đề kiểm tra đại số 7 chương 1 tự luận

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)

Để ôn luyện và thực hiện chất lượng những bài bác đánh giá Toán lớp 7, bên dưới đấy là Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại số đem đáp án, cực kỳ hoặc. Hi vọng cỗ đề đánh giá này tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác đánh giá môn Toán lớp 7.

Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 7 chương 1 tự luận

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 1)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho x = |x|, sản phẩm nào là ĐÚNG sau đây:

A. x 1

B. x ≥ -1

C. x 0

D. x ≥ 0

Câu 2. Trong những phân số sau, phân số nào là màn trình diễn số hửu tỷ Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)?

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Cho Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Giá trị của x bằng:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4. 76 + 75 – 74 phân chia không còn cho:

A. 3

B. 7

C. 4

D. 2

Câu 5. Kết ngược nào là sau đấy là chính ?

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Quảng cáo

Câu 6. Câu nào là trong số câu sau SAI:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Thực hiện nay phép tắc tính (bằng cơ hội phù hợp nếu như đem thể):

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Tìm x biết:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Hưởng ứng trào lưu plan nhỏ của Đội, 3 chi team 7A, 7B, 7C đang được nhận được tổng số 120 kilogam giấy tờ vụn. sành rằng số giấy tờ vụn nhận được của 3 chi team theo thứ tự tỉ trọng với 9, 7, 8. Hãy tính số giấy tờ vụn nhận được của từng chi team.

Câu 4. Cho Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp chính được 0.5 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Quảng cáo

Câu 1. Chọn D.

Theo khái niệm độ quý hiếm vô cùng của x:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Chọn B

Ta có: Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Chọn C

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4. Chọn B

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 5. Chọn A

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 6. Chọn C

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Quảng cáo

Câu 1

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2.

Câu a và b: 0,75

Câu c: 0,5

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. (2 điểm)

Gọi số giấy tờ vụn nhận được của chi team 7A, 7B, 7C theo thứ tự là x, nó, z (kg;x, nó, z > 0)

Vì số giấy tờ vụn của 3 chi team theo thứ tự tỉ trọng với 9; 7; 8 nên tao đem Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Vì tổng số nhận được 120 kilogam giấy tờ vụn nên tao đem x + nó + z = 120.

Áp dụng đặc điểm của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau, tao có:

  Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Suy rời khỏi x = 45(TM), nó = 35(TM), z = 40(TM)..

Vậy số giấy tờ vụn nhận được của chi team 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 45 kilogam, 35 kilogam, 40 kilogam.

Câu 4. (1 điểm)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 2)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Nếu Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) thì x = ?

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. sành x:(-2)5 = (-2)3. Kết ngược x bằng:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Cho đẳng thức 8.6 = 4.12 tao lập được tỉ trọng thức là:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4. Phân số nào là màn trình diễn được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn ?

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 5. Cho tỉ trọng thức Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1). Kết ngược x bằng:

A. -10

B. -9

C. -8

D. -7

Câu 6. Cho Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) thì m3 bằng:

A. 3

B. 9

C. 729

D. 81

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Thực hiện nay phép tắc tính:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2 (2 điểm). Tìm x biết:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3 (1 điểm). Số học viên thân phụ khối 6, 7, 8 tỉ trọng với những số 41; 29; 30. sành rằng tổng số học viên khối 6 và 7 là 140 học viên. Tính số học viên từng khối.

Câu 4 (1 điểm).Cho tỉ trọng thức Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp chính được 0.5 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 1. Chọn D.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Chọn A.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Chọn B.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 4. Chọn D.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 5. Chọn C.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 6. Chọn C.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3.

Gọi số học viên thân phụ khối 6, 7, 8 theo thứ tự là x, nó, z (học sinh) (x, nó, z ∈ N*)

Vì số học viên thân phụ khối 6; 7; 8 tỉ trọng với 41; 29; 30 nên tao đem Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Vì tổng số học viên khối 6 và 7 là 140 học viên nên tao đem x + 7 = 140.

Áp dụng đặc điểm của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau, tao có:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Vậy số học viên khối 6, 7, 8 theo thứ tự là 82 (học sinh), 58 (học sinh), 60 (học sinh)

Xem thêm: đề thi thpt quốc gia 2020 môn văn đợt 2

Câu 4 (1 điểm).

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 3)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Cho tỉ trọng thức Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1), suy ra:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Cách viết lách nào là sau đấy là đúng:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Các số Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) được màn trình diễn bên trên trục số bởi:

A. Một điểm có một không hai

B. Bốn điểm

C. Ba điểm

D. Hai điểm

Câu 4. Cách viết lách nào là sau đấy là đúng:

A. |-0,23| = -0,23

B. -|-0,23 |= -0,23

C. |-0.23| = ±0,23

D. -|-0,23| = 0,23

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Tính độ quý hiếm của biểu thức( tính hợp lý và phải chăng nếu như đem thể):

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Tìm x, biết:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Ba lớp 7A, 7B và 7C lên đường làm việc trồng cây. sành số cây xanh lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự tỷ trọng với 7; 8; 9 và lớp 7A trồng thấp hơn lớp 7C là 6 cây. Tính số cây xanh được bao nhiêu?

