bài tập giới hạn dãy số có lời giải

Với cơ hội giải những dạng toán về Giới hạn của mặt hàng số môn Toán lớp 11 Đại số và Giải tích bao gồm cách thức giải cụ thể, bài bác luyện minh họa đem điều giải và bài bác luyện tự động luyện sẽ hỗ trợ học viên biết phương pháp thực hiện bài bác luyện những dạng toán về Giới hạn của mặt hàng số lớp 11. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: bài tập giới hạn dãy số có lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện - Toán lớp 11

1. Lý thuyết

a) Dãy số đem số lượng giới hạn 0

Ta bảo rằng mặt hàng số (un) đem số lượng giới hạn là 0 khi n dần dần cho tới dương vô rất rất, nếu như với từng số dương nhỏ tùy ý mang lại trước, từng số hạng của mặt hàng số Tính từ lúc một vài hạng này cơ trở lên đường, |un| nhỏ rộng lớn số dương cơ.

Kí hiệu: limnun=0 hay lim un = 0 hoặc un0 khi n+.

b) Dãy số đem số lượng giới hạn hữu hạn

Ta bảo rằng mặt hàng số (un) đem số lượng giới hạn là số thực L nếu như lim (un – L) = 0

Kí hiệu: limnun=L hay lim un = L hoặc unL khi n+.

c) Dãy số đem số lượng giới hạn vô cực

Dãy số (un) có giới hạn là + khi n+, nếu un có thể lớn rộng lớn một số dương bất kì kể từ một số hạng nào đó trở lên đường.

Ký hiệu: limun=+ hoặc un+ khin+ 

Dãy số (un) có giới hạn là - khi n+, nếu limun=+

Ký hiệu: limun= hoặc un khin+ 

d) Một vài ba số lượng giới hạn quánh biệt

limun=0limun=0

lim1n=0;  lim1nk=0,k>0,k*

limnk=+,k>0,k*

limqn=0 khi   q<1+ khi   q>1

e) Định lý về số lượng giới hạn hữu hạn

* Nếu lim un = a và lim vn = b và c là hằng số. Khi cơ tớ có :

lim(un + vn) = a + b

lim(un - vn) = a - b

lim(un vn) = a.b

limunvn=ab,b0

lim(cun ) = c.a

lim|un | = |a|

limun3=a3

Nếu un0 với từng n thì a0 và limun=a.

* Định lí kẹp: Cho tía mặt hàng số (vn); (un) và (wn):

Nếu vnunwn,  nN*limvn=limwn=a thì lim un = a.

Hệ quả: Cho nhì mặt hàng số (un) và (vn):

Nếu unvn,  nN*limvn=0 thì lim un = 0.

f) Một vài ba quy tắc lần số lượng giới hạn vô cực

* Quy tắc lần số lượng giới hạn tích lim (unvn)

Nếu limun=L0,   limvn=+(hay). Khi đó: lim (unvn)

lim un = L

lim vn

lim (unvn)

+

+ +

+

- -

-

+ -

-

- +

* Quy tắc lần số lượng giới hạn thương

lim un = L

lim vn

Dấu của vn

limunvn

L

±

Tùy ý

L > 0

+

+

-

-

L < 0

+

-

-

+

g) Tổng cấp cho số nhân lùi vô hạn

Xét cấp cho số nhân vô hạn u1; u1q; u1q2; … u1qn; … đem công bội |q| < 1 được gọi là cấp cho số nhân lùi vô hạn.

Tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn là: S=u1+u1q+u1q2+....=u11q   q<1

2. Các dạng toán

Dạng 1: Tính số lượng giới hạn dùng một vài ba số lượng giới hạn quánh biệt

Phương pháp giải:

Sử dụng những số lượng giới hạn quánh biệt:

limun=0limun=0

lim1n=0;lim1nk=0,k>0,k*limnk=+,k>0,k*

limqn=0khi   q<1+khi   q>1

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

a) lim1n2

b) lim1n2+n+3

c) lim1nn

Lời giải

Áp dụng công thức tính số lượng giới hạn đặc trưng, tớ có:

a) lim1n2=0

b) lim1n2+n+3=0

c) lim1nn=0

Ví dụ 2: Tính những số lượng giới hạn sau:

a) lim12n

b) lim54n+1

c) lim (-0,999)n

Lời giải

a) lim12n=0 vì 12<1

b) lim54n+1=+ vì 54>1

c) lim (-0,999)n = 0 vì như thế |-0,999| < 1.

