bài tập hóa 11 chương 2 có đáp ánVới những bài bác luyện trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2: Nitơ - Photpho với đáp án cụ thể không thiếu thốn những cường độ nhận ra, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm Hóa học tập 11.

Bạn đang xem: bài tập hóa 11 chương 2 có đáp án

140 bài bác luyện trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2: Nitơ, Photpho với đáp án

Quảng cáo

 • 15 câu trắc nghiệm Nitơ với đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Amoniac và muối hạt amoni với đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Axit nitric và muối hạt nitrat với đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Photpho với đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Axit photphoric và muối hạt photphat với đáp án
 • 15 câu trắc nghiệm Phân bón chất hóa học với đáp án
 • 16 câu trắc nghiệm Tính hóa học của nitơ, photpho với đáp án
 • 4 câu trắc nghiệm Thực hành Tính hóa học của một số trong những hợp ý hóa học nitơ, photpho với đáp án
 • Đề đánh giá 1 tiết Hóa học tập 11 Học kì 1 với đáp án (Bài số 2)

Trắc nghiệm Hóa 11 Chương 2 theo đuổi bài bác học

 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 7: Nitơ với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 8: Amoniac và muối hạt amoni với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 9: Axit nitric và muối hạt nitrat với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 10: Photpho với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 11: Axit photphoric và muối hạt photphat với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 12: Phân bón chất hóa học với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 13 Luyện tập: Tính hóa học của nitơ, photpho với đáp án
 • Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 14: Bài thực hành thực tế 2: Tính hóa học của một số trong những hợp ý hóa học nitơ, photpho với đáp án

Quảng cáo

Trắc nghiệm Nitơ với đáp án

Câu 1: Cấu hình electron nguyên vẹn tử của nitơ là

A. 1s22s22p1.   B. 1s22s22p5.

C. 1s22s22p63s23p2.   D. 1s22s22p3.

Đáp án: D

Câu 2: Khi với tia lửa năng lượng điện hoặc ở sức nóng phỏng cao, nitơ tính năng thẳng với ôxi dẫn đến hợp ý hóa học X. Công thức của X là

A. N2O.   B. NO2.   C. NO.    D. N2O5.

Đáp án: C

Câu 3: Nitơ thể hiện nay tính khử nhập phản xạ với hóa học nào là tại đây ?

A. H2.    B. O2.    C. Mg.    D. Al.

Đáp án: B

Câu 4: cũng có thể chiếm được nitơ kể từ phản xạ nào là tại đây ?

A. Đun rét hỗn hợp bão hòa natri nitrit với amoni clorua.

B. Nhiệt phân muối hạt bạc nitrat.

C. Cho bột Cu nhập hỗn hợp HNO3 quánh rét.

D. Cho muối hạt amoni nitrat nhập hỗn hợp kiềm.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 5: Tại sức nóng phỏng thông thường, khí nitơ khá trơ về mặt mũi chất hóa học. vì sao là do

A. nhập phân tử N2 với link tía bền bỉ theo năm tháng.

B. nhập phân tử N2, từng nguyên vẹn tử nitơ còn 1 cặp electron ko nhập cuộc link.

C. nguyên vẹn tử nitơ có tính âm năng lượng điện kemms rộng lớn oxi.

D. nguyên vẹn tử nitơ với nửa đường kính nhỏ.

Đáp án: A

Câu 6: Nung rét 4,8 gam Mg vào trong bình phản xạ chứa chấp 1 mol khí N2. Sau một thời hạn, fake bình về sức nóng phỏng lúc đầu, thấy áp suất khí vào trong bình rời 5% đối với áp suất lúc đầu. Thành phần Tỷ Lệ Mg tiếp tục phản xạ là

A. 37,5%.   B. 25,0%.   C. 50%.    D. 75%.

Đáp án: D

Trong bình phản xạ nằm trong thể tích sức nóng phỏng bởi vậy áp suất tỉ lệ thành phần với số mol, áp suất bình rời 5% đối với lúc đầu ⇒ nN2 = 5% lúc đầu = 0,05 mol

