bài tập mệnh de quan hệ trắc nghiệm

Những bài luyện trắc nghiệm mệnh đề mối quan hệ Monkey tổ hợp sau đây giúp đỡ bạn ôn luyện và ghi lưu giữ kỹ năng và kiến thức về mệnh đề mối quan hệ đơn giản và dễ dàng. Cùng thực hành thực tế thực hiện cỗ đề và đối chiếu sản phẩm bên dưới các bạn nhé!

Ôn luyện lý thuyết về mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề mối quan hệ (Relative clause) là một trong những trong mỗi chủ thể cần thiết nhưng mà người học tập giờ Anh cần thiết nắm rõ. Theo Wikipedia, mệnh đề mối quan hệ là một trong những mệnh đề phụ đem trách nhiệm vấp ngã nghĩa mang lại danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng phía đằng trước nó.

Bạn đang xem: bài tập mệnh de quan hệ trắc nghiệm

Ôn luyện mệnh đề mối quan hệ. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Mệnh đề mối quan hệ được nối với mệnh đề chủ yếu tự những đại kể từ mối quan hệ (who, whose, which, that hoặc trạng kể từ mối quan hệ (where, when, why).

Ví dụ: The man who lives next door works in a ngân hàng. (Người con trai sinh sống ở bên cạnh thao tác bên trên một ngân hàng).

Trong ví dụ bên trên, mệnh đề mối quan hệ nhập câu là “who lives next door”. Mệnh đề mối quan hệ này còn có tác dụng vấp ngã nghĩa mang lại “The man” đứng trước cơ. Đại kể từ mối quan hệ được dùng nhập câu là “who”.

Trong giờ Anh, mệnh đề mối quan hệ được tạo thành 2 loại, mệnh đề mối quan hệ xác lập và mệnh đề mối quan hệ ko xác lập, từng loại đem những điểm sáng riêng rẽ.

Tổng thích hợp kỹ năng và kiến thức trọng tâm bao hàm cấu hình mệnh đề mối quan hệ, cơ hội dùng và ví dụ minh họa đem nhập bảng sau đây.

Đại kể từ quan tiền hệ

Cấu trúc câu

Cách sử dụng/ chức năng

Ví dụ

Which

N (vật) + which + V + O

…N (vật) + which + S + V

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, bổ sung cập nhật chân thành và ý nghĩa cho tất cả câu đứng trước.

The shirt which is Black is mine.

Who

N (người) + who + V + O

Đại diện cho tất cả những người, thực hiện công ty ngữ nhập câu.

He's the man who cuts my hair.

Whom

N (người) + whom + S + V

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người.

The girl whom I met in the museum sent us a gift.

Whose

N (người, vật) + whose + N + V

Thay thế mang lại tính kể từ chiếm hữu, cút cùng theo với một danh kể từ. Chỉ chiếm hữu cho tất cả những người hoặc vật.

She's a musician whose albums have sold millions. 

That

Đại diện mang lại công ty ngữ chỉ toàn bộ cơ thể và vật, hoàn toàn có thể thay cho thế mang lại which, who nhập mệnh đề mối quan hệ xác lập.

She's the woman that I met at the stadium.

Trạng kể từ quan tiền hệ

Why

Theo sau “the reason”

Thay thế cho những cụm kể từ chỉ vẹn toàn nhân/ lý do

Tell bủ the reason why you left.

Where

N (địa điểm) + where + S + V

Thay thế mang lại trạng kể từ, cụm giới kể từ chỉ xứ sở.

That's the stadium where Barca play.

When

N (thời gian) + when + S + V

(When = at/ on/ in which)

Thay thế cho những trạng kể từ, cụm giới kể từ chỉ thời hạn.

Spring is the season when I'm happiest

>>> Tìm hiểu ĐẦY ĐỦ lý thuyết về mệnh đề quan tiền hệ nhập nội dung bài viết này.

200+ bài bác luyện trắc nghiệm mệnh đề mối quan hệ nhằm các bạn thực hành

Bài luyện trắc nghiệm mệnh đề mối quan hệ là một trong những trong mỗi dạng bài bác nhưng mà bàn sinh hoạt hoặc gặp gỡ nhất. Đừng bỏ dở kho bài bác luyện trắc nghiệm tinh lọc về mệnh đề mối quan hệ Monkey tổ hợp sau đây nhé!