Dạng 2: Tính số lượng giới hạn hữu hạn của phân thức

Phương pháp giải:

Trường ăn ý lũy quá của n: Chia cả tử và và kiểu mang lại nk (với nk là lũy quá với số nón rộng lớn nhất).

Trường ăn ý lũy quá nón n: Chia cả tử và kiểu mang lại lũy quá đem cơ số lớn số 1.

Sử dụng một vài ba số lượng giới hạn quánh biệt:

limun=0limun=0lim1n=0;lim1nk=0,k>0,k*limnk=+,k>0,k*limqn=0 khi   q<1+ khi   q>1

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau

a) lim2n3+3n2+4n4+4n3+n

b) lim5n+4n7n+1+4n+1

c) lim2nn+1n2+2n3

Lời giải

a) lim2n3+3n2+4n4+4n3+n=lim2n3+3n2+4n4n4+4n3+nn4

=lim2n+3n2+4n41+4n+1n3=0+0+41+0+0=0

Vì lim2n=0, lim3n2=0, lim4n4=0, lim4n=0lim1n3=0.

b) lim5n+4n7n+1+4n+1=lim5n7n+1+4n7n+17n+17n+1+4n+17n+1

=lim17.57n+17.47n1+47n+1=17.0+17.01+0=0

Vì  lim57n=lim47n=0

c) lim2nn+1n2+2n3=lim2nn+1n2n2+2n3n2

=lim2n+1n21+2nn3n2=0+01+00=0

lim2n=0,lim1n2=0, lim2nn=0,lim3n2=0

Ví dụ 2: Tính những số lượng giới hạn sau:

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 3: Tính số lượng giới hạn hữu hạn dùng cách thức liên hợp

Phương pháp giải: Sử dụng những công thức phối hợp (thường dùng trong số Việc chứa chấp căn)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Ví dụ 2: Tính số lượng giới hạn sau: limn3+3n23n

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 4: Tính số lượng giới hạn đi ra vô rất rất dạng chứa chấp nhiều thức hoặc căn thức

Phương pháp giải:

Rút bậc lớn nhất của nhiều thức làm nhân tử cộng đồng.

Sử dụng quy tắc số lượng giới hạn cho tới vô rất rất lim (unvn)

Nếu limun=L0,   limvn=+(hay). Khi đó: lim (unvn)

lim un = L

lim vn

lim (unvn)

+

+ +

+

- -

-

+ -

-

- +

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Ví dụ 2: Tính những số lượng giới hạn sau

a) lim2nn3+2n2

b) limn2n4n+1

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 5: Tính số lượng giới hạn đi ra vô rất rất dạng phân thức

Phương pháp giải:

Rút bậc lớn nhất của tử và kiểu đi ra làm nhân tử cộng đồng.

Sử dụng quy tắc số lượng giới hạn cho tới vô rất rất lim (unvn)

Nếu limun=L0,   limvn=+(hay). Khi đó: lim (unvn)

lim un = L

lim vn

lim (unvn)

+

+ +

+

- -

-

+ -

-

- +

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

a) lim2n43n3+2n3+2

b) lim2n13n2+232n5+4n31

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Ví dụ 2: Tính số lượng giới hạn sau lim3n22n4+3n24n3n2+2.

