đề kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 4 có đáp ánTop 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số đem đáp án, vô cùng hay

Để học tập chất lượng Toán lớp 8, phần sau đây liệt kê Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số đem đáp án, vô cùng hoặc. Hi vọng cỗ đề thi đua này tiếp tục khiến cho bạn ôn luyện & đạt điểm trên cao trong số bài bác thi đua Toán 8.

Quảng cáo

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết đại số 8 chương 4 có đáp án

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 1)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 2)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 3)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 4)

 • Đề đánh giá 45 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề 5)

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề số 1)

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô địa điểm chấm trống không. Cho a > b, tớ có:

a) (2/5).a > (2/5).b ......

b) 5 - 2a < 5 - 2b ......

c) 4a - 5 < 4b - 5 ......

d) a2 > b2 ......

Câu 2: Cho bất đẳng thức -x2 - 1 < 0. Khẳng lăm le này tại đây đúng?

A. Bất đẳng thức chỉ chính với độ quý hiếm x > 0

B. Bất đẳng thức chỉ chính với độ quý hiếm x < 0

Quảng cáo

C. Bất đẳng thức chính với từng độ quý hiếm của x

D. Bất đẳng thức ko chính với ngẫu nhiên độ quý hiếm này của x.

Câu 3: Giá trị x = 5 ko nên là nghiệm của bất phương trình:

A. 4x + 3 < 25

B. 10x - đôi mươi > 10

C. (2/3).x - (1/3) < 0

D. (1/2).x - 1 > -5/2

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình 3x + 4 < 7 là:

A. S = {x/x < 1}

B. S = {x/x > -1}

C. S = {x/x > 11/13}

D. S = {x/x < 1/2}

Câu 5: Tập nghiệm của phương trình |4 - 3x| = 0 là:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Chứng minh bất đẳng thức:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Bài 2: (3 điểm) Giải bất phương trình:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Quảng cáo

Bài 3: (2 điểm) Giải phương trình:

a) |x – 2| = |3x|

b) |x – 2| = 3x.

Bài 4: (1 điểm) Quãng lối AB nhiều năm 50km. Một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B và xuất hành khi 7 giờ. Hỏi xe hơi nên chuồn với véc tơ vận tốc tức thời từng nào nhằm cho tới B trước 8 giờ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1

a) Đ       b) Đ       c) S       d) S

Câu 2: C

Câu 3: C

Câu 4: A

Câu 5: B

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1

Ta có:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

⇔ 2a2 ≤ a4 + 1 ⇔ a4 – 2a2 + 1 ≥ 0

⇔ (a2 – 1) ≥ 0 (luôn đúng).

Bài 2

a) (1) ⇔ 45x – 6 – 4x2 + 4 ≥ 2x – 4x2 + 6x – 18

⇔ 37x ≥ –16 ⇔ x ≥ -16/37

Tập nghiệm: S = {x|x ≥ -16/37}

Quảng cáo

b) (2) ⇔ x2 – 6x + 9 + 2x – 2 ≤ x2 + 3 ⇔ –4x ≤ –4 ⇔ x ≥ 1

Tập nghiệm: S = {x | x ≥ 1}.

Bài 3:

a) |x – 2| = |3x| ⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2 ⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Tập nghiệm: S = {-1;1/2}

b) Điều kiện: 3x ≥ 0 ⇔ x ≥ 0. Khi đó:

|x – 2| = 3x

⇔ x – 2 = 3x hoặc x – 2 = –3x

⇔ 2x = –2 hoặc 4x = 2

⇔ x = –1 hoặc x = 1/2

Vì x ≥ 0, nên tớ lấy x = 50%. Tập nghiệm: S = 50%.

Bài 4: (1 điểm)

Gọi véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi là x (km/h).

Điều khiếu nại x > 0. Thời lừa lọc xe hơi chuồn kể từ A cho tới B là 50/x (giờ)

Vì xe hơi xuất hành khi 7 giờ và nên cho tới B trước 8 giờ nên tớ đem bất phương trình: Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Vậy nhằm cho tới B trước 8 giờ xe hơi nên chuồn với véc tơ vận tốc tức thời to hơn 50 km/h.

Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 4 Đại Số (Đề số 2)

Thời lừa lọc thực hiện bài: 45 phút

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Đúng điền Đ, sai điền S vô những địa điểm trống không ở những xác định sau:

a) -3 + 4 ≥ 3 ....

b) x2 + 2 ≥ 2 ....

Câu 2: Nếu -5a > -5b thì:

A. a < b       B. a > b       C. a = b

Câu 3: Hình vẽ bên dưới màn biểu diễn tập dượt nghiệm của bất phương trình nào?

