay x = 3; hắn = 2 nhập phương trình x - 5y + 7 = 0 tớ được 3 - 5.2 + 7 = 0 ⇔ 0 = 0 (luôn đúng) nên lựa chọn C

Chọn đáp án C

Câu 10: Tìm m nhằm phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án nhận cặp số (1; 1) thực hiện nghiệm

A. m = 5

B. m = 2

C. m = -5

D. m = -2

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 11: Hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với nghiệm có một không hai khi

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 12: Hệ nhì phương trình hàng đầu nhì ẩn Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án (các thông số không giống ) vô nghiệm khi

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 13: Hệ nhì phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án nhận cặp số này sau đấy là nghiệm

A. (-21; 15)

B. (21; -15)

C. (1; 1)

D. (1; -1)

Lời giải:

Thay theo lần lượt những cặp số (21; -15); (1; 1); (1; -1); (-21; 15) nhập hệ phương trình tớ được

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 14: Cặp số (-2; -3) là nghiệm của hệ phương trình này tại đây ?

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 15: Không giải hệ phương trình, Dự kiến số nghiệm của hệ Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

A. 0

B. Vô số

C. 1

D. 2

Lời giải:

Tập nghiệm phương trình -2x + hắn = -3 được trình diễn vị đường thẳng liền mạch -2x + hắn = -3

Tập nghiệm phương trình 3x – 2y = 7 được trình diễn vị đường thẳng liền mạch 3x – 2y = 7

Ta với Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án ⇒ phương trình với cùng 1 nghiệm duy nhất

Chọn đáp án C

Câu 16: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với nghiệm (x; y) . Tích x.hắn là

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 17: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với nghiệm (x; y) . Tổng x + hắn là

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 18: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án . Số nghiệm của hệ phương trình là

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 19: Số nghiệm của hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

A. 1

B. 0

C. 2

D. Vô số

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 20: Số nghiệm của hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

A. 1

B. 0

C. 2

D. Vô số

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 21: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án. Nghiệm của hệ phương trình là

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 22: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án. Nghiệm của hệ phương trình là (x, y), tính x - y

A. x - hắn = -1

B. x - hắn = 1

C. x - hắn = 0

D. x - hắn = 2

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 23: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án. lõi nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Xem thêm: My Tom TV – Trực tiếp bóng đá hôm nay miễn phí Full HD

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 24: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án. lõi nghiệm của hệ phương trình (x; y) , tính x.y

A. 2

B. 0

C. -2

D. 1

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 25: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án. lõi nghiệm của hệ phương trình là (x; y), tính x/y

A. 2

B. -2

C. -1/2

D. 1/2

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 26: Cho một vài với nhì chữ số. Nếu thay đổi vị trí nhì chữ số của chính nó thì được một vài to hơn số vẫn cho rằng 63. Tổng của số vẫn mang lại và số mới mẻ tạo ra trở thành vị 99. Tổng những chữ số của số bại liệt là

A. 9

B. 10

C. 11

D. 12

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 27: Cho một vài với nhì chữ số. Chữ số hàng trăm to hơn chữ số sản phẩm đơn vị chức năng là 5. Nếu thay đổi vị trí nhì chữ số lẫn nhau tớ được một vài vị 3/8 số ban sơ. Tìm tích những chữ số của số ban sơ.

A. 12

B. 16

C. 14

D. 6

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 28: Một xe hơi lên đường quãng lối AB với véc tơ vận tốc tức thời 50 km/h , rồi lên đường tiếp quãng lối BC với véc tơ vận tốc tức thời 45 km/h . lõi quãng lối tổng số nhiều năm 165 km và thời hạn xe hơi lên đường bên trên quãng lối AB thấp hơn thời hạn lên đường bên trên quãng lối BC là một phần hai tiếng. Tính thời hạn xe hơi lên đường bên trên phần đường AB.

A. 2 giờ

B. 1,5 giờ

C. 1 giờ

D. 3 giờ

Lời giải:

Gọi thời hạn xe hơi lên đường bên trên từng phần đường AB và BC theo lần lượt là x; y

(x > 0; hắn > 0,5; đơn vị: giờ ) .

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy thời hạn xe hơi lên đường bên trên quãng lối AB là một trong,5 giờ . Thời gian lận xe hơi lên đường không còn quãng lối BC là 2 tiếng đồng hồ.

Chọn đáp án B

Câu 29: Trên một cánh đồng ghép 60 ha lúa kiểu như mới mẻ và 40 ha lúa kiểu như cũ, thu hoạch được toàn bộ 460 tấn thóc. Hỏi năng suất lúa mới mẻ bên trên 1 ha là vị từng nào, hiểu được 3 ha trồng lúa mới mẻ thu hoạch được thấp hơn 4 ha trồng lúa cũ là một trong tấn

A. 5 tấn

B. 4 tấn

C. 6 tấn

D. 3 tấn

Lời giải:

Gọi năng suất lúa mới mẻ và lúa cũ bên trên 1 ha theo lần lượt là x; hắn (x, hắn > 0) đơn vị chức năng : tấn/ha

Cấy 60ha lúa kiểu như mới mẻ thu hoạch được: 60x (tấn).

