cách tìm ước trên máy tính casio fx 580vnx

Xin kính chào toàn bộ những bạn

Bạn đang xem: cách tìm ước trên máy tính casio fx 580vnx

Hôm ni, bản thân tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cụ thể công việc lần ước cộng đồng lớn số 1, bội cộng đồng nhỏ nhất của nhì số, thân phụ số, tứ số, …, sử dụng máy tính di động CASIO fx 580 VN X

Để lần ước cộng đồng lớn số 1 của nhì số a_1, a_2 tao dùng phím GCD với công thức GCD(a_1, a_2)

Để lần ước cộng đồng lớn số 1 của thân phụ số a_1, a_2, a_3 tao dùng phím GCD với công thức GCD(a_1, GCD(a_2, a_3))

Chẳng hạn một mình cần thiết lần ước cộng đồng lớn số 1 của nhì số 479, 686 thì tiến hành tuần tự động theo đuổi công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \times

Bước 2 nhập số 479

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập số 686

Bước 5 nhấn phím =

Vậy UCLN(479, 686)=1

Chẳng hạn 2 bản thân cần thiết lần ước cộng đồng lớn số 1 của thân phụ số 909, 153, 773 thì tiến hành tuần tự động theo đuổi công việc mặt mũi dưới

Vậy UCLN(909, 153, 773)=1

Xem thêm thắt Ước cộng đồng rộng lớn nhất

2 Bội cộng đồng nhỏ nhất

Để lần bội cộng đồng nhỏ nhất của nhì số a_1, a_2 tao dùng phím LCM với công thức LCM(a_1, a_2)

Xem thêm: công thức tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng

Để lần bội cộng đồng nhỏ nhất của thân phụ số a_1, a_2, a_3 tao dùng phím LCM với công thức LCM(a_1, LCM(a_2, a_3))

Chẳng hạn 3 bản thân cần thiết lần bội cộng đồng nhỏ nhất của nhì số 759, 539 thì tiến hành tuần tự động theo đuổi công việc mặt mũi dưới

Bước 1 nhấn phím ALPHA => nhấn phím \div

Bước 2 nhập số 759

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhập số 539

Bước 5 nhấn phím =

Vậy BCNN(759, 539)=37~191

Chẳng hạn 4 bản thân cần thiết lần bội cộng đồng nhỏ nhất của thân phụ số 13, 690, 219 thì tiến hành tuần tự động theo đuổi công việc mặt mũi dưới

Vậy BCNN(13, 690, 219)=654~810

Xem thêm thắt Bội cộng đồng nhỏ nhất

3 Lời kết

Phím GCD và LCM của sản phẩm tính di động CASIO fx 580 VN X đem dù rằng quy tắc tất cả chúng ta xác lập nhanh chóng ước cộng đồng lớn số 1 và bội cộng đồng nhỏ nhất của nhì số, thân phụ số, tứ số, …

Tuy nhiên với những số có mức giá trị rộng lớn thì chúng ta nên lần ước cộng đồng lớn số 1 vì thế thuật giải Euclid tiếp sau đó vận dụng công thức LCM(A, B)=\frac{AB}{GCD(A, B)} nhằm lần bội cộng đồng nhỏ nhất

Xin Chào thân ái và hứa hội ngộ chúng ta trong mỗi nội dung bài viết tiếp theo

Xem thêm: bài tập nhận dạng đồ thị hàm số