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 6: Tính số lượng giới hạn dùng toan lý kẹp

Phương pháp giải:

Sử dụng toan lý cặp và hệ trái khoáy của toan lý kẹp

Định lí kẹp: Cho tía mặt hàng số (vn); (un) và (wn): Nếu vnunwn,  nN*limvn=limwn=a thì lim un = a

Hệ quả: Cho nhì mặt hàng số (un) và (vn): Nếu unvn,  nN*limvn=0 thì lim un = 0.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

a) lim1nn+4

b) lim1n2n+113n+1

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Ví dụ 2: Tính những số lượng giới hạn sau :

a) limsin2nn+2

b) lim1+cosn32n+3

Lời giải

Xem thêm: tổng hợp công thức lý 11 học kì 1

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 7: Giới hạn mặt hàng số đem công thức truy hồi

Phương pháp giải:

Cho mặt hàng số (un) ở dạng công thức truy hồi, biết (un) đem số lượng giới hạn hữu hạn

Giả sử lim un = a (a là số thực) thì lim un+1 = a.

Thay a vô công thức truy hồi. Giải phương trình lần a.

Ta được số lượng giới hạn của (un) là lim un = a.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tìm lim un biết (un) đem số lượng giới hạn hữu hạn và un:u1=1un+1=2un+3un+2,  n*

Lời giải

Giả sử lim un = a, khi cơ lim un+1 = a

Suy ra a=2a+3a+2a2+2a=2a+3a2=3a=±3

Do u1=1>0,un+1=2un+3un+2>0  n* nên a>0a=3

Vậy limun=3.

Ví dụ 2: Tìm lim un biết (un) đem số lượng giới hạn hữu hạn và un:u1=2un+1=2+un,  n*.

Lời giải

Vì u1=2>0;un+1=2+un>0

Giả sử lim un = a (a > 0), khi cơ lim un+1 = a

Suy đi ra a=2+aa2=a+2

a2a2=0a=1   (Loi)a=2  

Vậy lim un = 2.

Dạng 8: Giới hạn của tổng vô hạn hoặc tích vô hạn

Phương pháp giải:

* Rút gọn gàng (un) (sử dụng tổng cấp cho số nằm trong, cấp cho số nhân hoặc cách thức thực hiện trội)

* Rồi lần lim un theo gót toan lí hoặc người sử dụng nguyên vẹn lí toan lí cặp.

* Định lí kẹp: Cho tía mặt hàng số (vn); (un) và (wn): Nếu vnunwn,  nN*limvn=limwn=a thì lim un = a

Hệ quả: Cho nhì mặt hàng số (un) và (vn): Nếu unvn,  nN*limvn=0 thì lim un = 0.

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính những số lượng giới hạn sau:

a) lim11.3+13.5+...+12n12n+1

b) lim1+2+3+4+...+n1+3+32+33+...+3n.n+1

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

b) L=lim1+2+3+4+...+n1+3+32+33+...+3n.n+1

Xét tử số: Ta thấy 1; 2; 3; 4; … ; n là một trong mặt hàng số nằm trong cấp cho số nằm trong đem n số hạng với u1 = 1 và d = 1.

Tổng n số hạng của cấp cho số cộng: Sn=u1+unn2=1+nn2.

Xét kiểu số: Ta thấy 1; 3 ; 3; 3; … ; 3n là một trong mặt hàng số nằm trong cấp cho số nhân đem (n+1) số hạng với u1 = 1 và q = 3.

Tổng (n + 1) số hạng của cấp cho số nhân: Sn+1=u1.1qn+11q=13n+113=3n+112.

 Khi đó: L=lim1+nn23n+112.(n+1)=limn3n+11

n3n+11=n3.3n1<n3n<2n3n=23n và lim23n=0

Nên L=limn3n+11=0

(Bằng quy hấp thụ tớ luôn luôn đem n<2n,n* và 3n>1,n*3n+13n=2.3n>2>13n+11>3n).

Ví dụ 2: Tính số lượng giới hạn sau: lim1234562n12n

Lời giải

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Giới hạn của mặt hàng số và cơ hội giải bài bác luyện – Toán lớp 11 (ảnh 1)

Dạng 9: Tổng cấp cho số nhân lùi vô hạn

Phương pháp giải:

Tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn là: S=u1+u1q+u1q2+....=u11q   q<1

Ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Tính tổng

a) S=1+12+14+18+

b) S=1+0,9+0,92+0,93+

Lời giải

a) S=1+12+14+18+ là tổng cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = 1 và q=12.

