đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5

Đề đua thân ái kì 1 lớp 5

Đề đua Toán lớp 5 thân ái học tập kì 1 bao hàm 71 đề đua thân ái kì 1 Toán 5 là cỗ đề đua toán thân ái kì 1 lớp 5 được VnDoc thuế tầm, tổ hợp. Các đề đua thân ái kì 1 lớp 5 này sẽ hỗ trợ những em học viên ôn tập dượt, gia tăng những dạng bài xích tập dượt, ôn luyện sẵn sàng cho những bài xích đua thân ái học tập kì 1 lớp 5.

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 1 toán lớp 5

Các đề đua thân ái kì 1 lớp 5 môn Toán sau đó là đề ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng, gom những em học viên cầm được những kiến thức và kỹ năng Toán nửa đầu học tập kì 1, sẵn sàng cho những bài xích đua thân ái kì 1 hiệu suất cao.

Đề đua Toán thân ái kì 1 lớp 5 theo đòi Thông tư 22

Ma trận đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng,

kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các luật lệ tính về phân số, dò thám x… Số thập phân và phân số, hỗ số, ví sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị chức năng đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích S, chu vi hình chữ nhật. Giải Việc tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6

Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Họ và tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC ............
BÀI THI MÔN TOÁN
Thời gian ngoan thực hiện bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số ghi chép bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A. \frac{17}{5}
B. \frac{15}{5}
C. \frac{6}{5}
D. \frac{5}{17}

Bài 2: a) Phần vẹn toàn của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54

B. 904254

C. 9042

D. 9042,54

b) Chữ số 5 nhập số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. Phần triệu

B. Phần mười

C. Phần trăm

D. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............centimet số tương thích ghi chép nhập vị trí chấm là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09

B. 7,9

C. 0,79

D. 0,790

b) Điền vệt < ; > ; = ; tương thích nhập dù trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ......... 56, 1

Bài 4: Chiều nhiều năm \frac{4}{5}m, chiều rộng lớn \frac{1}{2}m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A. \frac{5}{7}m
B. \frac{4}{10}m
C. \frac{13}{5}m
D. \frac{13}{10}m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a. \frac{3}{5}+\frac{1}{6}

b. 3\frac{4}{5}x\frac{1}{8}

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo đòi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một người công nhân may 30 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục không còn 90 m vải vóc. Hỏi nếu như người công nhân bại liệt may 60 cỗ ăn mặc quần áo đồng phục như vậy thì nên cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất nền hình chữ nhật với chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng lớn vị chiều nhiều năm. Hỏi diện tích S khu đất nền bại liệt vị từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Đáp án đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

PHẦN I. (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A

một điểm

Câu 2. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5 điểm

a) Ý C ; b) Ý B

Câu 3. (1 điểm) Khoanh chính mỗi ý

0,5điểm

a) Ý B ; b) Điền chính dấu

Câu 4. (1 điểm) Khoanh chính Ý C

một điểm

PHẦN II. (6 điểm)

Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính chính từng phần

0.5 điểm

Câu 6. (1 điểm)

Câu 7. (1,5 điểm)

May một cỗ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 cỗ đồng phục như vậy không còn số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải

0.25 điểm

Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất nền là:

200 x \frac{3}{4} = 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất nền bại liệt với số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha

0.25 điểm

Đáp số: 3 ha

0.25 điểm

Câu 9 .(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề đua Toán thân ái kì 1 lớp 5 năm 2023

Câu 1.(1 điểm) a) Phân số này bên dưới đó là phân số thập phân?

A. \frac{100}{57}
B. \frac{25}{100}
C. \frac{15}{20}
D. \frac{10}{55}

b) Hỗn số 5\frac{7}{100} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,70

Câu 2. (1 điểm)

a) Số thập phân bao gồm sáu mươi tám đơn vị chức năng, tía Phần Trăm được ghi chép là :

A. 68, 3

B. 6,83

C. 68, 03

D. 608,03

b) Giá trị của chữ số 5 nhập số 87,052 là:

A. \frac{5}{10}
B. \frac{5}{100}
C. \frac{5}{1000}
D. 5 đơn vị

Câu 3. (1 điểm)

a) Số nhỏ nhắn nhất trong những số : 57,843 ; 56,834 ; 57,354 ; 56,345

A. 57,843

B. 56,834

C. 57,354

D. 56,345

b) Số ngẫu nhiên x biết: 15,89 < x < 16,02 là :

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

Câu 4. (1 điểm) Một group trồng rừng tầm cứ 10 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi nhập 5 ngày group bại liệt trồng được từng nào cây thông?