Câu 4 Cho tỉ trọng thức Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

A. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi câu vấn đáp chính được 0.5 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 1. Chọn B.

Câu 2. Chọn B.

Câu 3. Chọn D.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) vì vậy tao chỉ mất 2 điểm bên trên trục số.

Câu 4. Chọn B.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (8 điểm)

Câu 1. Mỗi câu 1 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Mỗi câu 1 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. (3 điểm)

Gọi số cây xanh của lớp 7A, 7B và 7C theo thứ tự là x, nó, z (cây) (x, nó, z ∈ N*)

Vì số câu nhìn của lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự tỉ trọng với 7; 8; 9 nên tao đem Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Vì lớp 7A nhìn thấp hơn lớp 7C là 6 cây nên tao đem z - x = 6

Áp dụng đặc điểm sản phẩm tỉ số đều bằng nhau, tao có:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Vậy số cây xanh của 3 lớp 7A, 7B, 7C theo thứ tự là 21 cây, 24 cây và 27 cây.

Câu 4. (1 điểm)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề đánh giá 1 tiết Chương 1 Đại Số

Môn: Toán lớp 7

Thời gian ngoan thực hiện bài: 45 phút

(Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 4)

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Chọn đáp án đúng:

A. Q ⊂ Z

B. Z ⊂ N

C. N ⊂ Q

D. Q ⊂ N

Câu 2. Kết ngược của phép tắc tính Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) là:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. Làm tròn trặn số 17,658 cho tới chữ số thập phân loại nhì được sản phẩm là:

A. 17,64;

B. 17,65;

C. 17,658;

D. 17,66.

Câu 4. Phân số nào là viết lách được bên dưới dạng số thập phân hữu hạn:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 5.Kết ngược của phép tắc tính  325: 35 là:

A.

330                           

B.  630                  

C.   320                       

D.   120

Câu 6. Từ đẳng thức a.d = b.c tao rất có thể suy rời khỏi được tỉ trọng thức:

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Tính

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. (2 điểm): Tìm x

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3. (3 điểm)

a) Tìm những số a, b, c biết: Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1) và a + b – c = - 44

b) Tính số đo 3 cạnh của một tam giác, hiểu được 3 cạnh của tam giác cơ tỉ trọng với 4;5;3 và chu vi tam giác là 120cm.

Câu 4. (0,5 điểm): Không người sử dụng PC tiếp thu hãy đối chiếu 23000 và 32000

Đáp án và Hướng dẫn thực hiện bài

A. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu vấn đáp chính được 0.5 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

B. Phần tự động luận (6 điểm)

Câu 1. Mỗi ý 0,5 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 2. Mỗi ý 1 điểm

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Câu 3.

a) (1 điểm)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Ta tìm ra a = -132, b = -110, c = -198

b) (2 điểm) Gọi chừng nhiều năm thân phụ cạnh của một tam giác tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 theo thứ tự là x, nó, z (cam) (x, nó, z > 0)

Vì x, nó, z tỉ trọng với 4 ; 5 ; 3 nên tao đem Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1).

Vì chu vi của tam giác là 120 centimet nên tao đem x + nó + z = 120.

Áp dụng đặc điểm của sản phẩm tỉ số đều bằng nhau, tao có:

  Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Ta tìm ra x = 40 (TM), nó = 50 (TM), z = 30 (TM)

Vậy chừng nhiều năm thân phụ cạnh của tam giác này là 40 centimet, 50 centimet, 30 centimet.

Câu 4. (0,5 điểm)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 7 Chương 1 Đại Số đem đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận 1)

Xem tăng đề thi đua Toán lớp 7 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Đại số đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Đại số đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Đại số đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 1 Hình học tập đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 1 Hình học tập đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 15 phút Toán 7 Chương 2 Hình học tập đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)
 • Đề kiểm tra 1 tiết Toán 7 Chương 2 Hình học tập đem đáp án, cực kỳ hoặc (4 đề)

Đã đem câu nói. giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 7 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 7

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k9: fb.com/groups/hoctap2k9/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Tuyển tập luyện Đề thi đua những môn học tập lớp 7 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1, học tập kì 2 được những Giáo viên số 1 biên soạn bám sát công tác và cấu tạo rời khỏi đề thi đua trắc nghiệm và tự động luận mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 7 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: tổng hợp công thức toán lớp 3 pdf