3Mg + N2 -toC→ Mg3N2

nMg = 3nN2 = 0,15

Nitơ

Câu 7: Hỗn hợp ý N2 và H2 vào trong bình phản xạ ở sức nóng phỏng ko thay đổi. Sau thời hạn phản xạ, áp suất những khí vào trong bình thay cho thay đổi 5% đối với áp suất lúc đầu. hiểu được số mol N2 tiếp tục phản xạ là 10%. Thành phần Tỷ Lệ số mol N2 nhập láo lếu hợp ý lúc đầu là

A. 20%.   B. 25%.   C. 10%.    D. 5%.

Đáp án: D

N2 + 3H2 -toC→ 2NH3

Áp suất thay cho thay đổi 5% đối với áp suất ban đầu

Nitơ

Giả sử trước phản xạ có một mol ⇒ sau phản xạ với 0,95 mol

ntrước – nsau = 2nN2 = 0,05 mol

nN2 ban đầu = 0,025 : 10% = 0,25 ⇒ %nN2 = 25%

Câu 8: Hỗn hợp ý Khi X bao gồm N2 và H2 với tỉ khối khá đối với He bởi vì 1,8. Đun rét vào trong bình kín một thời hạn (có bột Fe thực hiện xúc tác) chiếm được láo lếu hợp ý khí Y với tỉ khối rộng lớn sô với He bởi vì 2. Hiệu suất phản xạ tổ hợp NH3

A. 10%.   B. 20%.   C. 25%.    D. 5%.

Đáp án: C

MX = 4.1,8 = 7,2

Xét 1 mol láo lếu hợp ý bao gồm a mol N2 và b mol H2:

a + b = 1; 28a + 2b = 7,2 ⇒ a = 0,2; b = 0,8 (mol)

N2 + 3H2 → 2NH3

nY = 1 – 2a

Mà MY = 4.2 = 8; mY = mX = 7,2 ⇒ nY = 0,9 = 1 – 2a

⇒ a = 0,05 (mol). Vậy H = (0,05/0,2). 100% = 25%

Quảng cáo

Câu 9: Người tớ phát triển Khi nitơ nhập công nghiệp bằng phương pháp nào là sau đây?

A. Chưng chứa chấp phân đoạn bầu không khí lỏng.

B. Nhiệt phân hỗn hợp NH4NO2 bão hoà.

C. Dùng photpho nhằm nhen nhóm cháy không còn oxi bầu không khí.

D. Cho bầu không khí trải qua bột đồng nung nóng

Đáp án: A

Câu 10: Hiệu suất của phản xạ thân thiết N2 và H2 tạo nên trở thành NH3 tăng nếu

A. rời áp suất, tăng sức nóng phỏng.

B. rời áp suất, hạ nhiệt phỏng.

C. tăng áp suất, tăng sức nóng phỏng.

Xem thêm: đề thi tham khảo thpt quốc gia 2023

D. tăng áp suất, hạ nhiệt phỏng.

Đáp án: D

Nitơ

Chiều thuận của phản xạ với tổng số mol khí rời ⇒ mong muốn tăng hiệu suất thì tăng áp suất

Chiều thuận của phản xạ là chiều lan sức nóng ⇒ tăng hiệu suất thì hạ nhiệt độ

Trắc nghiệm Amoniac và muối hạt amoni với đáp án

Câu 1: Tính bazơ của NH3 do

A. bên trên N còn cặp e tự tại.

B. phân tử với 3 link nằm trong hóa trị phân vô cùng.

C. NH3 tan được rất nhiều nội địa.

D. NH3 tính năng với nước tạo nên NH4OH.

Đáp án: A

Câu 2: Để tách riêng rẽ NH3 thoát khỏi láo lếu hợp ý bao gồm N2 , H2, NH3 nhập công nghiệp người tớ đã

A. Cho láo lếu hợp ý qua loa nước vôi nhập dư.

B. Cho láo lếu hợp ý qua loa bột CuO nung rét.

C. nén và thực hiện lạnh lẽo láo lếu hợp ý nhằm hòa lỏng NH3.

D. Cho láo lếu hợp ý qua loa hỗn hợp H2SO4 quánh.

Đáp án: C

Câu 3: Chất nào là tại đây rất có thể thực hiện thô khí NH3 với láo nháo khá nước ?