Bài luyện trắc nghiệm mệnh đề mối quan hệ. (Ảnh: Canva.com)

Bài luyện 1: Chọn đại kể từ mối quan hệ chính nhằm hoàn thiện câu

1/ He worked for a man ___ used to lớn be an athlete

A. Which

B. Who

C. Whose

D. When

2/ They called a lawyer ___ lived nearby 

A. When

B. What

C. Who

D. Why

3/ I sent an tin nhắn to lớn my brother ___ lives in Australia

A. Who

B. When

C. Why

D. Whose

4/ The customer liked the waitress ___ was very friendly

A. which

B. Who

C. When

D. Where

5/ We broke the computer ___ belonged to lớn my father

A. That

B. Whose

C. Who

D. Why

6/  I dropped a glass ___ was new

A. Why

B. That

C. Whose

D. Who

7/ She loves books ___ have happy endings

A. When

B. Where

C. Why

D. That

8/ They live in a thành phố ___ is in the north of England

A. Why

B. Who

C. That

D. Whose

9/ The man ___ is wearing a xanh lơ jumper is in the garden

A: Who

B. When

C. Which

D. Where

10/ The girl ___ is from India works in a bank

A: Where

B. When

C. Who

D. Which

11/ My sister ___ lives in nước Australia has three children

A. Who

B. Where

C. Whose

D. Which

12/ The waiter ___ was wearing a xanh lơ shirt was rude

A. Why

B. Where

C. Who

D. Whose

13/ The money ___ belongs to lớn John is in the kitchen

A. Where

B. That

C. When

D. Whose

14/ The table ___ was my grandmother's got broken

A. When

B. That

C. Who

D. Whose

15/ The television ___ was bought trăng tròn years ago was stolen

A. That

B. Where

C. When

D. Why

16/ The fruit ___ isn't fresh is on the table.

A. Where

B. That

C. Whose

D. Who

17/ Mr. Dean, ___ had recently been fired, had a long list of misconducts.

A. Who

B. That

C. Which

D. Where

19/ The victims, most of ___ were adults, are being identified by the US authorities.

A. Which

B. Whom

C. Who

D. Whose

20/ I lượt thích the scene ___ Dorothy meets Scarecrow.

A: Which

B. Whose

C. Who

D. Where

21/ I wasn't honest with Kenneth, ___  made him furious.

A: Which

B. That

C. Where

D. When

22/ The chancellor, ___ sons were arrested in the corruption operation, resigned yesterday.

A: Both of whose

B: Both whose

C. Both of who

23/ The police searched the vehicle ___ the gun was found.

A. Which

B. Where

C. That

D. Who

24/ The driver, ___ contract finishes at the over of the season, doesn't want to lớn talk about his future.

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. Which

25/ Between 2000 and 2005 she wrote three novels, ___ were published.

A. None which

B. None of which

C. Either of which

D. That

26/ I'll never forget the day ___ we met.

A. When

B: Which

C. Where

D. Who

27/ Is that the lady ___ husband tried to lớn rob the bank?

A. Which

B. Whose

C. Who

D. When

28/ We need to lớn find an empty building ___ we can hide for a couple of days.

A. Where

B. Whose

C. Who

D. When

29/ Social truyền thông media networks are an excellent tool ___ you can use to lớn promote your business.

A. When

B. Which

C. Who

D. Why

30/ In the military, D-Day is the day on ___ a combat attack or operation is to lớn be initiated.

A. Why

B. Who

C. Which

D. Whose

31/ I have two brothers, both of ___  are younger than thở bủ.

A. Whom

B. Which

C. Whose

D. Why

32/ This is the house ___ I grew up in.

A. Where

B. When

C. Whose

D. Which

33/ At home page we have more than thở trăng tròn gadgets, none of ___ I can use.

A. Where

B. Which

C. When

D. Whose

34/ Do you remember the girl ___ brother sat next to lớn you in 3rd grade?

A: Whose

B. Who

C. Which

D. When

35/ He denounced the injustice at the conference, ___ everybody applauded.

A. That

B. Whom

C. Which

D. Why

36/ That’s the mug ___ I bought in Paris.

A: Why

B. Which

C. Whose

D. Whom

37/ I điện thoại tư vấn my brother ___ lives in Hanoi

A. Which

B. Where

C. Who

D. Whose

38/ Do you lượt thích the tuy nhiên ___ i wrote

A. Which/ That

B. Where

C. Why

D. Whose

39/ I’ll wear the trousers ___ I bought in Paris

A. Which/ that

B. Where

C. Why

D. Whose

40/ This is the story of the man ___ ideas saved lót of lives

A. Who

B. Whose

C. Which

D. Where

41/ he didn’t explain the reason ___ he did that

A. Why

B. Where

C. Whose

D. Who

42/ My mother didn’t explain the reason for ___ she did that

A. When

B. Which

C. When

D. Why

43/ I broke the plate ___ was a wedding present

A. That

B. When

C. Why

D. Where

44/ The shopping centre is a place ___ you can buy a lot of things

A. Why

B. Where

C. Who

D. Which

45/ I know a great little restaurant ___ we can get lunch

A. When

B. Who

C. Where

D. Which

46/ My knows a man ___ brother works for the president

A. Who

B. Whose

C. Whom

D. Where

47/ Student ___ study hard get good grades

A. When

B. Whom

C. Who

D. Which

48/ Food ___ is imported from other countries is expensive.