A. 3000 cây

B. 750 cây

C. 300 cây

D. 7500 cây

Câu 5. (1 điểm): Viết số tương thích nhập vị trí chấm.

a) 4,35m2 = …………….dm2

b) 8T 35kg = ………….tấn

c) 5 km 50m = …………..km

d) \frac{1}{4}ha =…..………...m2

Câu 6. (1 điểm): Điền vệt > ; < ; = tương thích nhập vị trí trống không .

38,2 ……. 38,19

45,08 …… 45,080

62,123 ……. 62,13

90,9……89, 9

Câu 7. (1 điểm).Tính

a) \frac{1}{14}+\frac{3}{8}

b) 1-1\frac{1}{5}:1\frac{1}{2}=

Câu 8. (2 điểm) Giải Việc sau:

Một căn chống hình chữ nhật với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9 m. Người tớ lát nền căn chống bại liệt vị loại gạch ốp vuông cạnh 3dm. Hỏi nhằm lát kín căn chống bại liệt cần thiết từng nào viên gạch? (diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Câu 9.(1 điểm) Hiện ni u rộng lớn con cái 30 tuổi hạc, lõi rằng sau 3 năm nữa tuổi hạc u cấp 3 lượt tuổi hạc con cái. Tính tuổi hạc lúc này của từng người.

Đáp án: Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mỗi câu vấn đáp đúng: một điểm. từng ý chính 0,5 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

a- B ; b- C

a- C ; b- B

a- D ; b- C

B

Câu 5. (1 điểm): Viết chính từng ý 0,25 điểm

Câu 6. (1 điểm): Điền chính từng ý 0,25 điểm.

Câu 7 (1 điểm). Mỗi ý chính 0,5 điểm

Câu 8 (2 điểm)

Diện tích nền căn chống là: 6 x 15 = 90 (m2) (0,5 điểm)

Diện tích của một viên gạch: 3 x 3= 9 (dm2) (0,5 điểm)

Đổi 90 m2 = 9000 dm2 (0,25 điểm)

Để lát kín nền căn chống cần thiết số viên gạch ốp là :

9000 : 9 = 1000 (viên) (0,5 điểm)

Đáp số : 1000 viên (0,25 điểm)

Câu 9. (1 điểm)

Lí luận, Vẽ sơ vật, tìm ra hiệu số phần vị nhau: 0,25 điểm.

Tìm tuổi hạc u, tuổi hạc con cái lúc này 0,5 điểm.

Đáp số: 0,25 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp ko phù phù hợp với luật lệ tính thì ko cho tới điểm.

Danh số sai: ko cho tới điểm

Câu vấn đáp chính, luật lệ tính chính, thành quả sai cho tới 50% số điểm của câu bại liệt.

HS tuân theo cách tiếp chính thì cho tới điểm tối nhiều.

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 1

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp hoặc thành quả đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Số \frac{3457}{1000}được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

a. 34,57
b. 3,457
c. 345,7
d. 0,3457

Câu 2: (0,5 điểm) Số bao gồm với 6 phần chục, 4 Phần Trăm và 7 phần ngàn là:

a. 0,647
b. 0,467
c. 647
d. 0,746

Câu 3: (0,5 điểm) 2\frac{1}{4} cấp từng nào lượt \frac{1}{8}?

a. 24 lần
b. 18 lần
c. 12 lần
d. 9 lần

Câu 4: (0,5 điểm) 23 m2 = …… ha?

a. 0,23
b. 0,023
c. 0,0023
d. 0,00023

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm chừng nhiều năm nhưng mà 1/2 của chính nó vị 80 cm?

a. 40 m
b. 1,2 m
c. 1,6 m
d. 60 cm

Câu 6: (0,5 điểm) Phân số này rất có thể ghi chép trở thành phân số thập phân?

a. \frac{2}{3}
b. \frac{19}{25}
c. \frac{5}{7}
d. \frac{1}{6}

Câu 7: (0,5 điểm) Mua 15 vỏ hộp vật dụng học tập toán cần trả 900 000 đồng. Hỏi mua sắm 45 vỏ hộp vật dụng học tập toán như vậy cần trả từng nào tiền?

a. 2 700 000 đồng
b. 270 000 đồng
c. 27 000 đồng
d. 300 000 đồng

Câu 8: (0,5 điểm) Tìm nhị số ngẫu nhiên X và Y sao cho tới X < 50,67 < Y

a. X = 49 và Y = 50
b. X = 49 và Y = 51
c. X = 50 và Y = 51
d. Không dò thám được

PHẦN II: TỰ LUẬN: (6 điểm)

Bài 1: (0,5 điểm) Sắp xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

……………………………………………………………………………………………..........................