A. P2O5.   B. H2SO4 quánh.   C. CuO bột.   D. NaOH rắn.

Đáp án: D

Câu 4: Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là NH3 vào vai trồ là hóa học lão hóa ?

A. 2NH3 + H2O2 +MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4

B. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

C. 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

D. 2HN3 + 2 Na → 2NaNH2 + H2

Đáp án: D

Câu 5: Muối được tạo bột nở nhập đồ ăn thức uống là

A. (NH4)2CO3.   B. Na2CO3.   C. NH4HSO3.   D. NH4Cl.

Đáp án: C

Câu 6: Dãy những hóa học đều phản xạ với NH3 nhập ĐK phù hợp là :

A. HCl, O2, Cl2, FeCl5.   B. H2SO4, Ba(OH)2, FeO, NaOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO   D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2

Đáp án: A

Câu 7: X là muối hạt Khi tính năng với hỗn hợp NaOH dư sinh lực hương thơm khai, tính năng với hỗn hợp BaCl2 sinh kết tủa White ko tan nhập HNO3. X là muối hạt nào là nhập số những muối hạt sau?

A. (NH4)2CO3.   B. (NH4)2SO3.   C. NH4HSO3.   D. (NH4)3PO4.

Đáp án: C

Câu 8: Nhận xét nào là tại đây ko đích về muối hạt amoni ?

A. Muối amoni bền với sức nóng.

B. Các muối hạt amoni đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

C. Tất cả những muối hạt amoni đều tan nội địa.

D. những muối hạt amoni đều bị thủy phân nội địa.

Đáp án: A

Câu 9: Oxi hóa 6 lít NH3 (tạo đi ra N2 và NO theo đuổi tỉ lệ thành phần mol 1 : 4) cần thiết vừa vặn đầy đủ V là bầu không khí ( chứa chấp 20% oxi về thể tích). Các thể tích cơ ở nằm trong ĐK. Giá trị của V là

A. 6,5.   B. 22,5.    C. 32,5.    D. 24,5.

Đáp án: C

12NH3 + 13O2 → 8NO + 2N2 + 18H2O

VO2 = (6 x 13) / 12 = 6,5 mol

⇒ Vkk = 6,5 : 20% = 32,5 lít

Câu 10: Cho 22,4 lít láo lếu hợp ý Khi X bao gồm N2 và H2 trải qua xúc tác Fe, nung nống nhằm tổ hợp NH3 chiếm được trăng tròn,16 lít láo lếu hợp ý khí Y. Hấp thụ toàn cỗ Y nhập hỗn hợp AlCl3 dư, chiếm được m gam kết tủa. Các thể tích khí cơ ở nằm trong ĐK. Giá trị của m là

A. 13.   B. 2,6.    C. 5,2.    D. 3,9.

Đáp án: B

nX = 1 mol; nNH3 = nX - nY = 1- 0,9 = 0,1 mol

⇒ nAl(OH)3 = 0,1 /3 ⇒ m =2,6g

Xem tăng Bài luyện & Câu căn vặn trắc nghiệm Hóa học tập 11 với đáp án khác:

 • Chương 1: Sự năng lượng điện li
 • Chương 3: Cacbon - Silic
 • Chương 4: Đại cương về chất hóa học vô cơ
 • Chương 5: Hidrocacbon no
 • Chương 6: Hidrocacbon ko no
 • Chương 7: Hidrocacbon thơm tho. Nguồn hidrocacbon vạn vật thiên nhiên. Hệ thống hóa về hidrocacbon
 • Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol
 • Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: đánh công thức toán học trong word 2007