bài tập dãy số lớp 11 có lời giảiCác dạng bài xích tập luyện Dãy số, Cấp số nằm trong, Cấp số nhân

Phần Dãy số, Cấp số nằm trong, Cấp số nhân Toán lớp 11 với những dạng bài xích tập luyện tinh lọc sở hữu vô Đề đua trung học phổ thông Quốc gia và bên trên 200 bài xích tập luyện trắc nghiệm tinh lọc, sở hữu điều giải. Vào Xem chi tiết nhằm theo đòi dõi những dạng bài xích Dãy số, Cấp số nằm trong, Cấp số nhân hoặc nhất ứng.

Bạn đang xem: bài tập dãy số lớp 11 có lời giải

Phương pháp quy hấp thụ toán học

 • Dạng 1: Phương pháp quy hấp thụ toán học Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm cách thức quy hấp thụ toán học Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ vì thế cách thức quy hấp thụ (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết

Dãy số

 • Dạng 2: Xác lăm le số hạng của mặt hàng số Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm xác lập số hạng của mặt hàng số Xem chi tiết
 • Dạng 3: Tính đơn điệu, tính bị ngăn của mặt hàng số Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm tính đơn điệu, tính bị ngăn của mặt hàng số Xem chi tiết
 • Cách thăm dò số hạng loại n của mặt hàng số (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Cách xét tính đơn điệu của mặt hàng số (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Cách xét tính bị ngăn của mặt hàng số (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết

Cấp số cộng

 • Dạng 4: Phương pháp giải bài xích tập luyện Cấp số cộng Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm cấp cho số cộng Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Cách thăm dò số hạng thứ nhất, công sai, số hạng loại k của cấp cho số với hay Xem chi tiết
 • Cách tính tổng n số hạng thứ nhất của cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Tìm ĐK nhằm mặt hàng số lập trở nên cấp cho số với hay Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ đẳng thức phụ thuộc vào đặc thù của cấp cho số với hay Xem chi tiết

Cấp số nhân

 • Dạng 5: Phương pháp giải bài xích tập luyện Cấp số nhân Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm cấp cho số nhân Xem chi tiết
 • Dạng 6: Điều khiếu nại nhằm mặt hàng số là cấp cho số nằm trong, cấp cho số nhân Xem chi tiết
 • Trắc nghiệm ĐK nhằm mặt hàng số là cấp cho số nằm trong, cấp cho số nhân Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số nhân (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Cách thăm dò số hạng thứ nhất, công bội, số hạng loại k của cấp cho số nhân vô cùng hay Xem chi tiết
 • Cách tính tổng n số hạng thứ nhất của cấp cho số nhân (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Tìm ĐK nhằm mặt hàng số lập trở nên cấp cho số nhân vô cùng hay Xem chi tiết
 • Cách chứng tỏ đẳng thức phụ thuộc vào đặc thù của cấp cho số nhân vô cùng hay Xem chi tiết
 • Bài toán thực tiễn về cấp cho số nhân (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • Bài tập luyện về cấp cho số nhân nâng lên (cực hoặc sở hữu điều giải) Xem chi tiết
 • 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân sở hữu đáp án (phần 1) Xem chi tiết
 • 60 bài xích tập luyện trắc nghiệm Dãy số, Cấp số cộng, Cấp số nhân sở hữu đáp án (phần 1) Xem chi tiết

Cách xác lập số hạng của mặt hàng số

A. Phương pháp giải & Ví dụ

1. Dãy số là tập kết những độ quý hiếm của hàm số u: ¥* → i; n → u(n)

Được bố trí theo đòi trật tự tăng dần dần tiếp tục theo đòi đối số bất ngờ n:

                u(1); u(2); u(3); ....u(n);....

♦ Ta kí hiệu u(n) vì thế un và gọi là số hạng loại n hoặc số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số, u1 được gọi là số hạng đầu của mặt hàng số.

♦ Ta hoàn toàn có thể viết lách mặt hàng số bên dưới dạng khai triển u1,u2,u3…..un,.... hoặc dạng rút gọn gàng (un).

2. Người tớ thông thường mang lại mặt hàng số theo đòi những cách:

♦ Cho số hạng tổng quát tháo, tức là: mang lại hàm số u xác lập mặt hàng số bại liệt

* Cho hệ thức biểu thị số hạng tổng quát tháo qua quýt số hạng (hoặc một vài ba số hạng) đứng trước nó.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Cho mặt hàng số sở hữu 4 số hạng đầu là: -1, 3, 19, 53. Hãy thăm dò một quy luật của mặt hàng số bên trên và viết lách số hạng loại 10 của mặt hàng với quy luật một vừa hai phải thăm dò.

Đáp án và chỉ dẫn giải

Xét mặt hàng (un) sở hữu dạng: un=an3+bn2+cn+d

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Giải hệ bên trên tớ thăm dò được: a = 1 ; b = 0 ; c = -3 ; d = 1

⇒ un=n3-3n+1 là một trong những quy luật .

Số hạng loại 10: u10=971.

Bài 2: Cho mặt hàng số (un) được xác lập vì thế Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án

1. Viết năm số hạng đầu của dãy;

2. Dãy số sở hữu từng nào số hạng nhận độ quý hiếm nguyên vẹn.

Đáp án và chỉ dẫn giải

Ta sở hữu năm số hạng đầu của mặt hàng

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án

Ta có:

Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án

do bại liệt un nguyên vẹn khi và chỉ khi Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án nguyên vẹn hoặc n+1 là ước của 5. Điều bại liệt xẩy ra khi n+1=5 ⇒ n = 4

Vậy mặt hàng số sở hữu độc nhất một số trong những hạng nguyên vẹn là u4=7.

