cách bấm máy hồi quy tuyến tính 580vn

Xin kính chào toàn bộ những bạn

Bạn đang xem: cách bấm máy hồi quy tuyến tính 580vn

Đối với đa số SV học tập những ngành kỹ sư thiết kế, kinh tế tài chính, Toán học tập, … thì PC di động gần như là là 1 khí cụ không thể không có nhập quy trình học hành, nhất là công thức thống kê

Hôm ni, bản thân tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cụ thể công việc dùng công thức tổng hợp xác lập nhanh chóng phương trình hồi quy tuyến tính sử dụng máy tính di động CASIO fx 580 VN X

Bước 1 hé công thức thống kê

Bước 2 lựa chọn y=a+bx

Bước 3 nhập số liệu tổng hợp nhập PC gắng tay

Bước 4 xác lập độ quý hiếm a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

2 Thực hành viết lách phương trình hồi quy

Điều tra tình cờ nhu yếu X (đơn vị: sản phẩm) về một loại sản phẩm & hàng hóa và giá thành Y (đơn vị 100 000 đồng / sản phẩm) của một loại thành phầm chiếm được bảng số liệu

Dựa nhập bảng số liệu bên trên hãy viết lách phương trình hồi quy tuyến tính thực nghiệm Y theo gót X và tính thông số đối sánh tương quan thân mẫu X và Y

Bước 1 hé công thức thống kê

Nhấn phím MENU => nhấn phím 6 nhằm lựa chọn Statistics

Bước 2 lựa chọn y=a+bx

Nhấn phím 2 nhằm lựa chọn y=a+bx

Bước 3 nhập số liệu tổng hợp nhập PC gắng tay

Xem thêm: lục giác đều có bao nhiêu đường chéo

Bước 3.1 nhập những số liệu của cột X

Nhập độ quý hiếm loại nhất => nhấn phím = => nhập độ quý hiếm loại nhì => nhấn phím = => …

Bước 3.2 nhập những số liệu của cột Y

Nhấn phím  => nhấn phím  để trả con cái trỏ biên soạn thảo thanh lịch cột Y

Nhập độ quý hiếm loại nhất => nhấn phím = => nhập độ quý hiếm loại nhì => nhấn phím = => …

Bước 4 xác lập độ quý hiếm a, b của phương trình hồi quy tuyến tính

Nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn Regression Calc

Vậy phương trình hồi quy cần thiết lần là y=8.745153108+0.014466888x, thông số đối sánh tương quan cần thiết lần là r=0.980299624

3 Các độ quý hiếm quánh trưng

Nếu mong muốn lần những độ quý hiếm đặc thù thì các bạn hãy nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn 2 – Variable Calc => nhấn phím => nhấn phím => nhấn phím

Quan sát screen thành quả đo lường tất cả chúng ta đơn giản tìm kiếm ra những độ quý hiếm đặc thù như khoảng nằm trong, phương sai, chừng chéo chuẩn chỉnh, …

Xem tăng Số đặc thù đo xu thế trung tâm (trung bình, tứ phân vị) và đo chừng phân giã (phương sai, chừng chéo chuẩn)

4 Lời kết

Phương thức tổng hợp của sản phẩm tính di động CASIO fx 580 VN X tương hỗ tất cả chúng ta xác lập phương trình hồi quy tuyến tính, lần những độ quý hiếm đặc thù và tính phân phối chuẩn chỉnh tắc

Ngoài đi ra, công thức này còn lếu trợ những loại tổng hợp trở nên song khác ví như trở nên song (x, y) hồi quy bậc nhị y=a+bx+cx^2, trở nên song (x, y) hồi quy logarit y=a+b \cdot ln(x), trở nên song (x, y) e hồi quy hàm số nón y=a \cdot e^\wedge(bx), trở nên song (x, y) ab hồi quy hàm số nón y=a \cdot b^\wedge x, trở nên song (x, y) hồi quy lũy quá y=a \cdot x^\wedge b và trở nên song (x, y) hồi quy nghịch tặc hòn đảo y=a+b/x   

Xem thêm: điểm cực trị của đồ thị hàm số