A. That

B. Where

C. Why

D. When

49/ The bad weather is the reason ___ I was late for class yesterday

A: Whom

B. When

C. Why

D. Which

50/ The cookies ___ you baked are really delicious

A. Why

B. Which

C. When

D. Whose

Bài luyện 2: Chọn câu ghi chép lại chính (có thể rút gọn gàng mệnh đề quan tiền hệ)

1/ She bought the computer (her brother had recommended the computer

A. She bought the computer her brother had recommended

B. She bought the computer when her brother had recommended

2/ He lost the money (I had given him the money)

A. He lost the money why I had given him the money

B. He lost the money I had given him

3/ We called the xe taxi company (Julie often uses the xe taxi company)

A: We called the xe taxi company Julie often uses

B. We called the xe taxi company Who Julie often uses

4/ John met a girl (I used to lớn employ the girl)

A. John met a girl Where I used to lớn employ

B. John met a girl I used to lớn employ

5/ Lucy called the doctor (my mother knows the doctor)

A. Lucy called the doctor my mother knows

B. Lucy called the doctor why my mother knows

6/ He brought a woman (I used to lớn often meet the woman)

A. He brought a woman which I used to lớn often meet 

B. He brought a woman I used to lớn often meet 

7/ We employed the lawyer (Julie recommended the lawyer)

A. We employed the lawyer Julie recommended

B. We employed the lawyer when Julie recommended

8/ The wallet belongs to lớn John (Lucy found the wallet in the garden)

A. The wallet Lucy found in the garden belongs to lớn John

B. The wallet Whose Lucy found in the garden belongs to lớn John

9/ The food was delicious (David cooked the food)

A. The food David cooked was delicious

B. The food When David cooked was delicious

10/ The xế hộp was stolen (my father gave bủ the car)

A. The xế hộp when my father gave bủ was stolen

B. The xế hộp my father gave bủ was stolen

Bài luyện 3: Hoàn trở nên câu với những đại kể từ tương thích mặt mày dưới

THAT – WHEN – WHERE - WHICH - WHO – WHOSE - WHY

1/ The new movie is about a boy_____________ has lost his parents in a xế hộp accident

2/ He is the young man, _____________ wife left him for someone else.

3/ The DVD recorder _____________ I bought at this store a few days ago is not working.

4/ That's the book _____________ I recommended reading in class.

5/ Is this the khách sạn _____________ you are staying for the tournament?

6/ My dad, _____________ travels a lot on business, is in nước Australia at the moment.

7/ It was midnight _____________ the first rescue team arrived at the scene of the accident.

8/ There are several reasons _____________ I am not allowed to lớn give you any information.

9/ We stayed at the famous Rockstar khách sạn, _____________ also had an indoor swimming pool.

10/ Did you write back to lớn the person _____________ offered you a job?

11/ The story is about a young woman _____________ 5-year old son suddenly disappears.

12/ The tennis court _____________ they usually play is currently not available.

13/ My sister was born at a time _____________ my dad was out of work.

14/ Where is the money _____________ I gave you yesterday?

15/ That's the man _____________ I spoke to lớn the other day.

16/ Mr. Fields, _____________ sister is one of the leading experts in this country, talked about the dangers of the virus.

17/ He didn't tell us _____________ he made such an irresponsible decision.

18/ The present _____________ I got from my boyfriend was really fantastic.

19/ I have to lớn buy a present for my mother, _____________ birthday is next week.

20/ The youth hostel _____________ we stayed last week was really big.

Xem thêm: phim kiếm hiệp hay nhất

Bài 4: Chọn 1 trong 3 đại kể từ mối quan hệ chính nhằm hoàn thiện câu bên dưới đây

1/ The dog _____________ barking you can hear is our neighbour's dog.

A. who

B. which

C. whose

2/ This is the purse _____________ I am looking for

A. what

B. that

C. whose

3/ Could you tell bủ the name of the boy _____________ is sitting opposite us?

