(a b c)^2 hằng đẳng thức

 • Bạn đang xem: (a b c)^2 hằng đẳng thức

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB AC), AH là đàng cao, AO là đàng trung tuyến. Gọi D là vấn đề đối xứng với A qua chuyện O. Chứng minh: tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

  Bài 6: Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB < AC), AH là đàng cao, AO là đàng trung tuyến. Gọi D là vấn đề đối xứng với A qua chuyện O.
  a) Chứng minh: tứ giác ABDC là hình chữ nhật.

  b) Gọi M, K, I thứu tự là trung điểm của AH, HC, BD. Tứ giác BMKI là hình gì? Vì sao?

  c) Chứng minh: AK vuông góc IK

  04/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH. M là một trong những điểm bất kì bên trên cạnh BC. Qua M kẻ những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song Với AB và AC , bọn chúng rời những cạnh AC và AB bám theo trật tự ở E và D. Tứ giác ADME là hình gì ?

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng cao AH . M là một trong những điểm bất kì bên trên cạnh BC . Qua M kẻ những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song Với AB và AC , bọn chúng rời những cạnh AC và AB bám theo trật tự ở E và D

  a / Chứng minh : Tứ giác ADME là hình gì

  b/ Tính góc DHE

  c/Lấy I đối xứng với M qua chuyện D , K đối xứng với M qua chuyện E . Chứng minh I đối xứng với K qua chuyện A

  d/ Xác xác định trí điểm M nhằm chừng lâu năm DE ngắn ngủi nhất

  06/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A(AB

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A(AB<AC) vẽ đàng cao AH.M là đàng trung điểm AB. Trên tia dôid lấy D sao cho tới ND=NH

  a) CM tứ giác AHBD là hình bình hành
  b) Trên HC lấy điểm E sao cho tới HE=HB. CM tứ giác ADHE là hình bình hành
  c) N là gửi gắm điểm của AH và DE,K là trung điểm của AC. CM MN//BC và 3 điểm M,N,K trực tiếp hàng
  d) Gọi I là gửi gắm điểm AH và ME. CM BD=6NI

  06/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phân tích nhiều thức trở thành phân tử: ({x^2}; - 4{x^2}2{y^2}{y^2} + 2xy)

  x2 -4x22y2y2+2xy

  09/11/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC (AB AC) đem AH là đàng trung tuyến và D là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng với H qua chuyện D. Chứng minh tứ giác ABHD là hình thang.

  Bài 1. Cho ABC (AB < AC) đem AH là đàng trung tuyến và D là trung điểm của AC, E là vấn đề đối xứng với H qua chuyện D.  a) Chứng minh tứ giác ABHD là hình thang. b) Chứng minh tứ giác AECH là hình bình hành. c) Gọi G là gửi gắm điểm của BD và AH, đường thẳng liền mạch CG rời AB bên trên F. Chứng minh EF tuy nhiên song với BG. 
   

  13/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm GTNN của biểu thức: (P = left( {x - 2} ight)left( {x - 4} ight)({x^2} - 6x + 10))

  P=(x-2)(x-4)(x2-6x+10)

  13/11/2022 |   1 Trả lời

 • Cho tam giác ABC đem 3 góc đều nhọn , đàng cao BH,CK. Gọi D và E thứu tự là hình chiếu của B và C. Trên đường thẳng liền mạch HK , M là trung điểm của BC: Chứng minh tứ giác BDEC là hình thang vuông.

  Lm hộ em nhé

  22/11/2022 |   0 Trả lời

 • Hình bình hành ABCD đem góc A = 60 . lấy E nằm trong AD và F nằm trong CD sao cho tới DE = CF. gọi K là vấn đề đối xứng với F qua chuyện BC . chứng tỏ EK // AB

  Hình bình hành ABCD đem góc A = 60 . lấy E nằm trong AD và F nằm trong CD sao cho tới DE = CF. gọi K là vấn đề đối xứng với F qua chuyện BC . chứng tỏ EK // AB

  25/11/2022 |   0 Trả lời

 • Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: (7+27x+9x^2+x^3 )

   phân tích nhiều thức trở thành nhân tử:
  27+27x+9x^2+x^3 
  x^2-5x-y^2+5y
  4x^2-12x+9-y^2

  29/11/2022 |   0 Trả lời

 • cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AD. O là trung điểm AC. E đối xứng với B qua chuyện O

  cho tam giác ABC cân nặng bên trên A, đàng cao AD. O là trung điểm AC. E đối xứng với B qua chuyện O
  a) triệu chứng minh: AECD là hình chữ nhật
  b) gọi I là trung điểm AD. chứng tỏ I là trung điểm BE 
  c) cho tới AB=10cm, BC=12cm. Tính diện tích S tam giác OAD 
  d) đường thẳng liền mạch OI cơ hội AB bên trên K. dò thám ĐK của tam giác ABC nhằm tứ giác AEDK là hình thang cân

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm GTLN:

  Tìm GTLN:

  1) A= -x^2+4x+4

  2) B= -x^2+6x-1

  3) C= -2x^2+4x-5

  4) D= -2x^2+8x-2

  5) E= -3x^2+6x-2

  6) F= -3x^2+2x-1

  30/11/2022 |   0 Trả lời

 • cho tứ giác abcd đem e,f,g,h là trung điểm ab,ac,cd,ad. dò thám ĐK của tứ giác abcd nhằm efgh là a,hinh chữ nhật b, hình thoi c, hình vuông

  cho tứ giác abcd đem e,f,g,h là trung điểm ab,ac,cd,ad. dò thám ĐK của tứ giác abcd nhằm efgh là a,hinh chữ nhật b, hình thoi c, hình vuông vắn. vẽ hình viết lách fake thiết, Kết luận trước mới nhất giải

