các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Câu 1: Công thức này tại đây ko cần là hàm số?

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Bạn đang xem: các dạng bài tập trắc nghiệm về hàm số

Quảng cáo

Công thức |y| = 5x, ứng với x > 0 tìm kiếm ra nhì độ quý hiếm của hắn là hắn = 5x và hắn = -5x nên |y| = 5x ko cần là hàm số.

Chọn đáp án D

Câu 2: Tập xác lập của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án là: 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 3: Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án. Tính f(√5 - √3).

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 4: Xét tính chẵn, lẻ của nhì hàm số f(x) = -|x| và g(x) = |x + 1| - |x - 1|.

A. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số chẵn;

B. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số chẵn;

C. f(x) là hàm số lẻ, g(x) là hàm số lẻ;

D. f(x) là hàm số chẵn, g(x) là hàm số lẻ.

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 5: Xét tính đồng trở thành và nghịch ngợm trở thành của hàm số hắn = f(x) = -x2 + 4x - 2 bên trên những khoảng chừng (-∞ 2) và (2; +∞) .

A. f(x) đồng trở thành bên trên khoảng chừng (-∞ 2) và nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng (2; +∞);

B. f(x) đồng trở thành bên trên cả nhì khoảng chừng (-∞ 2) và (2; +∞);

C. f(x) nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng (-∞ 2) và đồng trở thành bên trên khoảng chừng (2; +∞);

D. f(x) nghịch ngợm trở thành bên trên cả nhì khoảng chừng (-∞ 2) và (2; +∞).

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 6: Tập xác lập của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án B

Câu 7: Tập xác lập của hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án là:

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án C

Quảng cáo

Câu 8: Cho hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án . Khi đó:

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Ta có:

f(-1) = 3.(-1) = -3

f(-2)= 3.(-2) = -6

f(2) = 22 + 2 = 6

f(0) = 02 + 2 = 2

Chọn đáp án C

Câu 9: Tìm m nhằm hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án xác lập bên trên khoảng chừng (0; 5).

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án D

Câu 10: Hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng này sau đây?

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 11: Tìm m nhằm hàm số 18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án luôn luôn nghịch ngợm trở thành trong tầm xác lập của chính nó.

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án A

Câu 12: Hàm số này là hàm số lẻ

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Quảng cáo

Xét hàm số hắn = x3 + x

Tập xác lập : D = R

Ta có: f(-x) = (-x)3 + (- x) = -x3 – x = - f(x)

Do bại liệt, hàm số hắn = x3 + x là hàm số lẻ.

Xem thêm: chị đại

Chọn đáp án B

Câu 13: Hàm số này với tập luyện xác lập D = R.

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án C

Câu 14: Trong những hình vẽ sau, hình này minh họa đồ vật thị hàm số chẵn?

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Vì đồ vật thị hàm số chẵn nhận trục tung thực hiện trục đối xứng nên phương án C đích thị.

Chọn đáp án C

Câu 15: Trong những hình sau, hình này minh họa đồ vật thị của một hàm số lẻ?

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa chừng thực hiện tâm đối xứng nên phương án B đích thị.

Chọn đáp án B

Câu 16: Trong những điểm M(-1; 5); N(1; 4); P(2; 0); Q(3; 1), điểm này nằm trong đồ vật thị hàm số hắn = x2 - 2x + 5

A. Điểm M

B. Điểm N

C. Điểm P

D. Điểm Q

Thay tọa chừng từng điểm nhập công thức hàm số, nếu như được đẳng thức đích thị thì điểm bại liệt nằm trong đồ vật thị.

* Với điểm M(-1; 5), tao thay cho x = -1; hắn = 5 nhập công thức hắn = x2 - 2x + 5 , nhận thấy

5 ≠ (-1)2 - 2.(-1) + 5 nên M ko nằm trong đồ vật thị hàm số.

* Với N (1; 4) tao được:

4 = 12 – 2.1 + 5 nên điểm N nằm trong đồ vật thị hàm số.

* Với P(2; 0) tao được:

0 ≠ 22 - 2.2 + 5 nên điểm P.. ko nằm trong đồ vật thị hàm số.

* Với điểm Q(3; 1) tao được:

1 ≠ 32 - 2.3 + 5 nên điểm Q ko nằm trong đồ vật thị hàm số.

Chọn đáp án B

Câu 17: Cho hàm số hắn = f(x) với đồ vật thị như hình vẽ mặt mày.

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Khẳng lăm le này sau đấy là đúng?

A. f(x) đồng trở thành bên trên khoảng chừng (-∞; -1);

B. f(x) nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng (-∞; 0);

C. f(x) đồng trở thành bên trên khoảng chừng (1; +∞);

D. f(x) nghịch ngợm trở thành bên trên khoảng chừng (-1; 1).

Quan sát đồ vật thị, theo hướng kể từ trái ngược sang trọng phải; nếu như đồ vật thị tăng trưởng (hoặc chuồn xuống) trong tầm này bại liệt thì hàm số tiếp tục đồng trở thành (hoặc nghịch ngợm biến) trong tầm này.

Ta thấy:

+ Trên khoảng chừng (-∞ -1) đồ vật thị hàm số trở xuống nên hàm số nghịch ngợm trở thành.

+ Trên khoảng chừng ( -1; 1) thì giá bán trị của hàm số ko thay đổi hắn = 1 nên hàm số ko đồng trở thành, ko nghịch ngợm trở thành.

+ Trên khoảng chừng (1; +∞) đồ vật thị hàm số tăng trưởng nên hàm số đồng trở thành.

Chọn đáp án C

Câu 18: Hàm số này tại đây ko chẵn, ko lẻ?

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

18 câu trắc nghiệm Hàm số với đáp án

Chọn đáp án C

Xem thêm thắt những Bài tập luyện & Câu căn vặn trắc nghiệm Đại số lớp 10 với đáp án hoặc khác:

 • 17 câu trắc nghiệm Hàm số hắn = ax + b
 • 15 câu trắc nghiệm Hàm số bậc hai
 • Trắc nghiệm Đại số 10 Chương 2 (có đáp án): Hàm số số 1 và bậc hai
 • Đề đánh giá Đại số 10 Chương 2 với đáp án
 • 13 câu trắc nghiệm Đại cương về phương trình

Đã với điều giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không lấy phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Xem thêm: xem đặc công hoàng phi sở kiều truyện

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học