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

A. S = {x/ -3 ≤ x ≤ 1}

B. S = {x/ x ≤ -3; x > 1}

C. S = {x/ -3 < x ≤ 1}

D. S = {x/ x ≤ -3; x ≥ 1}

Xem thêm: Bongdaso - Nơi cập nhật tin tức bóng đá nhanh nhất, chính xác nhất

Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình -5x + 7 ≤ -3 là:

A. S = {x/x ≤ 2}

B. S = {x/x ≤ -2}

C. S = {x/x ≥ 2}

D. S = {x/x ≤ -4/5}

Câu 5: Cho ΔABC . Khẳng lăm le này sau đấy là đúng:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Câu 6: Tập nghiệm của phương trình |2x + 1| = 3 là:

A. S = {-1; 2}       B. S = {2; 3}       C. S = {1; -2}       D.S = {0; 2}

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1: (1 điểm) Chứng minh rằng nếu như x > 0 và hắn > 0 thì

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Bài 2: (2 điểm) Giải bất phương trình:

a) (x + 2)2 + 3(x + 1) ≥ x2 – 4 (1)

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Bài 3: (3 điểm) Giải phương trình:

a) |2 – x| = |x – 5|

b) |2 – x| = x

c) |x| + |x2 – x| = 2

Bài 4: (1 điểm) Cho a, b, c thỏa mãn: 0 < a < 1; 0 < b < 1; 0 < c < 1 và a + b + c = 2. Chứng minh: a2 + b2 + c2 < 2

Đáp án và Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: a) S       b) Đ

Câu 2: A

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

Phần tự động luận (7 điểm)

Bài 1

Ta có:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

⇔ x2 + y2 ≥ 2xy ⇔ x2 – 2xy + y2 ≥ 0

⇔ (x – y)2 ≥ 0 (luôn đúng).

Bài 2

a) (x + 2)2 + 3(x + 1) ≥ x2 – 4

⇔ x2 + 4x + 4 + 3x + 3 ≥ x2 – 4

⇔ 7x + 7 ≥ –4

⇔ 7x ≥ –11

⇔ x ≥ -11/7

Tập nghiệm: S = {x|x ≥ -11/7}

b) Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

⇔ 6(x – 1) – 4(x – 2) ≤ 12x – 3(x – 3)

⇔ 6x – 6 – 4x + 8 ≤ 12x – 3x + 9

⇔ 2x + 2 ≤ 9x + 9

⇔ –7x ≤ 7 ⇔ x ≥ –1

Tập nghiệm: S = {x|x ≥ -1}

Bài 3

a) |2 – x| = |x – 5| ⇔ 2 – x = x – 5 hoặc 2 – x = –(x – 5)

⇔ 2x = 7 hoặc 2 – x = –x + 5 (vô nghiệm)

⇔ x = 7/2

Tập nghiệm: S = {7/2}

b) Điều kiện: x ≥ 0.

Khi đó: |2 – x| = x ⇔ 2 – x = x hoặc 2 – x = –x

⇔ x = 1

Tập nghiệm: S = {1}.

c) Ta có: |x| + |2 – x| ≥ |x + 2 – x| = 2

Dấu “=” xẩy ra Lúc x và 2 – x nằm trong vệt.

- Nếu x ≥ 0 và 2 – x ≥ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤ 2.

- Nếu x ≤ 0 và 2 – x ≤ 0 ⇔ x ≤ 0 và x ≥ 2 (vô nghiệm).

Vậy: 0 ≤ x ≤ 2.

Tập nghiệm: S = {x| 0 ≤ x ≤ 2}

Bài 4

Ta có:

0 < a < 1 ⇒ a - 1 < 0 ⇒ a(a - 1) < 0 ⇒ a2 - a < 0 (1)

Tương tự:

0 < b < 1 ⇒ b2 - b < 0 (2)

0 < c < 1 ⇒ c2 - c < 0 (3)

Cộng (1); (2); (3) vế theo đòi vế tớ được:

a2 + b2 + c2 - a - b - c < 0

⇔ a2 + b2 + c2 < a + b + c

⇔ a2+ b2 + c2 < 2 (do a + b + c = 2)

Xem thêm thắt những đề đánh giá, đề thi đua Toán lớp 8 tinh lọc, đem đáp án hoặc khác:

 • Top 6 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 3 Đại Số đem đáp án

 • Top 4 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 3 Đại Số đem đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 4 Đại Số đem đáp án

 • Top 4 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 3 Hình Học đem đáp án

 • Top 5 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 3 Hình Học đem đáp án

 • Top 2 Đề đánh giá 15 phút Toán 8 Chương 4 Hình Học đem đáp án

 • Top 3 Đề đánh giá 1 tiết Toán 8 Chương 4 Hình Học đem đáp án

 • Top 4 Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì 2 đem đáp án

 • Top 4 Đề thi đua Toán 8 Học kì 2 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Tổng hợp ý Bộ đề thi đua Toán lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 đem đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua môn Toán của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn quốc.

Xem thêm: d day vietsub

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


de-kiem-tra-toan-8-hoc-ki-2-chuong-4-dai-so.jspGiải bài bác tập dượt lớp 8 sách mới nhất những môn học