Cấy 40ha lúa kiểu như cũ thu hoạch được 40y (tấn)

Vì ghép 60 ha lúa kiểu như mới mẻ và 40 ha lúa kiểu như cũ, thu hoạch được toàn bộ 460 tấn thóc nên tớ có

60x + 40y = 460

Vì 3 ha trồng lúa mới mẻ thu hoạch được thấp hơn 4 ha trồng lúa cũ là một trong tấn nên tớ với phương trình

4y - 3x = 1

Suy đi ra tớ với hệ phương trình:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy năng suất lúa mới mẻ bên trên 1 ha là 5 tấn

Chọn đáp án A

Câu 30: Một xe hơi ý định lên đường kể từ A cho tới B nhập một thời hạn chắc chắn . Nếu xe đua từng giờ thời gian nhanh rộng lớn 10km thì cho tới điểm sớm rộng lớn ý định 3h , còn nếu như xe đua trì trệ dần từng giờ 10km thì cho tới điểm chậm chạp tổn thất 5 giờ. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe cộ khi ban đầu

A. 40 km/h

B. 35 km/h

C. 50 km/h

D. 60 km/h

Lời giải:

Gọi véc tơ vận tốc tức thời ban sơ là x (km/h); (x > 10). Thời gian lận chạy ý định là hắn (giờ) (y > 3)

Chiều nhiều năm quãng lối là: x.hắn (km)

Nếu xe đua từng giờ thời gian nhanh rộng lớn 10 km thì cho tới điểm sớm rộng lớn ý định 3h. Vận tốc xe cộ khi bại liệt là

x + 10 (km /h ); thời hạn lên đường là : hắn – 3 ( giờ) .

Chiều nhiều năm quãng lối là (x + 10)(y - 3)

Nếu xe đua trì trệ dần từng giờ 10km thì cho tới điểm chậm chạp tổn thất 5 giờ. Vận tốc xe cộ lên đường khi bại liệt là: x – 10 ( km/h) và thời hạn lên đường là : hắn + 5( giờ).

Chiều nhiều năm quãng lối là

Suy đi ra tớ với hệ:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy véc tơ vận tốc tức thời ban sơ là 40 km/h

Chọn đáp án A

Câu 31: lõi hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án với nghiệm x = 1; hắn = 3 . Tính 10(a + b)

A. 15

B. 16

C. 14

D. 17

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 32: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án ( là thông số ). Tìm nhằm hệ với nghiệm có một không hai thỏa mãn

A. m = -6

B. m = 6

C. m = 3

D. m = -4

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy với m = -6 thì hệ phương trình với nghiệm có một không hai (x, y) vừa lòng x + hắn = -3

Chọn đáp án A

Câu 33: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án . Có từng nào độ quý hiếm của m nhằm hệ phương trình với nghiệm thỏa mãn: x2 - 2y = -2

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 34: Cho hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án (m là thông số ). Nghiệm của hệ phương trình khi m = 2 là

A. (x; y) = (-1; -1)

B. (x; y) = (1; -1

C. (x; y) = (-1; 1)

D. (x; y) = (1; 1)

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy hệ phương trình với nghiệm có một không hai (1; 1) khi m = 2

Chọn đáp án D

Câu 35: Cho hệ phương trình : Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án Tìm số vẹn toàn m nhằm hệ phương trình với nghiệm có một không hai (x; y) tuy nhiên x, hắn đều là số vẹn toàn.

A. m ∈ {-3; -2}

B. m ∈ {-3; -2; 0; 1}

C. m ∈ {-3; -2; 0}

D. m = -3

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 36: Cho hệ phương trình: Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án Trong tình huống hệ với nghiệm có một không hai (x; y) thì điểm M (x; y) luôn luôn chạy xe trên đường thẳng liền mạch này bên dưới đây?

A. hắn = -x - 2

B. hắn = x + 2

C. hắn = x - 2

D. hắn = 2 - x

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Vậy điểm M(x; y) luôn luôn chạy xe trên đường thẳng liền mạch thắt chặt và cố định với phương trình hắn = x - 2

Chọn đáp án C

Câu 37: Cho hệ phương trình : Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Tìm m nhằm hệ bên trên với nghiệm có một không hai sao mang lại đạt độ quý hiếm nhỏ nhất

A. m = 1

B. m = 0

C. m = 2

D. m = -1

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 38: Giải hệ phương trình Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án tớ được số nghiệm là

A.4

B. 3

C. 2

D. 1

Lời giải:

Toán lớp 9 | Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 9 với đáp án

Chọn đáp án A

Xem tăng lý thuyết và những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 9 với câu nói. giải hoặc khác:

 • Lý thuyết Bài 1: Hàm số hắn = ax2 (a ≠ 0) (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 1 (có đáp án): Hàm số hắn = ax2 (a ≠ 0)
 • Lý thuyết Bài 2: Đồ thị hàm số hắn = ax2 (a ≠ 0) (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 2 (có đáp án): Đồ thị hàm số hắn = ax2 (a ≠ 0)
 • Lý thuyết Bài 3: Phương trình bậc nhì một ẩn (hay, chi tiết)
 • Trắc nghiệm Bài 3 (có đáp án): Phương trình bậc nhì một ẩn

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Xem thêm: Xem bóng đá miễn phí trên Cakhia TV - Website hàng đầu Việt Nam

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán lớp 9 Đại số và Hình học tập với đáp án với không thiếu thốn Lý thuyết và những dạng bài bác được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số cửu và Hình học tập 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.