đề kiểm tra đại số 10 chương 4 violet

Tìm dò thám Đề đua, Kiểm tra

6 đề đánh giá ngu só 10 chương 4

Bạn đang xem: đề kiểm tra đại số 10 chương 4 violet

Wait

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quỳnh
Ngày gửi: 22h:30' 08-03-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 6519

Xem thêm: công thức tính chiều cao hình thang lớp 5

ĐỀ SỐ 1
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 4
Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút
(Đề bao gồm đôi mươi câu trắc nghiệm)


Họ và tên:............................................................................Lớp:.............................................

Câu 1: Với độ quý hiếm nào là của m thì bất phương trình đem nghiệm?
A. B. C. D.
Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 3: Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. B. 4. C. 5. D. 3.
Câu 4: Bất phương trình đem tập dượt nghiệm là :
A. B. C. D.
Câu 5: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. Nửa mặt mũi phẳng lì ko chứa chấp gốc tọa chừng, bờ là đường thẳng liền mạch (không bao hàm đàng thẳng).
B. Nửa mặt mũi phẳng lì chứa chấp gốc tọa chừng, bờ là đường thẳng liền mạch (không bao hàm đàng thẳng).
C. Nửa mặt mũi phẳng lì ko chứa chấp gốc tọa chừng, bờ là đường thẳng liền mạch (bao bao gồm đàng thẳng).
D. Nửa mặt mũi phẳng lì chứa chấp gốc tọa chừng, bờ là đường thẳng liền mạch (không bao hàm đàng thẳng).
Câu 6: Với a là số thực bất kì, biểu thức nào là tại đây hoàn toàn có thể nhận độ quý hiếm âm?
A. B. C. D.
Câu 7: Cho a,b là những số thực bất kì và , bất đẳng thức nào là bên dưới đấy là đúng?
A. B. C. D.
Câu 8: Điều khiếu nại xác lập của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 9: Với độ quý hiếm nào là của m thì bất phương trình vô nghiệm?
A. B. C. D.
Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 11: Gọi m là độ quý hiếm nhằm bất phương trình đem tập dượt nghiệm là . Giá trị m nằm trong vô khoảng:
A. B. C. D.
Câu 12: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 13: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B.
C. D.
Câu 14: Bất phương trình đem tập dượt nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 15: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 16: Gọi (S) là tập dượt những điểm (x;y) vừa lòng hệ bất phương trình . Giá trị nhỏ nhất của bằng:
A. 10. B. 27. C. 16. D. 13.
Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B. C. D.
Câu 18: Với độ quý hiếm nào là của m thì đem nghiệm :
A. B. C. D.
Câu 19: Bất phương trình đem tập dượt nghiệm là :
A. B.
C. D.
Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình là:
A. B.
C. D.

----------- HẾT ----------

ĐỀ SỐ 2
ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 4
Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút
(Đề bao gồm đôi mươi câu trắc nghiệm)


Họ và tên:............................................................................Lớp:............................ Mã đề .................

Câu 1: Bất phương trình tại đây tương tự với bất phương trình ?
A. B. C. D.
Câu 2: Cho tam thức bậc hai: . Với độ quý hiếm nào là của thì tam thức đem nhì nghiệm?
A. B.
C. D.
Câu 3: Hệ bất phương trình đem nghiệm khi:
A. B. C. D.
Câu 4: Bất phương trình đem tập dượt nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 5: Nghiệm của bất phương trình là:
A. B.
C. D.
Câu

Xem thêm: bấm trị tuyệt đối trên máy tính casio 570


Hãy test nhiều lựa lựa chọn khác