A. that

B. which

C. whom

4/ My mother, _____________ worked as a nurse, is retired now.

A. that

B. who

C. which

5/ I don't know the phone number _____________ is used in case of emergencies.

A. what

B. which

C. who

6/ We booked a really comfortable khách sạn room, _____________ was a very good idea.

A. that

B. what

C. which

Bài 5: Hoàn trở nên câu với đại kể từ quan tiền hệ/ trạng kể từ mối quan hệ phù hợp

1/ A castle is a place _____________ a king or queen lives

A. Where

B. Whose

C. Which

2/ An actress is a woman ___________ plays in films or theatre plays

A: Why

B. Who

C. When

3/ This is the girl ____________ mother is from Spain

A. Who

B. Whom

C. Whose

4/ This is the time of the year ____________ many people suffer from hayfever

A. When

B. Why

C. Which

5/  The flowers ____________ grow in the garden are very beautiful.

A. When

B. Which

C. Whose

6/ I cannot remember the reason______________ he did that

A. Why

B. When

C. Which

7/ Jane, ___________ mother is a physician, is very good at biology

A. That

B. Whose

C. Who

8/ She didn’t see the snake______________ was lying on the ground.

A. Which

B. Who

C. When

9/ Do you know the shop____________________ Andrew picked bủ up?

A. Which

B. Why

C. Where

10/ My grandfather remembers the time ____________________ there was no television.

A. When

B. Where

C. That

11/ I visited my uncle____________________ lives in a different thành phố.

A. Who

B. Which

C. When

12/ The movie ____________________ we saw last week won three awards.

A. Who

B. When

C. Which

13/ Do you know the reason ____________________ there are no penguins at the North Pole?

A. Where

B. Why

C. Whose

14/ The people____________________ names are on the list will stay here.

A. Whose

B. Where

C. That

15/ He had a feeling ____________________ something terrible was going to lớn happen.

A. Why

B. Who

C. That

16/ I want to lớn borrow the book ____________________ you bought last month.

A. Whom

B. That

C. When

17/ My home page is a place ____________________ I can come home page and relax after work.

A. Where

B. When

C. Whom

18/ Most of the people ____________________ she met were from Sydney.

A. Whom

B. When

C. Whose

19/ Can you find the teacher ____________________ you talked to lớn this morning?

A. Whose

B. Whom

C. When

20/ This is the picture ____________________ Minh painted

A. That

B. Whom

C. Whose

Giúp con trẻ cách tân và phát triển toàn vẹn ngữ điệu, suy nghĩ, trí tuệ và xúc cảm nhập quy trình vàng với cỗ phần mềm học hành của Monkey. Vô vàn tiến thưởng tặng và ưu đãi thú vị cho tới 50% Lúc ĐK khóa đào tạo và huấn luyện tức thì ngày hôm nay.

Đáp án bài bác luyện trắc nghiệm về mệnh đề quan tiền hệ

Cùng đối chiếu đáp án những bài bác luyện các bạn đang được tiến hành nhé!

Bài 1:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

B

26

B

2

C

27

A

3

A

28

B

4

B

29

A

5

A

30

B

6

B

31

C

7

D

32

A

8

C

33

B

9

A

34

C

10

C

35

C

11

A

36

B

12

C

37

C

13

B

38

A

14

B

39

A

15

A

40

B

16

B

41

A

17

A

42

B

18

B

43

A

19

D

44

B

20

D

45

C

21

A

46

B

22

A

47

C

23

B

48

A

24

B

49

C

25

B

50

B

Bài 2:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

6

B

2

B

7

A

3

A

8

A

4

B

9

A

5

A

10

B

Bài 3:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

who

11

whose

2

whose

12

where

3

which

13

when

4

that/which

14

that

5

where

15

who

6

who

16

whose

7

when

17

why

8

why

18

that

9

which

19

whose

10

who

20

where

Bài 4:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

C

4

B

2

B

5

B

3

A

6

C

Bài 5:

Câu

Đáp án

Câu

Đáp án

1

A

11

A

2

B

12

C

3

C

13

B

4

A

14

A

5

B

15

C

6

A

16

B

7

B

17

A

8

A

18

A

9

C

19

B

10

A

Xem thêm: vtvgiaitri quỳnh búp bê

20

A

Trên đó là tổ hợp những bài luyện trắc nghiệm mệnh đề quan tiền hệ nhằm độc giả tìm hiểu thêm. Theo dõi nhiều nội dung bài viết về học tập giờ Anh bên trên trang web Monkey.edu.vn thường ngày các bạn nhé!