Nên S=1+12+14+18+=1112=2.

b) S=1+0,9+0,92+0,93+ là cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1 = 1 và q = 0,9.

Nên S=1+0,9+0,92+0,93+=110,9=10.

Ví dụ 2: Biểu thao diễn những số thập phân vô hạn tuần trả đi ra phân số:

a) a = 0,32111...

b) b = 2,151515...

Lời giải

a) Ta có a=0,32111...=32100+1103+1104+1105+...

1103+1104+1105+... là tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1=1103 và q=110

Nên b=32100+11031110=289900.

b) Ta có b=2,151515...=2+15100+151002+151003+...

15100+151002+151003+... là tổng của cấp cho số nhân lùi vô hạn với u1=15100 và q=1100

Nên b=2+1510011100=7133.

3. Bài luyện tự động luyện

Câu 1. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này là mệnh đề sai?

A. lim1n3=0.

B. lim1nn2=0.

C. lim1n3=1.

D. lim1n=0.

Câu 2. Dãy số này tại đây đem số lượng giới hạn vị 0?

A. 43n.

B. 43n.

C. 53n.

D. 13n.

Câu 3. Dãy số này tại đây đem số lượng giới hạn vị 0?

A. limn22n5n+5n2.

B. lim12n5n+5.

C. lim12n25n+5.

D. lim12n5n+5n2.

Câu 4. Tính số lượng giới hạn limsinn!n2+1 bằng

A. 0.

B. 1.

C. +.

D. 2.

Câu 5. Cho mặt hàng số (un) với un=1+3+5+...+2n13n2+4. Khi cơ lim un bằng

A. 13.

B. 0.

C. 23.

D. 1.      

Câu 6. Cho mặt hàng số (un) với un=11.2+12.3+....+1nn+1. Khi cơ lim un bằng

A. 2.

B. 1.

C. 32.

D. Không đem số lượng giới hạn.

Câu 7. Tính limn8n3+3n+23 bằng:

A. +.

B. -.

C. -1.

D. 0.

Câu 8. Tính limn+4n2n33 bằng:

A. -43.

B. +.

C. 43.

D. -4.

Câu 9. Tính lim3n2.5n7+3.5n bằng:

A. 23.

B. -16.

C. 17.

D. -23.

Câu 10. Trong tứ số lượng giới hạn tại đây, số lượng giới hạn này là 0?

A. lim2n+312n.

B. lim2n+1n32n2n3.

C. lim12n2n2+2n.

D. lim2n+13.2n3n.

Câu 11. Cho mặt hàng số (un) được xác lập vị u1=1, un+1=22un+1un+3 với từng n1. hiểu mặt hàng số (un) đem số lượng giới hạn hữu hạn, lim un bằng:

A. -1.

B. 2.

C. 4.

D. 23.

Câu 12. Giới hạn mặt hàng số (un) với un=3nn44n5

A. .

B. +.

C. 34 .

D. 0.

Câu 13. Chọn sản phẩm chính của limn32n+53+5n.

A. 5.

B. 25.

C. -.

D. +.

Câu 14. Tổng S=12+14+18+...1n+12n+... bằng:

A. 1.

B. 13.

C. 34.

D. 23.

Câu 15. Biểu thao diễn số thập phân 1,24545454545… như 1 phân số:

A. 249200.

B. 137110.

C. 2722.

D. 6955.

Bảng đáp án

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

D

D

A

A

B

B

C

D

D

B

A

D

B

B

Xem tăng những dạng bài bác luyện Toán lớp 9 đem đáp án và điều giải cụ thể khác:

Giới hạn của hàm số và cơ hội giải bài bác tập

Hàm số liên tiếp và cơ hội giải bài bác tập

Phép tịnh tiến thủ và cơ hội giải những dạng bài bác tập

Phép đối xứng tâm và cơ hội giải những dạng bài bác tập

Phép đối xứng trục và cơ hội giải những dạng bài bác tập

Xem thêm: toán lớp 7 tập hợp các số hữu tỉ