bài 1 trang 18 toán 10 cánh diều

Đề bài

Bạn đang xem: bài 1 trang 18 toán 10 cánh diều

Cho tập trung \(X = \{ a;b;c\} \). Viết toàn bộ những tập dượt con cái của tập trung X.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) tập trung rỗng: \(\emptyset \)

+) Liệt kê những tập dượt con cái chứa chấp 1, 2 hoặc 3 thành phần của tập trung X

Lời giải chi tiết

Xem thêm: toán 11 bài 5 xác suất của biến cố

Các tập dượt con cái của tập trung X là:

+) tập trung rỗng: \(\emptyset \)

+) Các tập dượt con cái chỉ chứa chấp một trong những phần tử của tập trung X: {a}, {b}, {c}.

+) Các tập dượt con cái chứa chấp 2 thành phần của tập trung X: {a; b}, {b; c}, {c; a}

+) Tập con cái chứa chấp 3 thành phần của tập trung X: là tập trung X = {a; b; c}

Chú ý

+) Mọi tập trung X đều phải có 2 tập dượt con cái là: \(\emptyset \) và X.

Xem thêm: một hình chóp có đáy là ngũ giác có số mặt và số cạnh là