  02/12/2022 |   0 Trả lời

 • (3x-1)-2x(4x-3)=5

  (3x-1)-2x(4x-3)=5

  07/12/2022 |   0 Trả lời

 • Toán 8 , dò thám x

  tìm x : (x – 5)^2 = 4x^2 

  b) 7x^2 – 16x = 2x^3 – 56

  Xem thêm: chuyên đề ôn thi đại học môn hóa

  c) – 4x^2 + 28x = 0

  d) x(x + 6) -7x -42 = 0

  e) (x - 4)^2 – 36 = 0

  f) 3x^2 + 5y – 3xy – 5x

  08/12/2022 |   0 Trả lời

 • giải phương trình

  \({\left( {x + 5} \right)^2} + {\left( {x - 2} \right)^2} = 2\left( {x + 1} \right)\left( {x - 1} \right)\)

  09/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đàng cao AH gọi M là trung điểm AC,E đối xứng với H qua chuyện M. Chứng minh AECH là hình chữ nhật.

  cho tam giác ABC cân nặng bên trên A đàng cao AH gọi M là trung điểm AC,E đối xứng với H qua chuyện M.

  a)chứng minh AECH là hình chữ nhật

  b)ABHE là hình gì? Vì sao?

  c)tính AECHbiết BC=12cm,AH=8cm

  d)tam giác ABC cần thiết tăng ĐK gì nhằm tứ giác ABHE là hình vuông

  13/12/2022 |   0 Trả lời

 • Thực hiện tại phép tắc tính: 5x(3x-2)

  5x(3x-2)

  13/12/2022 |   2 Trả lời

 • Cho Tam giác ABC cân nặng bên trên A, gọi D, E, F thứu tự là t/đ của AB, AC, BC. Chứng minh tứ giác DECF là hình bình hành.

  Cho Tam giác ABC cân nặng bên trên A, gọi D,E,F thứu tự là t/đ của AB,AC,BC 

  a.C/m  t/g DECF là hbh  

  b.Gọi K là vấn đề đối xứng của F qua chuyện E. C/m t/g AKCF là hcn

  c. Gọi H là vấn đề đối xứng của A qua chuyện K. Vẽ AI vuông góc với CH bên trên I. Tính số đo KIF  

  16/12/2022 |   0 Trả lời

 • Tìm x biết: ((x-3)^2-(x-1)(x+1)=10)

  (x-3)^2-(x-1)(x+1)=10

  16/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm x biết: ({x^{2;}} - 4 = 3{left( {x - 2} ight)^2})

  16/12/2022 |   1 Trả lời

 • Thực hiện tại phép tắc tính: ((3x + 4{x^2} - 2)( - {x^2} + 1))

  Bài 1: Thực hiện tại phép tắc tính:

  a, (3x+4x2-2)(-x2+1)

  b,(x+2)(x-1)-x(x+3)

  c,(x+3)(x2+3x-5)

  d,(2x-1)(3x+2)(3-x)

  17/12/2022 |   1 Trả lời

 • Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức : (P = {x^4} + {x^2} - 6x + 9)

  a) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức : P= x4 + x2 - 6x+9

  b) chứng tỏ rằng n2+11n+39 ko phân tách không còn cho tới 49 với từng số tự động nhiên n

  18/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của AC. Gọi K là vấn đề đối xứng với M qua chuyện I. Chứng minh: Tứ giác ABMK là hình bình hành.

  Cho ABC, trung tuyến AM. Gọi I là trung điểm của  AC.  Gọi K là vấn đề đối xứng với M qua chuyện I

  .          a.Chứng minh : Tứ giác ABMK là hình bình hành.

  b.Tìm ĐK của tam giác ABC  nhằm AMCK là hình thoi.

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AC, N là vấn đề đối xứng với M qua chuyện O. Chứng minh tứ giác AMCN là hình thoi.

  Cho tam giác ABC vuông bên trên A, đàng trung tuyến AM. Gọi O là trung điểm của AC, N là vấn đề đối xứng với M qua chuyện O
  a) Chứng minh tứ giác AMCN là hình thoi
  b)Cho AB= 14cm, AC= 8cm, Tính diện tích S tâm giác COM
  c) Tam giác ABC caand ĐK gì thì tứ giác AMCN là hình vuông?

  20/12/2022 |   0 Trả lời

 • Chứng minh toán hình

  Cho hình bình hành ABCD đem AB=2BC.Gọi M và N thứu tự bám theo trật tự là trung điểm của AB và CD

  a/ Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành 

  b/ tứ giác AMND là hình gì 

  c/ gọi I là gửi gắm điểm của AN và DM, K là gửi gắm điểm của BN và CM. Chứng minh tứ giác MKNI là hình chữ nhật 
  d/hình bình hành ABCD đạt thêm ĐK gì nhằm tứ giác MKNI là hình vuông

   

  28/12/2022 |   0 Trả lời

  Xem thêm: thể tích khối cầu ngoại tiếp hình lập phương