Bài 2: (1 điểm) Điền số tương thích nhập vị trí chấm

a. 3kg 5g = ............................kg

4 km 75 m =............................m

b. 3456 kilogam = ............................tấn

7,6256 ha = ............................m2

Bài 3: (2 điểm): Tính:

\text { a) } 6 \frac{2}{7}+5 \frac{3}{7}=

\text { b) } 3 \frac{1}{5}: 1 \frac{1}{3}=

Bài 4: (2 điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều nhiều năm 240m, chiều rộng lớn vị 3/4 chiều nhiều năm.

a. Tính diện tích S thửa ruộng bại liệt.

b. lõi rằng tầm cứ 100m2 thì thu hoạch được 50% tạ thóc. Hỏi bên trên thửa ruộng bại liệt người tớ chiếm được từng nào tạ thóc?

Bài 5: (0,5 điểm): Hãy đối chiếu 2 phân số sau bằng phương pháp hợp ý lí: \frac{27}{26}\frac{38}{37}

Đáp án đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5

PHẦN I: (4 điểm) Khoanh chính từng ý : 0,5 điểm

Câu 1: Khoanh nhập ý b

Câu 2: Khoanh nhập ý a

Câu 3: Khoanh nhập ý b

Câu 4: Khoanh nhập ý c

Câu 5: Khoanh nhập ý c

Câu 6: Khoanh nhập ý b

Câu 7: Khoanh nhập ý a

Câu 8: Khoanh nhập ý c

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Xếp chính trật tự những số kể từ rộng lớn cho tới bé: 0,5 điểm

9,08 ; 9,13 ; 8,89 ; 9,31 ; 8,09 ; 9,8

Sắp xếp kể từ rộng lớn cho tới nhỏ nhắn như sau: 9,8 ; 9,31 ; 9,13 ; 9,08 ; 8,89 ; 8,09

Bài 2: Điền chính từng vị trí chấm: 0,25 điểm

a. 3kg 5g = 3, 005 kg

4 km 75 m = 4075 m

b. 3456 kilogam = 3,456 tấn

7,6256 ha = 76256 m2

Bài 3: Mỗi phần tính đúng: 1 điểm

Bài 4: Tìm chính chiều rộng lớn của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính diện tích S của thửa ruộng (0,5 điểm)

Tìm chính số tạ thóc thu hoạch của thửa ruộng (1 điểm)

Thiếu đáp số trừ 0,25 điểm

Chi tiết điều giải

a) Chiều rộng lớn thửa ruộng này đó là :

240\times\frac{3}{4} = 180 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật bại liệt là:

240 x 180 = 43200 (m2)

b) Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được \frac{1}{2} tạ thóc  là 50 kg

Thửa ruộng bại liệt thu hoạch được số kilogam thóc là:

50 x (43200 : 100) = 21600 ( kg)

Đổi 216 00 kilogam = 216 tạ

Đáp số: a) 43200 m2

b) 216 tạ

Xem thêm: Vebo TV - Địa chỉ xem bóng đá uy tín hiện nay

Bài 5: (0,5 điểm): Ta có

\begin{array}{l}
\frac{27}{26}=1+\frac{1}{26} \\
\frac{38}{37}=1+\frac{1}{37}
\end{array}

\frac{1}{26}>\frac{1}{27}

nên \frac{27}{26}>\frac{38}{37}

Chi tiết cỗ đề: Sở đề đua thân ái kì 1 lớp 5 môn Toán 

Đề Toán lớp 5 thân ái kì 1 bên trên bao hàm vừa đủ đáp án và chỉ dẫn giải. Để ôn tập dượt, gia tăng kiến thức và kỹ năng, những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm những đề ôn tập dượt tại đây.

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 2

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 1

Môn: Toán Lớp 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Phần trắc nghiệm:

Bài 1: Em hãy khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp chính.

1) Số tương thích ghi chép nhập vị trí chấm (…) để: 3kg 3g = … kilogam là:

A. 3,3

B. 3,03

C. 3,003

D. 3,0003

2) Phân số thập phân \frac{834}{10}được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0834

B. 0,834

C. 8,34

D. 83,4

3) Trong những số thập phân 42,538; 41,83; 42,358; 41,538 số thập phân lớn số 1 là:

A. 42,538

B. 41,835

C. 42,358

D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở không còn 24000 đồng. Vậy mua sắm 30 quyển vở như vậy không còn số chi phí là:

A. 600000 đ

B. 60000 đ

C. 6000 đ

D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống không.