Bài 3: Cho mặt hàng số (un) xác lập bởi: Chuyên đề Toán lớp 11 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập luyện Toán 11 sở hữu đáp án

1. Viết năm số hạng đầu của dãy;

2. Chứng minh rằng un=u4;

Đáp án và chỉ dẫn giải

1. Ta sở hữu 5 số hạng đầu của mặt hàng là:

u1=1;u2=2u1+3=5;u3=2u2+3=13;u4=29; u5=61.

2. Ta chứng tỏ việc vì thế cách thức quy nạp

* Với n = 1 ⇒ u4=1 ⇒ việc đích thị với n = 1

* Giả sử uk=2k+1-3 , tớ chứng tỏ u_(k+1)=2k+2-3

Thật vậy, theo đòi công thức truy hồi tớ có:

        uk+1=2uk+3=2(2k+1-3)=2k+2-3 (đpcm).

Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát

A. Phương pháp giải

• Nếu un sở hữu dạng un = a1 + a2 + ... + ak + .. + an thì biến hóa ak trở nên hiệu của nhị số hạng, phụ thuộc vào bại liệt thu gọn gàng un .

• Nếu mặt hàng số (un) được mang lại vì thế một hệ thức truy hồi, tính vài ba số hạng đầu của mặt hàng số (chẳng hạn tính u1; u2; ... ). Từ bại liệt Dự kiến công thức tính un theo đòi n, rồi chứng tỏ công thức này vì thế cách thức quy hấp thụ. Dường như cũng hoàn toàn có thể tính hiệu:

un + 1 − un phụ thuộc vào bại liệt nhằm thăm dò công thức tính un theo đòi n.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho mặt hàng số sở hữu những số hạng đầu là: 4; 8; 12; 16; 20; 24;... Số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số này là:

A. un = 4n    B. un = 2n+ 2    C. un = 2n+ 5    D. un = 4n+ 2

Hướng dẫn giải:

Ta có:

4 = 4.1 8 = 4.2 12 = 4.3

16 = 4.4 đôi mươi = 4.5 24 = 4.6

Suy đi ra số hạng tổng quát tháo un = 4n.

Chọn A .

Ví dụ 2: Cho mặt hàng số sở hữu những số hạng đầu là: .Số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số này là:

Xem thêm: cách tìm tập xác định của hàm số lượng giác

A. un = 7n + 7. B. un = 7n .

C. un = 7n + 1. D. un : Không viết lách được bên dưới dạng công thức.

Hướng dẫn giải:

Ta có:

8 = 7 . 1 + 1 15 = 7 . 2 + 1 22 = 7 . 3 + 1

29 = 7 . 4 + 1 36 = 7 . 5 + 1

Suy đi ra số hạng tổng quát tháo un = 7n + 1.

Chọn C.

Ví dụ 3: Cho mặt hàng số sở hữu những số hạng đầu là: Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc sở hữu điều giải) .Số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số này là:

Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc sở hữu điều giải)

Hướng dẫn giải:

Ta có:

Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc sở hữu điều giải)

Suy đi ra số hạng tổng quát tháo của mặt hàng số là: Cách thăm dò công thức của số hạng tổng quát tháo (cực hoặc sở hữu điều giải)

Chọn B.

Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số cộng

A. Phương pháp giải

* Để chứng tỏ mặt hàng số (un) là một trong những cấp cho số nằm trong, tớ xét A = un+1 − un

Nếu A là hằng số thì (un) là một trong những cấp cho số cùng theo với công sai d = A.

Nếu A tùy theo n thì (un) ko là cấp cho số nằm trong.

* Ngoài ra; nhằm chứng tỏ mặt hàng số (un) ko là cấp cho số nằm trong tớ hoàn toàn có thể chỉ ra: tồn bên trên số nguyên vẹn dương k sao cho: uk+1 − uk ≠ uk − uk−1

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Chứng minh mặt hàng số (un) với un = 17n + 2 là cấp cho số nằm trong

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 17(n + 1) + 2 = 17n + 19

=> Hiệu: un+1 – un = (17n + 19) − (17n + 2) = 17

Suy ra: (un) là cấp cho số cùng theo với công sai d = 17.

Ví dụ 2: Chứng minh mặt hàng số (un) với un = 10 − 5n là cấp cho số nằm trong.

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 10 − 5(n+1)= 5 − 5n.

Xét hiệu: un+1 − un = (5 − 5n) − (10 − 5n) = −5

=> (un) là một trong những cấp cho số cùng theo với công sai d = −5.

Ví dụ 3: Cho mặt hàng số (un) với un = 2n + 3. Chứng minh rằng mặt hàng số (un) ko nên là cấp cho số nằm trong .

Hướng dẫn giải:

Ta có: un+1 = 2n+1 + 3

Xét hiệu: un+1 − un = (2n+1 + 3) − (2n + 1)= 2n+1 − 2n

=> (un+1 − un) ko nên là hằng số; còn tùy theo n. Nên mặt hàng số (un) ko là cấp cho số nằm trong.

Ví dụ 4: Cho mặt hàng số (un) với Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu điều giải) . Chứng minh rằng (un) ko là cấp cho số nằm trong.

Hướng dẫn giải:

Ta có: Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu điều giải)

Xét hiệu: Cách chứng tỏ một mặt hàng số là cấp cho số nằm trong (cực hoặc sở hữu điều giải)

=> (un+1 − un) còn tùy theo n nên mặt hàng số (un) ko là cấp cho số nằm trong.

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: hàm số đồng biến trên r là gì