đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 violet

(Tài liệu không được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thơm
Ngày gửi: 11h:12' 10-09-2018
Dung lượng: 60.5 KB
Số lượt tải: 1549

Xem thêm: Cà Khịa Tv- Xem Bóng Đá Trực Tiếp Full Hd, m Thanh Sống Động

Xem thêm: hoat hinh cong chua

Số lượt thích: 0 người

Họ và tên:………………………………………
Lớp:………

BÀI KIỂM TRA SỐ 1- Mã đề 01
Môn: HÓA HỌC 11.
Thời gian tham thực hiện bài: 45 phút.

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong hỗn hợp HCl 0,01M, tích số ion của nước là
[H+].[OH-] > 1,0.10-14 B. [H+].[OH-] 1,0.10-14
C. [H+].[OH-] = 1,0.10-14 D. Không xác lập được
Câu 2. Một hỗn hợp với pH=4,00, review nào là sau đây trúng ?
A. [H+]= 2,0.10-4 B. [H+]= 4,0.10-3 C. [H+]= 1,0.10-4 D. [H+]= 1,0.10-3
Câu 3. Có bao nhiêu muối bột axit nhập số những muối bột sau : NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl. A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 4: Hoà tan trọn vẹn 100ml dd FeCl3 0,2M nhập dd NaOH dư chiếm được mg kết tủa gray clolor đỏ hỏn. Tính m?
A. 4,28g B. 3,21 C. 1,07g D. 2,14g
Câu 5: Chọn câu đánh giá và nhận định sai trong số câu sau:
A. Dung dịch tuy nhiên độ quý hiếm pH = 7 với môi trường thiên nhiên trung tính B. Giá trị [H+] tăng thì độ quý hiếm pH tăng
C. Dung dịch tuy nhiên độ quý hiếm pH 7 với môi trường thiên nhiên axit D. Dung dịch tuy nhiên độ quý hiếm pH > 7 với môi trường thiên nhiên bazơ
Câu 6: Phản ứng xẩy ra trong những cặp hóa học nào là tại đây ko nên là phản xạ trao thay đổi ion?
A. KBr + H2SO4 quánh rét B. HCl + AgNO3 C. FeS + HCl D. Ba(OH)2 + Na2SO4
Câu 7: Chất nào là tại đây ko dẫn năng lượng điện được?
A. CaCl2 rét chảy B. HBr hòa tan nội địa C. KCl rắn, khan D. NaOH rét chảy
Câu 8: Phương trình ion rút gọn gàng của phản xạ cho biết thêm :
A. Không tồn bên trên phân tử nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li. B. Những ion nào là tồn bên trên nhập hỗn hợp .
C. Nồng chừng những ion nào là nhập hỗn hợp lớn số 1. D. Bản hóa học của phản xạ nhập hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li.
Câu 9: Cho phản xạ sau : Fe(NO 3)3 + A B + KNO3. Vậy A, B theo thứ tự là:
A. KBr, FeBr3 B. KOH, Fe(OH)3 C. K2SO4, Fe2(SO4)3 D. KCl, FeCl3
Câu 10: Phản ứng nào là tại đây ko xẩy ra ?
A. NaOH + KCl B. NaOH + HCl C. NaOH + Zn(OH)2 D. NaOH + CuSO4
Câu 11: Đối với hỗn hợp axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu như bỏ lỡ sự năng lượng điện li của nước thì review nào là về mật độ mol ion sau đó là đúng?
A. [H+] 0.10M B. [H+] = 0,10M C. [H+] [CH3COO-] D. [H+] > [CH3COO-]
Câu 12: Dãy bao gồm những hidroxit lưỡng tính là
A. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2. B. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2.
C. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2. D. Pb(OH)2, Sn(OH)2, Zn(OH)2.
Câu 13: Nhóm ion nào là sau đây hoàn toàn có thể nằm trong tồn bên trên nhập một dung dịch?
A. Ag+, Ba2+, Br-, PO43- B. Ca2+, NH4+, Cl-, OH-
C. NH4+, Mg2+, Cl-, NO3- D. Cu2+, Al3+, OH-, NO3-
Câu 14 : Cho sản phẩm những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3. Số hóa học nhập sản phẩm ứng dụng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo ra trở nên kết tủa là:
A. 5 B. 4 C. 1 D.3 Câu 15: pH hỗn hợp X bao gồm NaOH 0,01M bằng
A. 13 B. 12 C. 2 D. 1
Câu 16: Một hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,05 mol Ca2+; 0,15 mol HCO3-; và x mol