1) 3 \frac{5}{9}>2 \frac{7}{9}

2) 5 \frac{2}{5}<5 \frac{4}{10}

3) 0,9 < 0,1 < 1,2

4) 96,4 > 96,38

5) 5m2 25dm2 = 525 dm2

6) 1kg 1g = 1001g

Phần II. Phần tự động luận:

Bài 1:

1) Đặt tính rồi tính.

Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

2) Viết số tương thích nhập dù trống không.

\frac{7}{2}=\frac{7\ \times\ .....}{2\times.....}=\frac{35}{10}

Bài 2: Tìm x?

Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 3:

Để lát nền 1 căn chống hình chữ nhật, người tớ người sử dụng loại gạch ốp men hình vuông vắn với cạnh 30cm. Hỏi cần thiết từng nào viên gạch ốp nhằm lát kín nền căn chống bại liệt, hiểu được căn chống với chiều rộng lớn 6m, chiều nhiều năm 9m? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể).

>> Tham khảo đề đua mới mẻ nhất: Sở đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5  theo đòi Thông tư 22

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 3

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút)

Phần I: Hãy khoanh nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1: Số “Bốn mươi bảy phẩy tứ mươi tám” ghi chép như sau:

A. 47,480

B. 47,0480

C. 47,48

D. 47,048

Câu 2: lõi 12,... 4 < 12,14

Chữ số điền nhập dù trống không là:

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3: Chữ số cửu nhập số thập phân 17,209 nằm trong sản phẩm số nào?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 4: Viết 1/10 bên dưới dạng số thập phân được

A. 10,0

B. 1,0

C. 0,01

D. 0,1

Phần II:

Câu 1: Viết số thập phân tương thích nhập vị trí chấm:

16m 75mm = …………..m

28ha = ………..km2

Câu 2: Tính:

Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều nhiều năm 80m và gấp hai chiều rộng lớn. lõi rằng cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại liệt người tớ thu hoạch được bao nhiều kilogam thóc?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 4

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I SỐ 2

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài: 40 phút)

Bài 1:

Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng :

a) Chữ số 8 nhập số 30,584 có giá trị là:

A. 80

B.\frac{8}{10}

C. \frac{8}{100}

b) Số thập phân 2,35 viết dưới dạng hỗn số là:

A. \frac{235}{100}

B. 2\frac{35}{100}

C. 23\frac{5}{100}

c) Số lớn nhất nhập các số: 4,693; 4,963; 4,639 là số:

A. 4,963

B. 4,693

C. 4,639

d) Số 0,08 phát âm là:

A. Không phẩy tám.

B. Không, ko tám.

Không phẩy ko tám

Bài 2: Viết các hỗn số sau dưới dạng số thập phân :

4\frac{7}{10}= ……………………………

21\frac{8}{100} = ……………………………

Bài 3 : Điền dấu < , > , = vào dù trống :

17,5 .... 17,500

\frac{145}{10} .... 14,5

Bài 4 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5 m2= ……………………………cm2

b) 2 km2= ………………………ha

c) 2608 m2= …………dam2……………m2

d) 30000hm2= ……………… ha

Bài 5: Tính kết quả :

a/ \frac{6}{7}+\frac{5}{8}

b/ 10\frac{7}{10}-4\frac{3}{10}

Bài 6: 8 người đắp đoạn một đoạn đường nhập 6 ngày. Hỏi muốn đắp đoạn đoạn đường đó nhập 4 ngày thì phải cần từng nào người ?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 5

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài  40 phút)

I- Trắc nghiệm:

Khoanh nhập chữ bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:

1. Số thập phân bao gồm có:năm trăm; nhị đơn vị; sáu phần mười; tám Phần Trăm ghi chép là:

A. 502,608

B. 52,608

C. 52,68

D. 502,68

2. Chữ số 6 nhập số thập phân 82,561 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. 6

3. 5\frac{6}{100}viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,06

B. 5,600

C. 5,6

D. 5,60

4. Số lớn số 1 trong những số: 6,235; 5,325; 6,325; 4,235 là:

A. 6,235

B. 5,325

C.6,325

D.4,235

5. Số thập phân 25,18 thông qua số thập phân này sau đây:

A. 25,018

B. 25,180

C. 25,108

D. 250,18

6. 0,05 ghi chép bên dưới dạng phân số thập phân là:

A. \frac{5}{100}

B. \frac{5}{10}

C. \frac{5}{1000}

D. 5

II. Tự luận:

Viết số thập phân tương thích nhập vị trí chấm:

a. 8m 5dm = ……….m

b. 2km 65m=………..km

c. 5T 562 kilogam = ……tấn

d. 12m25dm2 =……. m2

2. Bài toán

Mua 9 quyển vở không còn 36000 đồng. Hỏi mua sắm 27 quyển vở như vậy thì không còn từng nào tiền?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 6

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Lớp 5

(Thời gian ngoan thực hiện bài xích : 40 phút)

Bài 1. Khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước thành quả đúng:

Em hoặc khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính nhất cho từng thắc mắc sau đây:

1) Số bao gồm sáu trăm, tứ chục, nhị đơn vị chức năng và tám phần chục ghi chép là:

A. 6,428

B. 64,28

C. 642,8

D. 0,6428

2) Số bao gồm năm ngàn, sáu trăm và nhị phần chục ghi chép là:

A. 5600,2

B. 5060,2

C. 5006,2

D. 56000,2

3) Chữ số 7 nhập số thập phân 12,576 nằm trong sản phẩm nào?

A. Hàng đơn vị

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

4) Số thập phân 9,005 ghi chép bên dưới dạng láo số là:

A. 9\frac{5}{100}

B. 9\frac{5}{1000}

C. \frac{905}{1000}

D. \frac{9050}{1000}

5) Hai số ngẫu nhiên liên tục tương thích ghi chép nhập vị trí chấm (… < 5,7 < …) là:

A. 3 và 4

B. 4 và 5

C. 5 và 6

D. 6 và 8

Bài 2. So sánh nhị số thập phân:

a) 3,71 và 3,685

b) 95,2 và 95,12

Bài 3. Viết số tương thích nhập vị trí chấm:

a) 7m2= ……..dm2

b) 6dm24cm2 = ……..cm2

c) 23dm2=…...m2

d) 5,34km2= …….ha

Bài 4. Tính:

Đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Bài 5. Mua 15 cuốn sách Toán không còn 135000 đồng. Hỏi mua sắm 45 cuốn sách Toán không còn từng nào tiền?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 7

Phần 1: Khoanh nhập thành quả chính.

Bài 1: Cho số thập phân 34,567 . Giá trị của chữ số 5 là:

a, 50

b, \frac{5}{10}

c, \frac{5}{100}

d, \frac{5}{1000}

Bài 2: Chuyển phân số thập phân trở thành số thập phân là:

a, 61,5

b, 6,15

c, 0,615

d, 615

Bài 3: 3m25dm2 = ………..m2

a, 3,5

b, 3,05

c, 30,5

d, 305

Bài 4: Số thập phân này rất khác với những số thập phân còn lại?

a, 3,4

b, 3,04

c, 3,400

d, 3,40

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Chuyển những phân số thập phân sau trở thành số thập phân rồi hiểu những số thập phân bại liệt.

\frac{135}{10} = ………………………………………………………….

\frac{2009}{1000}=………………………………………………………….

Bài 2: So sánh những số thập phân sau:

a, 7,899 và 7,9

b, 90,6 và 89,7

Bài 3: Xếp những số sau theo đòi trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới lớn

7,8 ; 6,79 ; 8,7 ; 6,97 ; 9,7

…………………………………………………………………………

Bài 4: Điền số thập phân tương thích nhập vị trí chấm

a, 42dm 4cm = …………………….dm

b, 2cm2 5mm2= ……………………cm2

c, 6,5ha = …………………….m2

d, 300g = ……………………..kg

Bài 5: Mua 15 cỗ vật dụng học tập toán không còn 450 000 đồng . Hỏi mua sắm 30 cỗ vật dụng học tập toán như vậy không còn từng nào tiền?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 Số 8

Phần I: Trắc nghiệm:

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính nhất:

Câu 1. Hỗn số 4\frac{3}{5} được ghi chép trở thành phân số:

A. \frac{9}{5}

B. \frac{12}{5}

C. \frac{27}{5}

D. \frac{23}{5}

Câu 2. Viết số thập phân bao gồm có: Sáu mươi nhị đơn vị chức năng, sáu phần chục, bảy Phần Trăm và tám phần ngàn là:

A. 6,768

B. 62,768

C. 62,678

D. 62,867

Câu 3. Chữ số 6 nhập số thập phân 8,962 có mức giá trị là:

A. \frac{6}{10}

B. \frac{6}{100}

C. \frac{6}{1000}

D. \frac{6}{1000}

Câu 4. Phân số \frac{9}{100} thập phân ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,9

B. 0,09

C. 0,009

D. 9,00

Câu 5. Hỗn số 58\frac{27}{1000} được ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 58,27

B. 58,270

C. 58,0027

D. 58,027

Phần II: Tự luận:

1. Điền vệt (>; <; =) tương thích nhập dù trống:

a. 83,2 ... 83,19

b. 48,5 ... 48,500

c. 7,843 .... 7,85

d. 90,7.... 89,7

2. Một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn 60m, chiều nhiều năm vị \frac{5}{3} chiều rộng lớn.

a.Tính diện tích S thửa ruộng bại liệt.

b. lõi rằng, tầm cứ 100m2 thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng bại liệt, người tớ thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đề đua thân ái kì 1 Toán 5 số 9

Phần I: Trắc nghiệm

Em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm trước câu vấn đáp chính nhất.

Câu 1: (0.5 điểm) 5\frac{7}{100} ghi chép bên dưới dạng số thập phân là:

A. 5,7

B. 5,007

C. 5,07

D. 5,0007

Câu 2: (0.5 điểm) Viết số thập phân tương thích nhập vị trí chấm 5km 302m= ……..km:

A. 5, 302

B. 53,02

C. 5,0302

D. 530,2

Câu 3: (0.5 điểm) Số lớn số 1 trong những số 5,798; 5,897; 5,789; 5,879 là:

A. 5,798

B. 5,897

C. 5,789

D. 5,879

Câu 4: (0.5 điểm) Viết số tương thích nhập vị trí chấm: 7m2 2 dm2 = …………dm2

A. 72

B. 720

C. 702

D. 7002

Câu 5: (1 điểm) Mỗi xe pháo đổ 2 lít xăng thì vừa đủ số xăng cho tới 12 xe pháo. Vậy mỗi xe pháo đổ 3 lít thì số xăng đó đủ cho tới từng nào xe?

A. 18 xe

B. 8 xe

C. 6 xe

D. 10 xe

Câu 7: Một quần thể vườn hình chữ nhật có kích thước được ghi phía trên hình vẽ mặt mày. Diện tích của quần thể vườn là:

Đề đua thân ái học tập kì 1 Toán lớp 5

A. 18 km2

B. 18 ha

C. 18 dam2

D. 180 m2

Phần II: Tự Luận

Câu 1: Tìm x

a) 1 \frac{5}{7} \times x=2 \frac{3}{6}

b) \frac{29}{7}-x=\frac{3}{2}

Câu 2: Viết số tương thích nhập vị trí chấm: (1 điểm)

a. 6m 25 centimet = ................m

b. 25ha =..................km2

Câu 3: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với nửa chu vi là 64m, chiều nhiều năm vị \frac{5}{3}chiều rộng lớn. Người tớ đang được dùng \frac{1}{12}diện tích mảnh đất nền nhằm thực hiện ngôi nhà.

a. Tính chiều nhiều năm chiều rộng?

b. Tính diện tích S phần khu đất thực hiện nhà?

Đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 môn khác

  • Đề đua thân ái học tập kì 1 những lớp Tiểu học 
  • Bộ đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 năm 2022 - 2023 Có đáp án
  • 10 đề đua Toán lớp 5 thân ái học tập kì một năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân ái học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 - 2023
  • Bộ 11 đề đua thân ái kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh năm 2022 - 2023
  • Bộ đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 vừa đủ những môn năm 2022-2023

Tham khảo cụ thể toàn cỗ đề đua bên trên tệp tin chuyển vận về.

Xem thêm: Soi kèo bóng đá hôm nay nâng cao tỷ lệ thắng cược tại Xoilac TV

71 đề đua thân ái học tập kì 1 môn Toán lớp 5 với những dạng kiến thức và kỹ năng nhập tâm, cụ thể cho tới từng bài học kinh nghiệm, tập luyện kĩ năng giải Toán về phân số, láo số, bảng đơn vị chức năng đo lượng, chừng nhiều năm, diện tích S.

Ngoài đi ra, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Tham khảo những đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 khác:

  • Đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt ngôi trường đái học tập Trần Hưng Đạo
  • Đề đua thân ái học tập kì 1 lớp 5 môn Toán ngôi trường đái học tập Phương Trung 2, Hà Nội